סלקום-דרישת ההחזקה הישראלית false
חברת השקעות דיסקונט בע"מ 1 35
DISCOUNT INVESTMENT CORP. LTD
מספר ברשם: 520023896 11179

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת053 ( פומבי )   שודר במגנא: 31/01/2018
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2018-01-010876 שעת שידור: 11:37 11:34:23

דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים
תקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125

דיווח על: דיווח שהגשתו עוכבה
מהות האירוע: סלקום-דרישת ההחזקה הישראלית


1.
_________

2. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על האירוע או העניין:
31/01/2018 בשעה 11:00 .

דיווח שעוכב בהתאם לתקנה 36(ב):
3. אם הדיווח עוכב - הסיבה שבגינה עוכבה הגשתו:

4.
בתאריך _________ בשעה _________ הוסרה המניעה לדווח.

5. החברה היא חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
2018-01-008059        

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 01/01/2018
שם מקוצר: דיסקונט השקעות
כתובת: מרכז עזריאלי 3, מגדל משולש , תל אביב 67023   טלפון: 03-6075888 , 03-6075881 פקס: 03-6075889
דואר אלקטרוני: Investor.Relations@dic.co.il  

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: כהן לאריסה תפקידו: מזכיר החברה שם חברה מעסיקה:
כתובת: מרכז עזריאלי 3,מגדל משולש ק' 44 , תל אביב 6702301 טלפון: 03-6075666 פקס: 03-7604350 דואר אלקטרוני: larisa.cohen@idb.co.il 1