Telecom News - פורסם דו"ח הרשות להגנת הפרטיות לסיכום פעילות הפיקוח בשנים 2018-2020

פורסם דו"ח הרשות להגנת הפרטיות לסיכום פעילות הפיקוח בשנים 2018-2020

דף הבית >> דעות ומחקרים >> מחקרים, מצגות מסמכים >> AI & Big-Data >> פורסם דו"ח הרשות להגנת הפרטיות לסיכום פעילות הפיקוח בשנים 2018-2020
פורסם דו"ח הרשות להגנת הפרטיות המסכם את פעילות הפיקוח בשנים 2018-2020
מאת: מערכת Telecom news, 5.4.22, 11:59רשות הגנת הפרטיות

בדו"ח ניתן למצוא נתונים השוואתיים בין המגזרים, את ממצאי פיקוחי המעקב משנה לשנה ואת המגמות השינויים והפעולות שנעשו במגזרים הנבדקים ביחס להגנת על הפרטיות ואבטחת המידע.    
 
הרשות להגנת הפרטיות פרסמה דו" מלווה בגרפים ואיורים המסכם את פעילות מערך פיקוחי הרוחב בין השנים 2018-2020.

מערך פיקוח הרוחב, שהוקם ב-2018, לצד זרועות האכיפה הפלילית והמנהלית ברשות להגנת הפרטיות ובמסגרת סמכויותיה מקיים פיקוחי רוחב מגזריים או נושאיים לבחינת יישום החוק והתקנות במגזרים שונים במשק הישראלי. המערך פועל לאיתור הפרות של החוק, להגברת מודעות המשק להוראות החוק, לאיתור כשלים ענפיים הדורשים התערבות והנחיות מיוחדות ולקבלת תמונת מצב מגזרית לגבי עמידה בהוראות הדין.
 
הליך פיקוח הרוחב הוא הליך סדור בעל אבני דרך ויעדים הכוללים שלבים קבועים להגשמת הליך האכיפה מתחילתו עד סופו, החל במיפוי וקביעת המגזרים בעלי הסיכון לפרטיות אותם בכוונת הרשות לבחון בהתאם למדיניותה ובהתאם לסקרי סיכונים שנתיים אותם מבצעת הרשות, המשך בזיהוי הגופים המתאימים בכל מגזר על ידי קביעת קריטריונים מתאימים, וכלה בהפצת שאלוני פיקוח, הפקת דו"חות ביניים, הפצת שאלוני השלמת ידיעות ומסמכים, מתן הנחיות לתיקון ליקויים לכל חברה, שליקויים כאלה נמצאו במסגרת בחינת עמידתה בהוראות הדין ובהפקת הדוח המגזרי המסכם ופרסומו.
 
ב-2018 ביצעה הרשות 235 הליכי פיקוח רוחב, שבוצעו בקרב המגזרים הבאים: במגזרי התיירות, בעמותות ואיגודים, מוסדות חינוך, ובחברות המספקות שירותים טכנולוגיים במסגרת הליך הבחירות לכנסת, חברות המנהלות מאגרי מידע של מועדוני לקוחות, מרפאות לבריאות הנפש, מכונים ומעבדות רפואיות, ספקי פלטפורמות אינטרנטיות לימודיות אשר אוספות מידע על קטינים וחברות המספקות שירותי אחסון ועיבוד מאגרי מידע.
 
ב-2019 ביצעה הרשות 244 פיקוחי רוחב, שבוצעו בקרב המגזרים הבאים: רשויות מקומיות, נותני שירותי סיוע במימוש זכויות רפואיות, תאגידי מים ביוב וגז, סוכנויות ביטוח, מרכזי מוקדים טלפוניים, בתי אבות, חברות סיעוד.

בנוסף, בוצעו 20 הליכי פיקוח מעקב, שבחנו את אופן תיקון הליקויים ויישום ההנחיות, שקבעה הרשות ע"י הגופים, שנדרשו לכך, במסגרת הליך פיקוח הרוחב בשנה שקדמה לכך.
 
ב-2020 ביצעה הרשות 224 הליכי פיקוח רוחב, שבוצעו במגזרים הבאים: חברות כוח אדם והשמה, גופים ממגזר הפלסטיקה והכירורגיה, קופות גמל וקרנות השתלמות ובגופים במגזר קמעונאות.

בנוסף, בוצעו 60 הליכי פיקוח מעקב, שבחנו את אופן תיקון הליקויים ויישום ההנחיות, שקבעה הרשות ע"י הגופים, שנדרשו לכך במסגרת הליך פיקוח הרוחב ל-2019.
 
בסיום הליך הפיקוח בכל מגזר, דרשה הרשות מהגופים, שבהתנהלותם נתגלו ליקויים, להגיש לה בתוך זמן קצוב מסמך המפרט את הליקויים שתוקנו, והתחייבות חתומה בידי נושא משרה בכיר בארגון לתיקון יתר הליקויים על פי תכנית עבודה מסודרת של הארגון, שכוללת לוחות זמנים לביצוע. חלק מהליקויים דורשים מהגופים תכנון רב שנתי או היערכות ארוכה להטמעת התיקונים בכלל מאגריהם, בהתאם לסדרי העדיפויות, שקבעה הרשות.

משכך, בעת פיקוח המעקב בחנה הרשות את אופן התקדמות תיקון הליקויים אצל הגופים, ואת העמידה בלוחות הזמנים ,שהגדירו ליישום התכנית ותיקון יתרת הליקויים, שטרם תוקנו.

הדו"ח המלא המלווה בגרפים ואיורים צבעוניים - כאן.
 
רשות הגנת הפרטיות

הרשות להגנת הפרטיות 
 
Bookmark and Share