Telecom News - פטור ממכרז מטעם משרד התקשורת

פטור ממכרז מטעם משרד התקשורת

דף הבית >> פטורים ממכרזים ICT >> פטור ממכרז מטעם משרד התקשורת
מאת: מערכת Telecom News
03/02/14,  00:03
החברה מפרסמת הפטור ממכרז: משרד התקשורת
תוכן הפטור ממכרז: הכנת תרחיש ייחוס ייעודי לענף התקשורת.
הספק מקבל הפטור: אינפוסייט
סכום הפטור במכרז: כרבע מיליון ש"ח. נימוק לאי עריכת מכרז: "ידע ומומחיות מיוחדים".
Bookmark and Share