Telecom News - פטור ממכרז מטעם משרד התקשורת

פטור ממכרז מטעם משרד התקשורת

דף הבית >> פטורים ממכרזים ICT >> פטור ממכרז מטעם משרד התקשורת
מאת: מערכת Telecom News
16/02/14,  17:18
החברה מפרסמת הפטור ממכרז: משרד התקשורת
תוכן הפטור ממכרז: יועץ אבטחת מידע.
הספק מקבל הפטור: אבנת - אבטחת נתונים
סכום הפטור במכרז: המשך ללא תוספת תקציב.  משרד התקשורת נתן לחברה זו במשך כמה שנים פטורים ממכרזים וממשיך כעת.
Bookmark and Share