Telecom News - פטור ממכרז מטעם רשות שדות התעופה

פטור ממכרז מטעם רשות שדות התעופה

דף הבית >> פטורים ממכרזים ICT >> פטור ממכרז מטעם רשות שדות התעופה
מאת: מערכת Telecom News
28/03/14,  12:00
החברה מפרסמת הפטור ממכרז: רשות שדות התעופה
תוכן הפטור ממכרז: רכש תמסורת וקווי נתונים.
הספק מקבל הפטור: בזק
סכום הפטור במכרז: נימוק: הצטרפות להסכם חשכ"ל.
Bookmark and Share