Telecom News - הוט קיבלה אישור הממונה על ההגבלים העסקיים להסכם עם פרטנר

הוט קיבלה אישור הממונה על ההגבלים העסקיים להסכם עם פרטנר

דף הבית >> חדשות הסלולר והמובייל >> הוט קיבלה אישור הממונה על ההגבלים העסקיים להסכם עם פרטנר
הממונה על ההגבלים העסקיים מאשר להוט ולפרטנר לשתף את אתריהן (בתנאים מסוימים), בהמשך להסכם שגובש בין הוט מובייל לפרטנר (אורנג'). סביר להניח שהסכם פלאפון-סלקום-גולן טלקום לא יאושר ע"י הממונה.
מאת: אבי וייס, 22.5.14, 18:45הוט מובייל

בהודעה לבורסה (מצ"ב כאן ההודעה) מדווחת הערב חברת הוט על אישור ההסכם בין הוט-מובייל לפרטנר, בתחום שיתוף אתרי (אנטנות) הסלולר.

להלן הפסקאות המרכזיות בהודעה: 
"הוט מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 22 במאי 2014 התקבלה החלטת הממונה על הגבלים עסקיים ("ההחלטה"), לאשר בתנאים את הסכם השיתוף ברשת שנחתם ביום 8 בנובמבר, 2013, בין הוט מובייל בע"מ ("הוט מובייל"), חברה בת בבעלות מלאה של החברה, לבין פרטנר החברה לתקשורת בע"מ ("פרטנר" ו-"ההסכם" בהתאמה). בין היתר, נקבעו במסגרת ההחלטה תנאים בדבר מניעת העברה של מידע עסקי וטכנולוגי, אשר אינו נדרש לפעילות השותפות; מגבלות בדבר כהונת עובדים ונושאי משרה בשותפות במקביל להעסקתם על-ידי כל-אחת מן החברות ותקופות צינון הנדרשות במקרה של מעבר עובדים ונושאי משרה מהשותפות לחברות. אולם, אין בכך כדי למנוע מהשותפות להעסיק עובדים או נושאי משרה המשמשים כיום כעובדים או נושאי משרה בחברות; כללים בדבר ניהול ותיעוד ישיבות הדירקטוריון והאסיפה הכללית של השותף הכללי והשותפות.

עוד נקבע במסגרת ההחלטה, כי כל אחת מהחברות תהא רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להתקשר עם צד שלישי בהסכם למתן שירותי תקשורת סלולרית במסגרתו נעשה שימוש בליבת הרשת של אותה החברה, וכי כלל הזכויות והחובות הנובעות מהסכם השירותים האמור יהיו של החברה בלבד, ואילו השותפות לא תהא צד להסכם ולא תהיה זכאית לתשלומים המשולמים על פיו.

בנוסף, נקבע בהחלטה, כי החל מיום 22 במאי 2021 או מיום בו חלפו 6 שנים מהמועד בו ניתנו כל אישורי משרד התקשורת, לפי המוקדם, יהא הממונה רשאי להודיע לחברות, בכתב, כי החלטתו לאשר את בקשת החברות תבוטל, אם מצא הממונה כי הקמת השותפות, קיומה או פעולותיה עלולים לפגוע פגיעה של ממש בתחרות. ההחלטה קובעת מתווה להפסקת הפעילות המשותפת ולפירוק השותפות, במקרה שתינתן הודעת ביטול כאמור.

במסגרת ההחלטה נקבעו גם תנאים אשר יחולו על הוט טלקום שותפות מוגבלת ("הוט טלקום"), תאגיד בבעלות מלאה של החברה, כדלקמן: (א) הוט טלקום לא תגרום להגבלה או לחסימה של האפשרות הנתונה ללקוח לעשות שימוש בכל שירות או יישום המסופקים על גבי רשת האינטרנט בכל עת, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של קביעת תעריפים או באמצעים טכנולוגיים. (ב) שירותי תשתית האינטרנט של הוט טלקום, ימכרו ויסופקו בתנאים שוויוניים לכל לקוחות הוט טלקום בין אם אלו רוכשים מהוט שירותי תקשורת נוספים, ובין אם לאו. לעניין זה נקבע, כי מכירה של שירותי תשתית אינטרנט בהנחה כחלק מסל שירותים לא תיחשב כשלעצמה להפרה של התנאים.
 
פרטנר 
 
Bookmark and Share