Telecom News - פטור ממכרז מטעם משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה

פטור ממכרז מטעם משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה

דף הבית >> פטורים ממכרזים ICT >> פטור ממכרז מטעם משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה
מאת: מערכת Telecom News
21/07/14,  00:31
החברה מפרסמת הפטור ממכרז: משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה
תוכן הפטור ממכרז: פטור ממכרז נמשך לפיתוח ותחזוקה של מערכת "אביב".
הספק מקבל הפטור: HP
סכום הפטור במכרז: 3.6 מיליון ש"ח ל-5 חודשים. עד כה משנת 1993 קבלה HP כספים בסך של כ-180 מיליון ש"ח בלי מע"מ עבור פיתוח ותחזוקת מערכת "אביב". יהיה צורך להמשיך בפטורים ממכרז לפחות עד שנת  2016, כי עדיין לא הושלם תהליך מכרז לפיתוח מערכת מיחשוב חדשה שתחליף בהדרגתיות את מערכת  "אביב" המיושנת ולתחזוקת מערכת "אביב"  (לאחר תקופת חפיפה עם HP) ע"י ספק חדש (שכאמור יפתח מערכת חדשה) עד כניסת המערכת החדשה לפעילות.
Bookmark and Share