Telecom News - נס טכנולוגיות / שירותי בריאות כללית

נס טכנולוגיות / שירותי בריאות כללית

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> נס טכנולוגיות / שירותי בריאות כללית
מאת: מערכת Telecom News
22/07/14,  13:25
החברות המעורבות: נס טכנולוגיות עבור שירותי בריאות כללית
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: הקמת מערכת אדמיניסטרטיבית של מנהל חולים בכל 14 בתי החולים של שירותי בריאות כללית, שעיקרו הטמעת מערכת ייעודית של חברת SAP ותחזוקתה. במסגרת הפרויקט ייושם ויוטמע בכל בתי החולים פתרון ייחודי בשם IS-H - Industry Solution for Healthcare מביתSAP  , שינהל את תהליכי קליטת החולים לאורך כל שלבי הטיפול בבית החולים ועד שחרורם. המערכת תטפל בכל מערך הרשמות הרפואית, המנהל, ההתחשבנות הכספית ועוד.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: עשרות מליוני ש"ח
Bookmark and Share