Telecom News - 4 פטורים ממכרזים מטעם משרד התקשורת

4 פטורים ממכרזים מטעם משרד התקשורת

דף הבית >> פטורים ממכרזים ICT >> 4 פטורים ממכרזים מטעם משרד התקשורת
מאת: מערכת Telecom News
07/01/15,  17:35
החברה מפרסמת הפטור ממכרז: משרד התקשורת בהמשך לפטור ממכרז לאבנת כפי שדיווחנו - כאן, ופטור ממכרז לרותם אסטרטגיות עסקיות כפי שדיווחנו - כאן.
תוכן הפטור ממכרז: 1) שירותי ייעוץ לניהול.
2) ייעוץ לפיקוח וליווי מערכות שכ"ע.
3) ייעוץ לווייני.
4) איפיון ובחינה ובחינה של הפרדה חשבונאית הנדרשת בתחום התקשורת הנייחת לקראת פתיחתו לתחרות.
הספק מקבל הפטור: 1) פרופ' ראובן גרונאו, הרחבת התקשרות לשנה ו-3 חודשים עד 31.3.16.
2) בן יוסף -מידר מהנדסים, ויועצים לשנה.
3) א. ת. אפיקי תקשורת, לשנתיים.
4)זיו האפט ייעוץ וניהול לשנה.
סכום הפטור במכרז: 1) 118,000 ש"ח. הנימוק: סיום פרויקט. נסיבות מיוחדות.
2) 220,000 ש"ח. הנימוק: יחסי אמון מיוחדים.
3) 533,550 ש"ח. הנימוק: ספק יחיד.
4)הסכום לעוד שנה לא נמסר. הנימוק: הארכת התקשרות. סיום פרויקט.
Bookmark and Share