Telecom News - עוד קנס בלתי חוקי על בזק: משרד התקשורת שוב מטיל עיצום כספי על בזק

עוד קנס בלתי חוקי על בזק: משרד התקשורת שוב מטיל עיצום כספי על בזק

דף הבית >> חדשות >> חדשות השוק הקווי >> עוד קנס בלתי חוקי על בזק: משרד התקשורת שוב מטיל עיצום כספי על בזק
עוד קנס בלתי חוקי על בזק: משרד התקשורת שוב מטיל עיצום כספי על חברת בזק
מאת: אבי וייס, 19.11.15, 11:20שלמה פילבר
 
על בזק הוטל קנס בסך של 3,373,450 ₪. זאת, בטענה בשל פגיעה בתחרות. הנימוק: החברה גבתה ממנוייה העסקיים רק מחצית התשלום עבור הוספת מספרי מנויים נוספים, והתנתה כי תגבה את המחצית הנותרת, במידה והמנויים יינטשו אותה. בכך יצרה ללקוחות העסקיים מצג של "חסם יציאה".
 
כך, מנכ"ל משרד התקשורת, שלמה פילבר (בתמונה), ממשיך בקו הבלתי חוקי, שהוא נוקט מאז כניסתו לתפקיד: הטלת קנסות בשרירות לב וללא בסיס חוקי, מה שימנע יצירת אווירה של שת"פ בשוק התקשורת וקידום השוק הזה לטובת הציבור. רק בזק מרוויחה מהמהלכים הללו והדו"ח הרבעוני שלה, שפורסם היום, מוכיח (שוב) את המצב הכאוטי הזה, שהוא יוצר במו ידיו והחלטותיו.
 
כבר ניתחתי בהרחבה כאן מדוע הקנסות, שמטיל מנכ"ל משרד התקשורת שלמה פילבר. אינן חוקיות. לאחר הכתבה הזו וכתבה נוספת (בעניין קנס בלתי חוקי על הוט), משרד התקשורת הואיל בטובו וחשף ביום 9.11.15 את המינוי ושמות חברי "הוועדה המייעצת לעניין העיצומים הכספיים", שמונו ע"י ראש הממשלה ושר התקשורת. הבעיה: המסמך הזה הוסתר ממני ומהציבור (בניגוד לחוק) מאז 13.7.15.

אם לא די בכך, הפרוטוקולים של דיוני הוועדה הזאת מעולם לא פורסמו ברבים. בלי הפרסום הזה, אין שום תוקף לשוק קנס. זאת, עוד לפני שנגעתי לגופו של עניין, האם באמת נעברה כאן איזו עבירה, שבגינה מגיע לחברת התקשורת קנס.
 
בכך, שלמה פילבר נוהג בשרירות לב, תוך חשד לכאורה של "ניצול לרעה של כוח המשרה" ואולי אף "מפר אמונים" בתפקידו, בכך שהוא מצפצף על חוק התקשורת ועל כל נורמה שלטונית, וממשיך להטיל קנסות בלתי חוקיות. גם אם "קליקת הפרקליטים" (דוגמת היועצת המשפטית של משרד התקשורת), תיתן גיבוי למהלכים הבלתי חוקיים הללו, זה לא ישנה את העובדות הברורות כשמש. בנוסף, המהלך הזה חוסם כל אפשרות להדיינות הגיונית עם אלה, שהוא מטיל עליהם, פעם אחרי פעם, קנסות על כלום, ותמיד בנושאים שוליים שלא נוגעים בכלל לציבור הרחב.
 
להלן נוסח ההחלטה החדשה [ציטוט]:
"שלמה פילבר החליט להטיל עיצום כספי בסך של 3,373,450  ₪ בגין הפרה של חברת בזק את תקנות התשלומים, וזאת, לאחר שנועץ עם הועדה המייעצת.
 
חברת בזק נהגה בפרקטיקה המנוגדת להוראות הקבועות בתקנות התשלומים, בכך שהודיעה למנויים עסקיים שביקשו להוסיף מספרי טלפון מעבר להקצאת המספרים הראשונית, שהם יצטרכו לשלם רק מחצית מהתשלום שנקבע בתקנות התשלומים, כאשר החצי השני אמור היה להיות משולם רק במידה והם יעזבו את החברה.
 
בכך חברת בזק הפרה את הוראות תקנות התשלומים, תוך שהיא יוצרת מצג של חסם מעבר ללקוחות, אשר עלול היה למנוע בעדם מלנטוש את החברה לטובת חברות מתחרות ובכך לשמר לא כדין את נתח השוק שלה בקרב הלקוחות העסקיים ולפגוע בתחרות ההוגנת בשוק.
 
בתהליך של פתיחת השוק לתחרות, חשוב שהרגולטור יקפיד לאפשר למתחרים חדשים להיכנס לשוק,  תוך הקפדה שהמונופול הוותיק מציע שירותיו בתעריפים המפוקחים שקבע הרגולטור, כדי לאפשר פיתוח התחרות. משרד התקשורת ימשיך לאכוף את הוראות החוק, התקנות והרישיונות כנדרש."

זה שרוב חברות התקשורת מפחדות ממשרד התקשורת ומוכנות לשלם את הקנסות הטפשיים והלא חוקיים, ששלמה פילבר מטיל, תוך אפלייה חמורה באכיפה, עדיין לא הופך את הקנסות הללו לחוקיים. ממש לא.

אני לא אפסיק להביא כאן את המציאות העגומה לקוראינו. הכאוס הזה חייב להיפסק, וכעת.
 
ביזיון 
 
Bookmark and Share