Telecom News - הבחירות לוועד העובדים במשרד התקשורת (ת"א): מה שהיה הוא מה שיהיה?

הבחירות לוועד העובדים במשרד התקשורת (ת"א): מה שהיה הוא מה שיהיה?

דף הבית >> עולם ה-ICT ותקשורת >> חדשות משרד התקשורת >> הבחירות לוועד העובדים במשרד התקשורת (ת"א): מה שהיה הוא מה שיהיה?
הבחירות לוועדי העובדים של משרד התקשורת (יש שניים: בירושלים ובתל-אביב) עלולים להוביל למצב של "מה שהיה הוא מה שיהיה", בזכות תרגיל מבריק המיושם כעת בבחירות לוועד העובדים בת"א, תרגיל, שקיבל אישור ההסתדרות החדשה. 
מאת: אבי וייס, 19.2.17, 08:00משרד התקשורת

לאחר שנים רבות (מעל ל-7 שנים), שבהן לא התקיימו בחירות לוועדי העובדים במשרד התקשורת, מתקרב המועד, שבו תיערכנה בתחילה (ב-26.2.17) בחירות לוועד העובדים בשלוחה של משרד התקשורת בתל-אביב (מגדל שלום).

למה נוצר נתק בין ועדי העובדים של השלוחות של אותו משרד? סיפור ארוך, מלווה באין סוף ספינים, שמקורן ברצון של הנהלת המשרד "להכווין מקרוב" גם את ועדי העובדים. 

לכן, פניתי להנהלת ההסתדרות בשאלות הבאות:
"1. האם ועד עובדי משרד התקשורת בת"א פנה להסתדרות להכריז על "סכסוך עבודה" במשרד התקשורת, בעניין תהליכי "השינוי הארגוני" הנעשים במשרד? מה עמדת ההסתדרות בנושא?
2. האם חברת הוועד היוצא אביבה שלמה פנתה להסתדרות בעניין הבחירות וביקשה, שייקבע, שלפחות 2 עובדים בוועד יהיה עובדים קבועים, מה שמייתר לחלוטין את הבחירות והופך את כל התהליך הזה לפלסתר, כי שני חברי הוועד היוצא הם העובדים הקבועים היחידים, שהגישו מועמדות (שאר המועמדים, שהגישו מועמדותם, הם עובדים על בסיס חוזה)?"

תגובת ההסתדרות:
"1. הוגשה בקשה להכרזת סכסוך אך היא טרם עלתה לדיון בוועדה לתיאום וביצוע. כל בקשה שעולה לדיון בוועדה נידונה בכובד ראש ולעומקו של עניין על ידי חברי הוועדה.
2. ועדת הבחירות של ועד עובדי משרד התקשורת בת"א היא זו שפנתה לוועדה לתיאום וביצוע, בהתאם לתקנון, וביקשה לאפשר לעובדים בחוזים אישיים את הזכות לבחור ולהיבחר. חברי הוועדה לתיאום וביצוע דנו בבקשה והחליטו להשאיר את המצב הקיים לפיו יבחרו לוועד שלושה חברים - שניים המועסקים בהסכם קיבוצי ואחד מקרב החוזים האישיים".

הסבר קצר למי שלא הבין את הספינים: 
1. הכרזת "סכסוך עבודה" בעניין "השינוי הארגוני" במשרד התקשורת היא פנייה סתמית ולא רלבנטית, כי מדובר ב"חלב שנשפך" והשינוי הארגוני במשרד התקשורת כבר מומש הלכה למעשה ב-1.1.17 (כאן). זאת, בסדרת תרגילים של מנכ"ל משרד התקשורת (שלמה פילבר), בשת"פ ועד העובדים. כך, ששום "סכסוך עבודה" לא יוכרז וזה רק "תרגיל בחירות" להפגנת "עצמאות כביכול" ולא יותר. 

2. רשימת המועמדים לבחירות לוועד העובדים בת"א מונה את השמות הבאים: זאב קידר, אביבה שלמה, צחי לוין-הלוי, שמעון שוהם. אולם, רק השניים הראשונים הם עובדים ב"הסכם קיבוצי" והם גם חברי הוועד הוותיקים מזה שנים. כך, שאם יש רק שני מקומות מתוך ה-3, מקומות שמוקצים למועמדים בעלי "הסכם קיבוצי", שני המועמדים הללו (זאב קידר ואביבה שלמה) ייבחרו שוב אוטומטית (בהערת אגב נשאל: בשביל מה צריך בחירות, אם בוחרים אוטומטית את אותם אנשים שוב ושוב, כי אין מועמדים אחרים?). 
 
לא נופתע אם התרגילים הללו יחזרו על עצמם (אולי בגרסאות קצת שונות), בבחירות, שתבואנה אחרי כן (במועד, שטרם פורסם ע"י ההסתדרות), לוועד העובדים של משרד התקשורת בירושלים. כך, "מה שהיה הוא מה שיהיה". המפסיד היחיד זה האינטרס הציבורי.  

בחירות 
 
Bookmark and Share