Telecom News - משרד התקשורת פרסם להערות הציבור חוות דעת על מדיניות פרישת הסיבים

משרד התקשורת פרסם להערות הציבור חוות דעת על מדיניות פרישת הסיבים

דף הבית >> עולם ה-ICT ותקשורת >> חדשות משרד התקשורת >> משרד התקשורת פרסם להערות הציבור חוות דעת על מדיניות פרישת הסיבים
משרד התקשורת פרסם להערות הציבור חוות דעת והמלצות הצוות הבין-משרדי לבחינת מדיניות פרישת הסיבים
מאת: מערכת Telecom News, 5.11.19, 13:45OPTIC FREE
 
בטווח הארוך מטרת האסדרה המוצעת היא להביא לפרישתן של רשתות תקשורת רחבות פס מתקדמות בכל הארץ ויצירת תשתית לשוק תחרותי.
 
חוות הדעת של הצוות המשותף למשרדי התקשורת, האוצר ורשות התחרות מפרטת את שינויי הרגולציה ורכיבי האסדרה אותם מומלץ ליישם כד להביא לפרישת רשת כלל ארצית של סיבים אופטיים, תוך קידום מבנה שוק תחרותי. המלצות אלו מהוות נדבך מרכזי במסגרת המדיניות המתגבשת למתווה האסדרה הכולל בעולם הסיבים האופטיים.

בטווח הארוך מטרת האסדרה המוצעת היא להביא לפרישתן של רשתות תקשורת רחבות פס מתקדמות בכל הארץ ויצירת תשתית לשוק תחרותי.

השינויים המוצעים יובילו לפרישה והפעלה רחבות היקף של רשתות תקשורת מתקדמות וזאת תוך פרק זמן קצר. 

במסגרת עבודתו, בחן הצוות את חובת הפרישה האוניברסלית החלה על חברת בזק ומצא, שבמצב השוק הקיים, סביר שאין כדאיות כלכלית בפרישה כלל ארצית של תשתית סיבים אופטיים. בהיעדר לחץ תחרותי משמעותי, ובהינתן חובת הפרישה האוניברסליות, מעדיפה בזק להימנע מהצעת שירות למשקי הבית בישראל על גבי סיב אופטי.

לכן ,הצוות ממליץ, שחלף חובת הפרישה האוניברסלית הקיימת כיום, תינתן לבזק האפשרות לבחור את היקף חובת הפרישה, שתחול עליה, וזאת בראייה, שנדרש להעמיד בראש ובראשונה את האינטרס הציבורי הרחב להאיץ את פרישת הסיבים, ובד בבד, להביא בחשבון את מכלול השיקולים הכלכליים והעסקיים של בזק, תחת כללי אסדרה, שיוגדרו מראש.

במקביל, המדינה תבנה מנגנון לתמרוץ השלמת הפרישה באזורים בהם בזק בחרה להימנע מלפרוש ("אזורי התמרוץ"), באמצעות קרן ייעודית לפרישה, שתמומן ע"י בעלי הרישיונות השונים בשוק התקשורת, שלפעילותם זיקה לתשתית נייחת. כספי הקרן הייעודית ישמשו לעידוד פרישה באזורי התמרוץ ויחולקו במנגנון מכרזי מבוסס שיקולי כדאיות כלכלית, שמבטיח קצב פרישה וכיסוי מרבי של כלל משקי הבית בישראל.

בזק לא תורשה להשתתף במנגנון מכרזי זה. הן בזק והן הזוכות במכרזים תחוייבנה להציע שירות סיטונאי על גבי הסיב שייפרש. מנגנון התמרוץ ימשך עד לפרישה כלל ארצית של תשתיות סיבים אופטיים.

כללי האסדרה החדשים, שהצוות הבין-משרדי ממליץ ליישם, נועדו לייצר מערך תמריצים, שעתיד להביא את בזק לפרישה רחבה ומהירה, מבלי שהיקף הפרישה יוכתב ע"י הרגולטור:
  1. בזק לא תוכל לפרוש תשתיות רחבות פס באזורים ,שאינם נכללים תחת חובת הפרישה שלה.
  2. בזק לא תוכל להשתתף במכרזי הקרן הייעודית.
  3. עלות השימוש בתשתיות הפאסיביות של בזק באזורי התמרוץ ע"י מתחרותיה תופחת משמעותית.
  4. בזק תחויב בחובת תשלום לקרן הייעודית בהתאם לשיעור הכנסותיה מסך ההכנסות בשוק.
האסדרה המוצעת מאפשרת לחברות השונות לפעול על פי שיקולי כדאיות כלכלית מחד, ומאידך מעודדת פרישה רחבה וכלל ארצית של תשתיות תקשורת מתקדמות, שתאפשרנה מגוון מוצרים לצרכן, ויתרמו למשק ולכלכלה הישראלית.
 
המסמכים המלאים נמצאים באתר האינטרנט של משרד התקשורת -כאן.
  
 
Bookmark and Share