מש' התקשורת פרסם שימוע להפחתת סכומי ערבויות חברות תקשורת סלולר וקווי

דף הבית >> עולם ה-ICT >> חדשות משרד התקשורת >> מש' התקשורת פרסם שימוע להפחתת סכומי ערבויות חברות תקשורת סלולר וקווי
משרד התקשורת פרסם שימוע להפחתת סכומי ערבויות חברות תקשורת סלולר וקווי
מאת: מערכת Telecom News, 4.3.20, 12:58MONEY FREE

עיקר השימוע הוא הפחתת גובה סכומי ערבויות אלו עבור החברות ב-50% עד 90%.

בהמשך לבחינה שביצע המשרד בנושא ערבויות הרישיון הקיימות ברשותו, הוחלט לבצע עדכון של סכומי ערבויות אלה לאור שינויים בתנאי השוק לאורך השנים. בחינת גובה סכומי הערבויות בראי החשיפה המשרדית העלה, שיש מקום לערוך הפחתה משמעותית בגובה ערבויות אלו.

להלן גובה סכומי ערבויות הרישיון הקיימים והמוצעים[1]:
גרף
 
במשרד סבורים, שעדכונם של סכומי ערבויות הרישיון תביא להקלה בנטל הרגולטורי הקיים לבעלי הרישיונות בשוק התקשורת, בהליכי העמדת הערבות ובעלויות הנדרשות להקמתה ולהחזקתה. בכוחה של הפחתה זו לאפשר לחברות התקשורת להפנות הון ומשאבים להשקעות ופיתוח ולתרום להתפתחות התחרות בשווקים השונים באמצעות צמצום חסם כניסה משמעותי.
 
 
גובה סכומי ערבויות הרישיון הקיימים והמוצעים
סוג הרישיון ערבות קיימת, ב-₪ ערבות חדשה, ב-₪ הפחתה
רישיון חברת בזק [2]35,000,000 15,000,000 57%
רישיון מפעיל פנים ארצי [3]29,400,000 6,500,000 78%
רישיון סלולר [4]40,000,000 5,000,000 88%
רישיון אחוד 2,000,000 או 5,000,000[5] 1,000,000 או 2,000,000 50%-60%
 
 
מסמכי השימוע המלאים נמצאים באתר האינטרנט של משרד התקשורת בכתובת:
 
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/03032020_4

ניתוח של השימוע השערורייתי הזה יהיה בכתבה נפרדת
 
[1] סכומי ערבויות אלו אינם כוללים את מרכיב "ערבות הפרישה" הרלוונטי לבעלי רישיון רט"ן.
[2] הערבות נקובה בדולרים אמריקאים בהתאם לסעיף 46.1 לרישיון של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ועומדת על 10,000,000 דולרים. הסכום המובא בשקלים בלוח 1 הוא על פי שער יציג של 3.5 ₪ נכון ליום 30 ליולי 2019.
[3] הערבות נקובה בדולרים אמריקאים בהתאם לתקנות 20(א)(1) ו-20(א)(2) לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים), התש"ס-2000, הקובעים כי סכום הערבות יעמוד על סך 10,000,000 דולרים או 14,000,000 דולרים וזאת בהתחשב בפרישה של בעל הרישיון. בהתייחס לסכומים אלו נקבעו הוראות בתקנות לפיהן סכום הערבות יכול לרדת ל-50%-60% מגובה הערבות, וזאת בהתאם לעמידה בלוחות הזמנים של פיתוח התשתית והשירותים. ערבות הרישיון המופיעה בסעיף זה בלוח 1 שייכת להוט טלקום שותפות מוגבלת, והסכום המובא בו בשקלים הוא על פי שער יציג של 3.5 ₪ נכון ליום 30 ליולי 2019.
[4] ערבות זו אינה כוללת את מרכיב ערבות הפרישה הרלוונטי לבעלי רישיון רט"ן.
[5] סכום הערבות משתנה כתלות במספר המנויים של בעל הרישיון, באופן הבא - עד וכולל 100,000 מנויים, סכום ערבות הרישיון היא 2,000,000 ₪, ולמעלה מ-100,000 מנויים, סכום ערבות הרישיון היא 5,000,000 ₪. 
 
Bookmark and Share