היבטי פרטיות בכניסה למקומות עבודה/מסחר בהתמודדות עם נגיף הקורונה

דף הבית >> חדשות לארגונים ולעסקים >> היבטי פרטיות בכניסה למקומות עבודה/מסחר בהתמודדות עם נגיף הקורונה
הרשות להגנת הפרטיות: היבטי פרטיות בכניסה למקומות עבודה/מסחר בהתמודדות עם נגיף הקורונה
מאת: מערכת Telecom News, 1.5.20, 17:34CORONA FREE

לקראת חזרה הדרגתית של המשק לפעילות בתנאי "שגרת קורונה", הרשות להגנת הפרטיות פרסמה המלצות בנושא היבטי פרטיות בכניסה למקומות עבודה ומסחר במסגרת התמודדות עם נגיף הקורונה. הרשות פנתה למשרד האוצר בבקשה, ש"התו הסגול" יתוקן כך, שיותאם לאמור בתקנות לשעת חירום בהיבטי פרטיות וימנע שמירת מידע עודף על עובדים ולקוחות. עדכונים כולל עדכון לגבי מוסדות חינוך בתחתית הכתבה.

במסגרת חידוש פעילות מקומות עבודה ומרכזי מסחר, אלה יידרשו לבדוק את הנכנסים בשעריהם ולמנוע כניסת גורמים בעלי פוטנציאל לסכן אחרים, כדי למנוע את התפשטות המגיפה. הרשות להגנת הפרטיות פרסמה היום מסמך המתייחס לכללים המרכזיים בנושאי שמירה על הפרטיות בהקשר של הבדיקות המבוצעות בכניסה למקומות עבודה ולמקומות מסחר ושמטרתו להבהיר לציבור, לגופים הציבוריים ולגורמים הפרטיים ובראשם מעסיקים, עניינים אלה.

הרשות מבהירה, שעל מקומות עבודה ומסחר הנדרשים על פי תקנות שעת חירום לערוך בדיקות ותשאולים במסגרת כניסת פרטים בשעריהם, להימנע מלאסוף מידע מעבר לנדרש בהוראות הדין ולהימנע מלהשתמש במידע הנאסף אלא לצורך מניעת כניסה למקומות עבודה ומסחר של פרטים העשויים להיחשב כבעלי פוטנציאל להדביק ולסכן אחרים. כל שימוש אחר במידע עשוי להיחשב כפגיעה בפרטיות.

הרשות מדגישה, שגם כאשר יש נסיבות בהן אינטרסים אחרים כגון הגנה על בריאות הציבור יצדיקו פגיעה מסוימת בזכות לפרטיות, זו צריכה להיעשות בהתאם לתכלית הוראות הדין ולעמוד בעקרונות הכלליים של פעילות בסבירות, תום לב ומידתיות.

תקנות שעת חרום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות) קובעות הנחיות לפיהן על מעסיקים במקומות עבודה ומסחר לבדוק את הנכנסים למתחמים הנמצאים תחת אחריותם ולהגביל את הכניסה לפרטים מסוימים לאור אינדיקציות מסוימות היכולות להעיד, שהם בעלי פוטנציאל לסיכון אחרים (שיעול, חום גוף, מגע עם חולה קורונה).

בחינת הרשות העלתה, שהנחיות, שנכללות ב"תו הסגול", מחייבות עמידה בכללים שונים המפורטים בתקנות שעת חירום. סעיף 13 ל"תו הסגול למקומות עבודה" קובע, שעל סוגים מסוימים של מעסיקים ובתי עסק, שמפורטים בתקנות, לנהל רישום באופן ממוחשב, בין היתר, בעניין דיווח על ביצוע תשאול כמפורט בסעיף 4 לתו (שיעול, חום גוף, מגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים) ומדידת חום וכן דיווח על מי שלא אושרה כניסתו בעקבות תשאול מדידת חום.

לאור העובדה, שסעיף זה עלול היה להתפרש כמרחיב את איסוף המידע האישי הקבוע בתקנות, פנתה הרשות להגנת הפרטיות למשרד האוצר, בבקשה לתקן את סעיף 13 לתו הסגול כך, שלא יידרש דיווח על מי שלא אושרה כניסתו בעקבות תשאול מדידת חום, וזאת בהתאמה לקבוע בעניין זה בתקנות, כדי לצמצם את הפגיעה בפרטיות העובדים ולמנוע איסוף מידע אישי רגיש על אודותיהם שלא לצורך ובניגוד לדין. 

לאור האמור בתקנות ובתו הסגול, מבקשת הרשות להאיר במסמך, שהיא מפרסמת נקודות מרכזיות המתייחסות להיבטי פרטיות עליהן יש לשים דגש הן במקומות עבודה והן במקומות מסחר הכפופים לתקנות ופועלים על פיהן ובין היתר:

להימנע, ככל הניתן, מלהציג בפני הנכנסים שאלות נוספות מעבר לאלו המפורטות בתקנות הנוגעות להיבטים בריאותיים הקשורים לנגיף הקורונה או לבקש מידע אישי אחר הנוגע אליהם, מעבר למפורט בתקנות.
 
להימנע, ככל הניתן, מלאסוף ולשמור מידע אישי על אודות עובדים או הציבור בכלל הנחשף במסגרת הליך התשאול והבירור בנוגע להיבטים בריאותיים הקשורים לנגיף הקורונה, והעלול להביא לזיהויים. ככל שמידע שכזה נאסף במסגרת הליכי התיעוד הרגילים בכניסה למקומות העבודה והמסחר (לדוגמה, כתוצאה משימוש במצלמות מעקב/אבטחה), על מקומות העבודה והמסחר להקפיד, שלא להשתמש במידע לצרכים שונים, לבחון את הצורך בהמשך שמירתו ובמידה וצורך זה לא מתקיים להביא למחיקתו תוך ימים ספורים, וכן להקפיד שלא להעביר מידע זה לגורמים אחרים (מסחריים ו/או ציבוריים), אלא כנדרש על-פי הוראות הדין ו/או במסגרת דרישה חוקית ומחייבת של גורמי אכיפה ובריאות הציבור.
 
על מקומות העבודה והמסחר להימנע מלעשות שימוש במידע הנקלט והמעובד במסגרת הבדיקה הטכנולוגית, לרבות עצם נתוני חום הגוף של הנכנסים בשעריהם, לכל מטרה אחרת.
 
מומלץ למקומות עבודה ומסחר להימנע מלשמור את המידע הנקלט במסגרת שימוש באמצעים טכנולוגיים למדידת חום, וזאת במיוחד כאשר מדובר במידע הניתן לשייך לאדם ספציפי ולהביא לזיהויו, זאת בהתאם לתכלית ועקרונות דיני הגנת הפרטיות.
 
ככל שיוחלט במקום עבודה ומסחר על שימוש באמצעים טכנולוגיים המאפשרים מדידת חום של אנשים, כדוגמת מצלמות תרמיות וכד', מומלץ, שאמצעים אלה יפעלו רק במסגרת של "זמן אמת". קרי, ללא שמירה ותיעוד אוטומטיים של המידע הנאסף במסגרתן.
 
קישור למסמך ההמלצות

עדכון 7.4.20: הרשות להגנת הפרטיות פרסמה מסמך הבהרות והמלצות בנוגע להגנה על פרטיות תלמידים בכניסה למוסדות חינוך בתקופת משבר הקורונה. בהמשך להחלטה על חזרה הדרגתית לפעילות שגרתית במוסדות החינוך, נקבעו כללים שונים בנוגע לפתיחתם והפעלתם של מוסדות חינוך בתקופה הנוכחית, כדי  להגן על בריאותם של תלמידים וצוותי הוראה ולמנוע את התפשטות הנגיף. במסגרת זו הוסמכו מוסדות החינוך, בין היתר, לדרוש מהורים להציג מידע בריאותי הנוגע לילדיהם, וזאת כתנאי לכניסת תלמידים לשטח המוסדות. מצב זה טומן בחובו אפשרות לפגיעה בפרטיות

קישור למסמך ההמלצות

עדכון 14.5.20, 16:20: הבהרה בנוגע להיבטי הפרטיות של אופן יישום חובת התשאול הקבועה בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף -2020 ע"י מעסיקים ובעלי עסקים.
     
במסמך המעודכן בעניין "פרטיות בכניסה למקומות עבודה ומסחר במסגרת התמודדות עם נגיף הקורונה" שפרסמה הרשות ב - 8.5.2020, הובהר כי בהתאם להוראות הדין המעודכנות, לא חלה יותר על מעסיקים החובה לדרוש מעובדיהם, או מאנשים אחרים הנכנסים למקום העבודה, למלא טופס הצהרה בדבר מצבם הבריאותי, שכולל פרטים אישיים. דרישה זו למילוי טופס הצהרה בוטלה והמשך הצגתה בפרסומי משרד הבריאות נעשה בטעות שתתוקן.
 
בתיאום עם מחלקת יעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, מבהירה הרשות, שעם ביטולה של החובה להחתים על טופס הצהרה, ובהיעדר מקור סמכות חוקית אחר לכך, חל איסור על איסוף ושמירת מידע אישי על אודות לקוחות וספקים, לרבות לצורך מילוי חובת תשאול הנכנסים למקום. עסקים וארגונים, שכבר החלו לאסוף ולשמור מידע כאמור, נדרשים להיערך להפסיק את הפרקטיקה הזו בהקדם.
 
ביחס למימוש חובת התשאול של עובדים, לאור מהות היחסים המיוחדת בינם לבין המעסיק והמידע ,שהוא מחזיק עליהם ממילא, הרי שמבחינת דיני הפרטיות יהיה מעסיק רשאי לבקש הסכמה של עובדיו להשיב על התשאול באמצעות מערכת מקוונת, ככל שהדבר חיוני לצורך ביצוע התשאול, בכפוף לתנאים שלהלן:
 
א. המערכת תשמור מידע אישי למשך הזמן הקצר החיוני למניעת כניסת עובדים, שענו בחיוב על שאלות התשאול. בכל מקרה, לא ישמר המידע מעבר לשעות ספורות.

ב. מעבר לפרק הזמן הקצר כאמור לעיל, למעסיק לא תהיה כל גישה למידע, והוא לא יעשה בו כל שימוש אחר.

      
NORDVPN 
 
Bookmark and Share