Telecom News - משרד התקשורת הטיל קנס כספי על הוט טלקום

משרד התקשורת הטיל קנס כספי על הוט טלקום

דף הבית >> חדשות >> חדשות השוק הקווי >> משרד התקשורת הטיל קנס כספי על הוט טלקום
משרד התקשורת הטיל קנס כספי על הוט טלקום
מאת: מערכת Telecom News, 26.5.20, 14:10MONEY FREE
 
זאת, בגין פגיעה בתחרות ע"י שיווק סל שירותים משותף לאינטרנט בניגוד להוראות המשרד והרישיון לעניין הפרדה המבנית.
 
משרד התקשורת הטיל קנס כספי על הוט טלקום בסך 1,415,697 ש"ח, וזאת בשל הפרת הוראות הרישיון לעניין ההפרדה המבנית בקבוצת הוט והאיסור לשווק ספק אינטרנט בעל זיקה.

ההפרדה המבנית היא נדבך מרכזי באסדרת המשרד, והוראותיה קובעות, בין היתר, שעל הוט טלקום לקיים הפרדה מבנית מלאה מחברת הוט-נט, שהיא ספק אינטרנט בעל זיקה מבנית אליה.

המשרד מצא בתום הליך פיקוח, שהוט טלקום שיווקה ועודנה משווקת בקבוצת הוט סל שירותים משותף הכולל את שירותי ספק האינטרנט הוט-נט לצד שירותי תשתית האינטרנט של הוט טלקום בניגוד להוראות רישיונה.

הליך הפיקוח התבסס על שיחות רבות, שנדגמו לאורך מספר תקופות שונות, ושבהן התברר, שנציגי הוט טלקום משווקים ללקוחות את הוט-נט כספק גישה לאינטרנט.

חומרת ההפרה התחדדה נוכח העובדה, ששיווק זה נעשה על אף שהוט טלקום פנתה מספר פעמים בבקשות למשרד התקשורת לאשר לה לשווק סל שירותים מסוג זה, ובקשותיה נדחו, בין היתר, נוכח היכולת שלה לנצל את יתרונותיה המבניים בשיווק סל שירותים משותף ומינוף כוחה לשווקים נוספים וכן נוכח אי מתן גישה שוויונית לתשתיותיה.

נתי כהן, מנכ"ל משרד התקשורת: "על אף הוראות הרישיון בנושא איסור שיווק הסל, על אף דחיית בקשותיה של הוט לשיווק הסל, ועל אף הפניות, שאותן קיבלה הוט במהלך הליך הפיקוח, החברה לא שינתה ממנהגיה. מדובר בהתנהלות המפרה את הוראות ההפרדה המבנית ופוגעת בתחרות, ועל כן החלטתי להטיל עיצום כספי על הוט בתום הליך מנהלי, שבמהלכו נשמעה עמדת הוט, ולאחר היוועצות עם הוועדה המייעצת לעיצומים כספיים".

יצויין שהוגשה תלונה למבקר המדינה בנושא זה - כאן. זאת, לאחר פנייה לרוה"מ (כאן) לפטר את מנכ"לית משרד התקשורת בגין אי פרסום פרוטוקול הוועדה המייעצת, בניגוד לחוק התקשורת. 

ניתוח של הקנס ההזוי והבלתי חוקי (לכאורה) הזה, ייעשה במאמר נפרד.
  
 
Bookmark and Share