Telecom News - היבטי פרטיות הנובעים מחוק התקנת מצלמות להגנה על פעוטות במעונות יום

היבטי פרטיות הנובעים מחוק התקנת מצלמות להגנה על פעוטות במעונות יום

דף הבית >> גאדג'טים לעסקים >> היבטי פרטיות הנובעים מחוק התקנת מצלמות להגנה על פעוטות במעונות יום
היבטי פרטיות הנובעים מחוק התקנת מצלמות להגנה על פעוטות במעונות יום
מאת: מערכת Telecom News, 20.10.20, 17:17SECURITY CAMERA FREE

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה מסמך שמטרתו להנגיש לציבור את הוראות חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום, במסגרתו היא מבהירה את הסדרי השימוש במצלמות מנקודת מבט של הגנה על פרטיות הפעוטות וצוותי המעונות.

חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות מחייב את מרבית מעונות היום לפעוטות מגילאי לידה ועד גיל 3 בהתקנת מצלמות מעקב בשטחם.

הרשות מציינת במסמך את היתרון המרכזי בשימוש במצלמות מעקב, שהוא שיפור יכולת ורמת התיעוד של מקרי אלימות והתעללות בפעוטות והגברת האכיפה האפקטיבית של הוראות הדין כנגד כלל הגורמים הפועלים במעונות, שנמצא כי נקטו באלימות כנגד ילדים, במיוחד בהינתן העובדה, שפעוטות מתקשים ולעיתים אף לא יכולים לשתף ולדווח באופן מילולי על אלימות שהופעלה נגדם.

עם זאת, במסמך מציבה הרשות זרקור על המורכבות, שבהצבת מצלמות מעקב במעונות יום וכן על החשיבות בהגבלת השימוש בהן ובמידע הנאסף במסגרתן (כפי שהוסדר במסגרת החוק) ובצורך באבטחת המידע בצורה מיטבית.

כ"כ, מצביעה הרשות על מספר אלמנטים נוספים, שנלווים לשימוש במצלמות בהיבטי הפגיעה בפרטיות, וביניהם פגיעה פוטנציאלית בפרטיות צוותי המעונות במקום עבודתם ונרמול התפיסה לפיה יצירת ביטחון ואמון מחייבת שימוש במכשירי תיעוד הכרוכים בפגיעה בפרטיות.

לפיכך, הרשות מבהירה, שההסדר המעוגן בחוק מבקש לאזן בין השימוש במצלמות מעקב לבין הגנה על הזכות לפרטיות, ועל כן קובעת שורה של הסדרים לשם צמצום הפגיעה בפרטיות.

כך לדוגמה, החוק מגביל את השימוש במצלמות רשת ולא מאפשר "צפייה מרחוק" בזמן אמת על המתרחש בהם. החוק אף מגביל את זהות הגורמים הרשאים להיחשף לחומרים המצולמים, אוסר על שימוש בהקלטות קול ומחייב את מחיקת החומרים המצולמים תוך 30 יום.

כ"כ, מהוראות החוק עולה, שלא ניתן להשתמש במצלמות המותקנות במעון לכל מטרה אחרת, למעט זו המנויה בחוק.

כ"כ, הרשות מזכירה במסמך, שלהורים קיימת זכות להתנגד לעצם השימוש במצלמות. כך, על פי החוק, במקרים בהם 70% מהורי הפעוטות באותו מעון יביעו התנגדות בכתב להפעלת המצלמות במעון, חובת התקנת המצלמות לא תחול במהלך שנת הלימודים.

במסמך מחדדת הרשות את ההסדרים המרכזיים הקבועים בחוק, ובין היתר כמפורט להלן:

בהתאם להוראות החוק, מעונות יום לפעוטות מגילאי לידה עד 3 חייבים בהתקנה ובשימוש במצלמות מעקב בשטח המעונות, אלא אם כן מתקיימים החריגים הקבועים בחוק לרבות התנגדות של 70% מהורי הילדים במעון.

על המצלמות לתעד את כל הנעשה בשטח המעון, למעט בחדרי הרחצה והשירותים. צילום באזורים אלה הוא אסור.

המצלמות תוצבנה באופן הגלוי לכל ושאינו מוסתר.

על מצלמות מעקב לפעול רק במסגרת של הקלטת צילום וידאו. חל איסור מוחלט על הקלטת קול (אודיו) של הנעשה במעון.

הצילומים/סרטונים נשמרים ל-30 ימים בלבד ממועד הצילום. ככלל, בתום התקופה האמורה על החומרים המצולמים להימחק באופן אוטומטי.

בהתאם לפרשנות החוק עולה, שחל איסור על שימוש במצלמות רשת ועל צפייה בחומרים המצולמים "מרחוק" ו"בזמן אמת". על-פי פרשנות זו, אין בהסכמת הורים בכדי להתיר למעון להשתמש במצלמות רשת לצפייה מרחוק בנעשה בו.

ככלל, הנהלת/צוות המעון והורי הילדים אינם רשאים לצפות בחומרים המצולמים במסגרת מצלמות המעקב המותקנות במעון.

משטרת ישראל תאפשר להורה של פעוט לצפות בצילומים, שבהם מתועדת פגיעה באותו פעוט, ככל שאין בכך כדי להביא לידי שיבוש הליכי חקירה או משפט. להרחבה בדבר זהות הגורמים המורשים לצפות בחומרים - יש לעיין בהוראות החוק.

אין בהוראות החוק בכדי למנוע צילום הילדים במעון למטרות שונות, לרבות חינוך והדרכה, ובלבד שלא ייעשה שימוש לשם כך במצלמות המותקנות במעון.

המסמך המלא - כאן
 
 
NORDVPN 
 
Bookmark and Share