מהפכה בזכויות עוסקים קטנים: יושוו מבחינת חוק הגנת הצרכן לצרכן פרטי

דף הבית >> צרכנות >> הטיפ השבועי לחסכון >> מהפכה בזכויות עוסקים קטנים: יושוו מבחינת חוק הגנת הצרכן לצרכן פרטי
מהפכה בזכויות עוסקים קטנים: יושוו מבחינת חוק הגנת הצרכן לצרכן פרטי
מאת: מערכת Telecom News, 18.11.20, 14:15OFFICE FREE

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן הוציאה קול קורא להשוואת הגנות לפי חוק הגנת הצרכן, שמוקנות לצרכן הפרטי, גם על עסק קטן מאוד, כי במובנים רבים, עוסק קטן מאד קרוב במאפייניו לצרכן ביתי. הרשות מבקשת את התייחסות הציבור ובעלי העניין לכמה נושאים מרכזיים ומשתפת את הציבור מוקדם בתהליך עיצוב הפתרון החוקי.
 
הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן, הוציאה קול קורא לבחינת ההשוואה בין הגנת הצרכן הפרטי לעסקים קטנים מאוד.

מטרת חוק הגנת הצרכן הקיים היום היא להגן על הצרכן. זאת, בשל פערי הכוחות ופערי המידע הקיימים בשוק בין הצרכן לעוסק. פערים אלו מהווים הצדקה לדרוש חובות גילוי, לאסור הטעיה ולקבוע הוראות שונות, שמטרתן להגן על הצרכן מפני ניצול של פערי כוחות כאמור.

כיום, הצרכן  הזכאי להגנות לפי החוק הוא: "מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי". לפיכך, הגנות חוק הגנת הצרכן חלות אך ורק על צרכן פרטי.

הנחת המחוקק בקביעת הגנות החוק לצרכנים בלבד הייתה, שבעסקאות, שנעשות בין עוסק לעוסק, פערי המידע והכוח מצטמצמים באופן משמעותי. עם זאת, ברור לכל, שהאבחנה בין עוסק לצרכן בהקשר זה אינה דיכוטומית, והיא נמצאת על ציר. בצדו האחד של הציר נמצאים משקי הבית, ובקצהו השני נמצאים העסקים הגדולים, שמעסיקים עורכי דין וצוותי רכש, והם בעלי כוח שוק ויכולת בזמן ובמשאבים לנהל משא ומתן.

במובנים רבים, עוסק קטן מאד קרוב יותר במאפייניו לצרכן ביתי. כמו לצרכן הביתי, גם לעוסק הקטן מאד קיים חוסר במומחיות ברכישת מוצר או שירות, העוסק הקטן סובל מאותה מגבלת זמן כמו הצרכן הביתי וכן הוא בעל כוח מיקוח חלש, בדומה לצרכן הביתי. גם העוסק הקטן מאד עשוי להיות חשוף להטיות הקוגניטיביות המעוותות את שיקול הדעת שלו כמו צרכן רגיל.

ישנן דוגמאות רבות לדמיון הקיים בקשיים הצרכניים בין עסק קטן מאד לצרכן רגיל. כך לדוגמא, לשרברב המעסיק עובד בודד, אין יתרון על צרכן פרטי בבואו לרכוש מכשיר סלולרי וחבילת תקשורת לעסק שלו. באופן דומה, לגנן העוסק בטיפוח גינות אין ידע רחב יותר לעומת צרכן ביתי בבואו לרכוש רכב למטרות עבודתו, וכד'.

ברשות להגנת הצרכן התקבלו במהלך השנים האחרונות פניות ותלונות מעסקים קטנים, בנושאים הנוגעים לבעיות צרכניות ביחסים שבין עוסק לעוסק. מאחר שחוק הגנת הצרכן לא חל על יחסים אלו, הייתה הרשות מנועה מלסייע לעוסק הקטן.
 
מטרת הקול קורא - שיתוף הציבור כבר בשלב הראשוני של קביעת ההסדר הראוי:

הרשות שוקלת לתקן את חוק הגנת הצרכן. כך, שההגנות המיוחדות הניתנות לצרכן בחוק הגנת הצרכן, תינתנה גם לעסקים הקטנים מאד, כאילו הם צרכנים. ובשלב זה הרשות מבקשת את התייחסות הציבור ובעלי העניין לשאלות שונות וביניהן:

גודל העסק - מה גודל העסק הזקוק להגנה בדומה לצרכן?
סוג ההגנות - אילו מההגנות הקבועות בחוק הגנת הצרכן צריך להחיל על עסקאות עם עוסקים קטנים מאד?
עסקאות עליהן תחולנה ההגנות - האם יש להחיל את ההגנות גם במקרה שהעסק הקטן מאד רוכש מוצרים לצורך מכירתם?
מוצרים - באיזו מידה העובדה, שהעוסק רוכש מוצר, שהוא בתחום מומחיותו, משליכה על שאלת החלת ההגנות עליו?

להלן הסעיפים המרכזיים בחוק הגנת הצרכן לגביהם נשקלת התחולה על העוסקים הקטנים:
  • איסור הטעיית צרכנים: איסור לעשות מעשה או מחדל העלולים להטעות צרכן בפרט מהותי בעסקה.
  • איסור השפעה בלתי הוגנת: איסור מעשה או מחדל, שיש בהם כדי לפגוע ביכולתו של צרכן לקבל החלטה אם להתקשר בעסקה, באופן שיש בו שלילה של חופש ההתקשרות של הצרכן או פגיעה מהותית בחופש ההתקשרות שלו.
  • חובות גילוי: החובה לתת מידע מהותי לצרכנים לגבי המוצר או השירות ולגבי תנאי העסקה.
  • זכות ביטול של עסקאות  (לדוגמא: מכירה פרונטלית, מכירה ברוכלות, מכר מרחוק, עסקה מתמשכת ורפואה דחופה).
  • אחריות ושירות: חובה לתת אחריות לצרכן עבור מוצר חשמלי ששוויו מעל 150 ₪.
עמיר פרץ, שר הכלכלה והתעשייה: "שינוי החוק נכון לכל עת, ובמיוחד בעת הזו של הקורונה. כושר המיקוח של עסקים קטנים מאוד מול העסקים הגדולים הוא שווה ערך לכוחו של הצרכן הפרטי, ואף נמוך יותר, כיוון שלא עומדות להם ההגנות, שעומדות לצרכן הפרטי. החלת ההגנות בחוק הגנת הצרכן גם על עסקים קטנים מאוד, יאפשר לעסקים רבים את היכולת לנהל מו"מ הוגן ושקוף מול החברות הגדולות".
 
עו"ד מיכאל אטלן, הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן: "הרשות נתקלת לא אחת בעוסקים קטנים מאד המתלוננים על כך, שעוסקים גדולים מהם מנצלים את פערי הכוחות והמידע לטובתם. בעוד הרציונל המגן של חוק הגנת הצרכן מתאים לטיפול במצבים כאלה, הגדרת 'צרכן' לפיו אינה יכולה לחול על עוסק כזה. זהו עוול הדורש תיקון. קיים צורך להכיר בעוסק הקטן מאד כבר הגנה בפועלו כצרכן. הרשות מבצעת עבודת מטה רחבה באשר לשאלה כיצד להחיל את הגנות החוק על עוסקים קטנים מאד, ובשל האופי החדשני של המהלך היא משתפת את הציבור מוקדם בתהליך עיצוב הפתרון החוקי לבעיה".

את ההתייחסויות יש להעביר עד 9.12.20 לכתובת המייל: bitiag@fta.gov.il 
 
Bookmark and Share