Telecom News - עוד קנס מצחיק הוטל על חברת הדואר הפועלת כעת גם לסלק לקוחות מהסניפים

עוד קנס מצחיק הוטל על חברת הדואר הפועלת כעת גם לסלק לקוחות מהסניפים

דף הבית >> דואר ישראל וגמלאי הדואר >> עוד קנס מצחיק הוטל על חברת הדואר הפועלת כעת גם לסלק לקוחות מהסניפים
עוד קנס מצחיק הוטל על חברת הדואר הפועלת כעת גם לסלק לקוחות מהסניפים
מאת: מערכת Telecom News, 7.1.20, 09:55לירן אבישר בן חורין

הקנס המצחיק האחרון מהשבוע, שהטיל משרד התקשורת על חברת הדואר, הוא בשל הפרות הוראת הרישיון, שעניינן פריסת יחידות הדואר, עם הנחה של 30% למרות שזו לא הפרה ראשונה בתחום הפריסה.
 
ב-17.12.20 דיווחנו - כאן, שמנכ"לית משרד התקשורת, לירן אבישר בן-חורין, (בתמונה משמאל), הטילה קנס מגוחך על חברת הדואר של 18,258.5 ₪ בלבד (ועוד לאחר מתן הנחה של 30%), וזאת בשל הפרת הוראות הרישיון, שעניינן משך זמן ההמתנה בתור ביחידות הדואר.

כבר אז הערכנו, שהקנס המגוחך הנ"ל, שהטיל המשרד על החברה, לא יביא לצמצום העומס בסניפי הדואר, והחברה תעדיף לספוג קנס של כמה אלפי ₪ ולא להשקיע את הכספים הנדרשים לצורך צמצום זמני ההמתנה בתור. ושכ"כ, יש להשלים את מהלך הגדלת גובה הקנסות, שניתן להטיל על חברת הדואר במקרה של הפרה, וכן לוודא, שהטבות, שהמדינה מעניקה (ומתכוונת להעניק) לחברה, אכן תשמשנה אותה כדי לשפר את השירות לציבור.

עוד הדגשנו, שההפרה הנ"ל של חברת הדואר בנוגע לזמני ההמתנה בתור בסניפיה, התרחשה "למרות היענות המשרד לבקשת החברה לצמצום שעות וימי הפעילות של יחידות הדואר בתקופה משבר הקורונה. צמצום שנועד, על-פי בקשת החברה, לאפשר לה לאייש ולתגבר את  אשנבי השירות לשם הורדת משך זמן ההמתנה ביחידות הדואר".

כעת אנו מדווחים על קנס מגוחך נוסף, שמטיל משרד התקשורת על חברת הדואר בנוגע לשירות בסניפיה: עיצום של 19,726 ₪ בלבד, וזאת בשל הפרות הוראת הרישיון, שעניינן פריסת יחידות הדואר.

תיאור האסדרה החלה
סעיף 3.3(ד) של נספח ב' לרישיון הכללי לחברת דואר ישראל בע"מ למתן שירותי דואר, שירותים כספיים מטעם החברה הבת ושירותים נוספים קובע: "הסתיימה התקשרות עם סוכן דואר, או ככל שסוכן דואר הודיע לבעל הרישיון על סיום התקשרות להפעלת סוכנות דואר ולא ניתן אישור לסגירת סוכנות דואר וככל שבעל הרישיון לא התקשר עם סוכן דואר חלופי בתוך שישה (6) חודשים מיום סגירת סוכנות דואר, יפתח בעל הרישיון סניף דואר המופעל על ידו".

סעיף 3.4 של נספח ב' לרישיון הכללי קובע ("הסעיף"): "ביקש בעל הרישיון לסגור אחת מיחידות הדואר המפורטות בסעיף 3.3, יודיע על כך למנהל, חמישים (50) ימי עבודה מראש ובכתב ויוכיח כי יחידת הדואר שמבקש לסגור עומדת בהוראות הסעיף".

ממצאי פעולת הפיקוח
עולה, שהחברה לא פתחה יחידת דואר לאחר 6 חודשים ממועד סגירת סוכנות "שגב שלום" ומבלי שהודיעה למשרד על סגירת היחידה - כנדרש מהוראות הרישיון.

נימוקים לעניין הקנס
חברת הדואר דיווחה למשרד על סגירת יחידת הדואר כשנתיים מהמועד בו היא נסגרה, בניגוד להוראות סעיף 3.4 של נספח ב' לרישיון ולא פתחה יחידת דואר כנדרש בסעיף 3.3. (ד) של נספח ב' לרישיון.

בעת קביעת סכום הקנס הובאו בחשבון תקנת משנה 2(א) לתקנות הדואר (הפחתה של סכום עיצום כספי), תשע"ד-2013 הקובעת, שהמנהל, רשאי להפחית למפר את סכום הקנס, בין היתר, בשל הפרה ראשונה, הפסקת ההפרה מיוזמת המפר, פעולות, שנקט המפר למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, ההפרה היא קלה בנסיבות ביצועה.

הקנס, שהוטל על חברת הדואר ביום 3.1.21 עומד על 19,726 ₪, לאחר הפחתה של 8,454 ₪ אשר מהווים 30% מסכום הקנס בשל היקף הפרה, שהיא קלה בנסיבות ביצועה, שכן מדובר בסגירת יחידה בהמלצת אגף הביטחון של חברת הדואר.
 
דהיינו, בעוד ששוב משרד התקשורת מקל על חברת הדואר, כשהפעם הוא מאשר לה לסגור יחידות דואר רבות באמצעות אימוץ המלצות "ועדת רוזן", מתברר, שהחברה "גומלת" בכך, שהיא לא פותחת אפילו יחידת דואר כנדרש בישוב "שגב שלום", וזאת במשך מעל לשנתיים.

גם הפעם, חרף הצפצוף החמור של חברת הדואר על הציבור ועל משרד התקשורת, העניק המשרד לחברה הנחה משמעותית של 30% על הקנס, שכאמור מלכתחילה היה מגוחך.

יודגש: ההנחה הנוכחית, שנתן המשרד לחברה, תמוהה במיוחד, לאור העובדה, שמשרד התקשורת כבר הטיל ב-16.9.19 קנס כספי (שוב, מגוחך) על חברת הדואר בגין אותה הפרה ממש, כשהוא קובע אז, ש"מפעולת פיקוח, שבוצעה ע"י מינהל הדואר במשרד התקשורת עלה, שסוכנות תל גיבורים סגורה למעשה החל ממרץ 2018 בניגוד להוראות סעיף 3.3(ד) של נספח ב' לרישיון וזאת מבלי שהודיעה החברה לח"מ על סגירת היחידה, כמתחייב מהוראות סעיף 3.4 של נספח ב' לרישיון".

לאור העובדה, שמדובר בהפרה חוזרת של חברת הדואר, באותו נושא של אי פתיחת יחידת דואר כנדרש, לא ברור כלל מדוע העניק המשרד לחברה הנחה בקנס גם כעת?

האם יכול להיות, שמשרד התקשורת ממהר "לסיים" את כל ההפרות של חברת הדואר, כל עוד ניתן להטיל על החברה קנסות מגוחכים וטרם כניסתם לתוקף של הקנסות המשמעותיים עליהם המליצה "ועדת רוזן"?

כזכור, בנוסף לקנסות המגוחכים הנ"ל, הטיל משרד התקשורת לאחרונה על חברת הדואר, את הקנסות המגוחכים הבאים:
קנס על כך, שחרף הוראת משרד התקשורת, לא פעלה חברת הדואר במשך כשנה וחצי לחלק דואר בישוב "רכסים", קנס בסך של 6,940 ₪ בשל עיכובים בחלוקת דואר בעיר אופקים, קנס בסך של 21,760.5 ₪ בשל עיכובים בחלוקת דואר רגיל ודואר רשום בעיר רחובות, וקנס בסכום של 4,164 ₪ מאחר שהחברה לא יישמה את הוראת ניטור דברי הדואר.

כאמור, "ועדת רוזן" המליצה על שינוי התבחינים לפריסת יחידות דואר, באופן שיאפשר לחברת הדואר לסגור סניפים רבים המספקים שירותי אשנב.

בהמלצה זו התכוונה "ועדת רוזן" להעניק הטבה עצומה לחברת הדואר, כדי לסייע לחברה לספק את השירות האוניברסלי. הוועדה הייתה כמובן ערה לחשש, שסגירת סניפים תפגע בציבור ולכן דרשה בתמורה (ואף כתנאי) פיתוח ערוצים ישירים, כמו מכשירים אוטומטיים וערוצים מקוונים, שיאפשרו ללקוחות לצרוך את שירותי הדואר ובנק הדואר, ללא צורך להמתין בתור לאשנב (ובכך יקטן העומס בסניפים).

אולם, "ועדת רוזן" לא הסתפקה בכך, והמליצה "לא לאפשר לחברת הדואר לספק שירותים נוספים, שאינם שירותי דואר, שממילא יעמיסו על הסניפים הצפופים, עד אשר תעמוד בתקני האיכות לעניין משך זמן ההמתנה ביחידות הדואר וזמן המענה במוקד הטלפוני וכן עד אשר תנגיש את שירותיה לציבור גם בערוצים ישירים ומקוונים".

בינתיים, התברר לנו כי שר התקשורת המפוטר יועז הנדל, (בתמונה משמאל), אישר לחברת הדואר יומיים לאחר שפוטר מתפקידו ושנייה לפני שפינה את המשרד, "תוכנית לשיפור שירותי הדואר".יועז הנדל

בעוד אנו ממתינים שמשרד התקשורת ייענה לדרישתנו לפרסם את אותה "תוכנית שיפור שירותי הדואר", נחתה על שולחננו הודעה מטעם חברת הדואר, תחת הכותרת הצינית: "חברת דואר ישראל ממשיכה לצמצם את התורים בסניפים: מרחיבה בינואר את שירות זימון תור מראש לעשרות סניפים".

מתברר שבמקום להציג כנדרש תוכנית אמיתית לשיפור השירות בסניפי הדואר, לרבות באמצעות "מכשירים אוטומטיים וערוצים מקוונים", החליטה חברת הדואר לסלק את הלקוחות מסניפי הדואר, תוך שהיא מסרבת לספק שירות לציבור בעשרות סניפים (ובהמשך במאות סניפים), אלא רק ללקוחות, שהזמינו תור מראש באתר האינטרנט של החברה - ועוד להציג זאת כשיפור השירות!

לקרוא ולא להאמין!

אי לכך שאלנו: האם זו התוכנית "הגאונית והחשאית", שיועז הנדל אישר לחברת הדואר לאחר שכבר פוטר ושנייה לפני שפינה את המשרד? פשוט לאסור על לקוחות להגיע לעשרות סניפי דואר (ובהמשך למאות), אלא רק למי שהזמין מראש תור באתר האינטרנט של החברה? מה עם האוכלוסייה החלשה, שנשענת על שירותי הדואר העממיים ופחות זמינה לאתר האינטרנט של חברת הדואר?

לסיכום, המצב עגום: סניפי הדואר קורסים מרוב עומס, משרד התקשורת מטיל על חברת הדואר קנסות מגוחכים על אי עמידת בהוראות הרישיון בנוגע למשך זמן ההמתנה בתור ביחידות הדואר ובנוגע לפריסת יחידות הדואר (והפרות נוספות), ו"לקינוח" חברת הדואר מסלקת מהסניפים את הלקוחות ומונעת שירות ממי שלא קובע תור מראש (עדיין נותר לראות האם מדובר במהלך, שאושר ע"י משרד התקשורת).
POST FREE
עדכון 7.1.21: ביום 5.1.21 שלחתי את השאלות הדחופות הבאות לצמרת חברת הדואר ולצמרת משרד התקשורת:
"הנדון: חברת דואר ישראל ממשיכה לצמצם את התורים בסניפים: מרחיבה בינואר את שירות זימון תור מראש לעשרות סניפים.
שלום רב,
בהתייחס להודעת חברת הדואר שנמצאת כאן [הודעה מספר: 974], יש לי 2 שאלות:
1. האם התכנית הזו אושרה ע"י משרד התקשורת?
2. האם התכנית הזו היא חלק מהאישור שכתבתם אודותיו במענה אלי ב-28.12.20 במשרד התקשורת כדלהלן:
***************************************************************************************************
אבי ערב טוב,
 
בהמשך לפנייתך, חברת דואר ישראל הציגה ב-7 בדצמבר
תוכנית לשיפור השירות לשר התקשורת היוצא ולמנכ"לית המשרד.
הודעה לתקשורת יצאה בנושא מטעם דובר השר.
ראה דוגמא לידיעה שפורסמה:
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3882179,00.html
 חתימת דוברת הדואר נוי קדם-מדמון
********************************************************************************
3. אודה להתייחסותכם."

תגובה לא קיבלתי, לא מחברת הדואר ולא ממשרד התקשורת. ככל שאקבל תגובה, אעדכן בהתאם.  
 
Bookmark and Share