Telecom News - שימוע במשרד התקשורת: הוט טלקום תספק שירותים בטכנולוגיות חלופיות

שימוע במשרד התקשורת: הוט טלקום תספק שירותים בטכנולוגיות חלופיות

דף הבית >> חדשות >> חדשות עולם הטלוויזיה >> שימוע במשרד התקשורת: הוט טלקום תספק שירותים בטכנולוגיות חלופיות
שימוע במשרד התקשורת: הוט טלקום תספק שירותים בטכנולוגיות חלופיות
מאת: מערכת Telecom News, 30.5.19, 13:25לוגו הוט מוויקיפדיה

זאת, בישובים בהם היא לא פרושה. על מה יתבסס השירות אם יסופק ברשת הסלולרית?

הוועדה המייעצת לשר התקשורת בנושא חובת הפרישה האוניברסלית, שקלה מגוון חלופות, וממליצה במסגרת השימוע, לאפשר להוט טלקום לספק שירותים על בסיס טכנולוגיות חלופיות בהתאם למדדי רמת טיב השירות.

בתום עבודת מטה סדורה, ומתוך הסתכלות על האינטרס הציבורי, החליטה הוועדה המייעצת לצאת בשימוע על פיו הוט טלקום תחויב לספק את שירותיה בישובים בהם היא לא פרשה כבלים.

החלופה הנשקלת לאספקת השירותים ממקסמת את התועלת לציבור בהתחשב בשינויים הטכנולוגיים, הרגולטוריים והתחרותיים שחלו בשנים האחרונות ומפורטים במסמך השימוע.

חלופה זו תאפשר לציבור בישובים בהם הוט טלקום לא פרשה את תשתית הכבלים, לקבל את שירותי הוט טלקום בטכנולוגיה חלופית באופן מידי, תוך הגדרת תנאי סף לטיב השירות. בין היתר מוצע, שזמני התקנת השירות מרגע בקשת הלקוח יהיו זהים לשאר האזורים בארץ.

החלטה זו אינה חלה על ישובים בהם קיימת תשתית כבלים של הוט טלקום (כ-92% ממשקי הבית בישראל).

בהתאם לשימוע שפורסם, משרד התקשורת יקבע מדדים לפיקוח ובקרה על יישום ביצוע ההחלטות. הפיקוח יבוצע על פי תכנית סדורה, שתקבע באמצעות פעולות יזומות וקבלת דיווחים עיתיים, שבאמצעותם ניתן יהיה לבחון עמידה בטיב השירות.

הוועדה המייעצת הוקמה ב-2011 כדי לבחון בקשות להחרגה או דחייה של חובת האוניברסליות. תפקידה העיקרי להביא בפני שר התקשורת את המלצותיה בבקשות, שתובאנה בפניה ע"י חברת בזק ועל ידי מי שקיבל רישיון מפ"א (מפעיל פנים ארצי) לפי תקנות המפ"א (כיום הוט טלקום) להגבלת חובת האוניברסליות או לדחיית מועד יישומה.

ככל שהשירות יסופק ברשת הסלולרית הוא יתבסס, בין היתר, על המדדים הבאים:
•    השירות ישווק בקצבי ההורדה של עד Mbps30 באופן מידי.
•    הוט טלקום תדאג לשדרוג הרשת בהיבט הרחבת שיעור הכיסוי והוספת Carriers באתרים הקיימים.
•    קצב הגלישה באינטרנט יאפשר בו זמנית צפייה בשידורי טלוויזיה בלפחות 2 מכשירים במקביל ובאיכות HD.
•    שירות תשתית האינטרנט יסופק באמצעות נתבים סלולריים מתקדמים.
•    זמני התקנת השירות יהיו זהים לשאר האזורים בארץ.
 
שיטת הפיקוח ( בהתאם לשימוע):
•    דיווח מנויים חודשי - יכלול את כמות המנויים, שהצטרפו לשירות, הקצב המשווק לכל מנוי וקצב הגלישה בפועל, סוג השירותים שנרכשו, סוג הטכנולוגיה ונתונים טכניים נוספים.
•    דיווח נתוני תשתית רבעוני - יכלול פירוט נרחב לגבי נתונים טכניים הנוגעים לאיכות הכיסוי ומשך זמני התקנה.
•    דיווח חצי שנתי - סקר שביעות רצון מנויים לעניין איכות השירות, ניתוקים בשירות, קבלת מענה לבעיות. כמו כן דיווח על מאמצי שיווק לצורך העלאת המודעות להשקת השירותים.

 כאמור, מינהל פיקוח ואכיפה יבצע פעולות יזומות לבחינת עמידה בהוראות הנ"ל.

כל גורם המעוניין להעביר התייחסות לאמור לעיל מוזמן להעבירה לידי רן אורנבך, מרכז הוועדה המייעצת, במייל RanO@moc.gov.il, לא יאוחר מיום 27.6.19.

המסמך המלא והמחייב - כאן.
 
ראה הערות חשובות בנושא זה במאמר: "הפלופ של "הפריסה האוניברסלית - הארצית של הוט" מעצים!"

ראה גם:
CRYING



 
 
Bookmark and Share