Telecom News - האם שר התקשורת הטרי יועז הנדל יחסל היום את ביזיון נטישת גמלאי המשרד?

האם שר התקשורת הטרי יועז הנדל יחסל היום את ביזיון נטישת גמלאי המשרד?

דף הבית >> דואר ישראל וגמלאי הדואר >> האם שר התקשורת הטרי יועז הנדל יחסל היום את ביזיון נטישת גמלאי המשרד?
לשר התקשורת החדש והטרי, ח"כ יועז הנדל, יש הזדמנות לבצע כבר היום, או לכל המאוחר מחר, את המהלך הכי חשוב שלו כשר: לבטל את החרפה המזעזעת של זריקת גמלאי משרד התקשורת מהמשרד ושדידת כספם. חשיפת עמדת הפרקליטות (האמתית) לגבי חובת משרד התקשורת וכל ארגון בשירות המדינה, לשמר קשר קבוע עם גמלאיו.
מאת: מערכת Telecom News, 17.5.20, 07:20
יגאל לוי וחיים גרון
 
חשיפה בלעדית המגיעה מארגון גמלאי משרד התקשורת (ממגישי התביעה בבית הדין לעבודה כנגד המשרד. בתמונה משמאל: עו"ד יגאל לוי ועו"ד חיים גרון, שניהם היו סמנכ"לים בכירים במשרד, עד יציאתם לגמלאות):
"בזמן אמת", כאשר פרקליטות המדינה (למעשה, עו"ד שי ניצן, לשעבר פרקליט המדינה, מעשה שנעשה על ידו בעת שהיה עדיין פרקליט המדינה), הותקפה על משלוח הודעה לפורשיה, לרבות שופטים מכהנים, היא מיהרה לתקן את הטעות לגבי השופטים המכהנים, אך לגבי יתר הפורשים קבעה כי: הוראות התקשי"ר מטילות על כל ארגון בשירות המדינה, חובה לשמר קשר עם גמלאיו!
 
ביום 15.11.19 סערה הארץ בעקבות פרסום בתקשורת של הודעת דואר אלקטרוני, שנשלחה ע"י פרקליט המדינה היוצא, עו"ד שי ניצן, לרשימת מכותבים, שכללה בכירים, שפרשו מהפרקליטות וביניהם שופטים המכהנים בבית המשפט העליון והמחוזי.
 
אותה הודעה עסקה בביקורת המושמעת כלפי הפרקליטות ואותם בכירים נתבקשו להופיע בתקשורת ולהגן עליה.
 
באופן טבעי, הביקורת הציבורית התמקדה בעובדה, שההודעה נשלחה לשופטים מכהנים, דבר המצביע, לכאורה, על קשר פסול בין הפרקליטות לבין שופטים הדנים בתיקים בהם הפרקליטות מייצגת.
 
מיד בסמוך לפרסום, מיהרה הפרקליטות להודות בטעות משלוח ההודעה גם לשופטים מכהנים וכן, הודיעה על גריעת פרטיהם מרשימת הקשר של פורשי הפרקליטות.
 
אי לכך, נשים בצד היבט זה של הפרשה ונחשוף כאן אמירה נוספת וחשובה של הפרקליטות, בזמנו, בנוגע לשמירת הקשר עם הפורשים:
"אין הפרקליטות מוצאת כל פגם בעדכונם ובשיתופם של יוצאי הפרקליטות באתגרים הברורים בימים אלה, כנהוג וכמקובל בארגונים רבים אחרים. כפי שאף מוזכר בסעיף 82.565 לתקשי"ר "שמירת קשר עם גמלאים", על כל ארגון בשירות המדינה לשמר קשר עם פורשיו".     

מצ"ב כאן מכתב סיכום הבדיקה של נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, השופט בדימוס דוד רוזן. וצילום הפסקה המעניינת לחשיפה כאן:

קשר עם גמלאים
 
דהיינו, "בזמן אמת" וכאשר הדברים נגעו להתנהלות הפרקליטות עצמה, עמדתה הברורה הייתה, שהוראות בסעיף 82.565 בתקשי"ר מטילות חובה על כל ארגון בשירות הציבורי לשמר קשר עם פורשיו.
 
כעת, אותה פרקליטות בדיוק, נדרשת להגן על נציבות שירות המדינה, משרד התקשורת ומשרד האוצר, בתביעה, שהוגשם נגדה, ע"י נציגות גמלאי משרד התקשורת, באמצעות עורכי הדין יגאל לוי וחיים גרון, ובמרכזה הטענה, שהמשרד אינו ממלא את חובתו לשמר קשר עם גמלאיו כמתחייב מאותו סעיף 82.565 בתקשי"ר. (מצ"ב כאן התביעה במלואה. ניתוח המשמעויות שלה - כאן. חומר רקע נוסף יש בלינקים בתחתית הכתבה).
 
נסיון העבר מלמד, שאין כל קושי לפרקליטות, לנמק ולהצדיק עמדות משפטיות הפוכות, תוך התפלפלות משפטית מדוע מקרה א' שונה ממקרה ב', למרות, שלמעשה, מדובר במקרים זהים לחלוטין מבחינה מהותית ומשפטית.
 
יחד עם זאת נראה, שבמקרה הנוכחי, תתקשה מאוד הפרקליטות להגן על הנהלת משרד התקשורת, שניתקה לחלוטין את הקשר עם גמלאי המשרד והעבירה אותם לטיפול עמותת גמלאי הדואר; זאת, תוך הפרה גסה של הוראות 82.565 בתקשי"ר - אותו הסעיף בתקשי"ר שלגביו, כאמור, קבעה הפרקליטות, שחל על כל ארגון בשירות הציבורי.
 
כיצד (אם בכלל) תנסה הפרקליטות "לרבע את המעגל" בנוגע להתנהלות הנהלת משרד התקשורת כלפי גמלאי המשרד, נוכל לראות בקרוב מאוד, עם הגשת תגובת המדינה לתביעת גמלאי משרד התקשורת בבית הדין לעבודה.
 
לשר התקשורת החדש, ח"כ
ח"ג יועז הנדליועז הנדל,
(בתמונה משמאל), יש הזדמנות חד פעמית למנוע את הביזיון של של התכתשות משפטית של משרד התקשורת כנגד גמלאי המשרד, ולהורות כבר היום, שגמלאי משרד התקשורת יטופלו ממחר ע"י משרד התקשורת, כנהוג בכל שירות המדינה ובכל ארגון ציבורי (ואף בכל ארגון פרטי) וכנדרש בחוק, בתקנות ובתקש"יר.

וכמובן להורות, שהכספים, שמוקצים לגמלאים, יופנו לגמלאי משרד התקשורת ולא לשום מקום אחר ולשום מטרה אחרת.

 
חומר רקע  נוסף בסוגיה המאוד מקוממת ומרגיזה הזו:
 
SENIOR FREE 
 
Bookmark and Share