Telecom News - משרד התקשורת השתגע ומפעיל כלכלה סוציאליסטית אנטי תחרותית בסיבים

משרד התקשורת השתגע ומפעיל כלכלה סוציאליסטית אנטי תחרותית בסיבים

דף הבית >> חדשות >> חדשות השוק הקווי >> משרד התקשורת השתגע ומפעיל כלכלה סוציאליסטית אנטי תחרותית בסיבים
משרד התקשורת השתגע ומפעיל כלכלה סוציאליסטית אנטי תחרותית בסיבים האופטיים 
מאת: מערכת Telecom News, 25.6.20, 11:50FAILURE FREE

משרד התקשורת הודיע על קביעת מחיר אחיד לצרכן לקבלת שירותי אינטרנט מתקדמים, בחוסר סמכות ובניגוד לחוק בתחום המחירים ובהתערבות בוטה בשוק החופשי. זו לא יצירה של "סביבה תחרותית הוגנת" אלא חיסול התחרות.
האם השרים יועז הנדל (שר התקשורת) וישראל כץ (שר האוצר) אישרו את ההחלטה ההזויה הזו?


משרד התקשורת פרסם החלטה במסגרת מתווה הסיבים, שמטרתה לעודד פרישת תשתיות תקשורת מתקדמות בד בבד עם "שמירה על רמת תחרות גבוהה".

בין ההחלטות: חברות תקשורת תחויבנה למחיר אחיד - הן לא תוכלנה להציע למנויים מחירים שונים עבור שירות זהה.  עלפי משרד התקשורת, ההחלטה יוצרת סביבה תחרותית הוגנת כלפי הצרכנים, מעודדת השקעות ומאוזנת בהיבט תמחור השירות.
     
עיקרי ההחלטה:
 
במתן שירותי גישה לאינטרנט הניתנים באמצעות סיבים אופטיים אל בניין המגורים (Fiber to the Home FTTH) למנויים פרטיים, בעלי רישיונות לא יוכלו להציע למנויים הצעות בתנאים שונים או בתעריף שונה, כתלות בתשתית המוצעת. (סוג התשתית המוצעת לא יהווה מאפיין סביר המצדיק אבחנת קבוצת מנויים אחת מאחרת בהתאם לסעיף ברישיון העוסק בפעילות הוגנת, "אי אפליה" או "סוגי מנויים" וזאת בין אם מדובר באספקת השירות באמצעות תשתית של ספק השירות עצמו או בתשתית של בעל תשתית או גורם אחר ("מחיר אחיד").

אסדרה זו תכנס לתוקף באופן מידי.

האמור במכתבו של מנכ"ל המשרד מיום 23.2.2015 יוסיף לחול ביחס לשירותי גישה לאינטרנט, שאינם ניתנים באמצעות סיבים אופטיים אל בניין המגורים.

מסמך קביעת מחיר אחיד לשירותי אינטרנט מבוססי סיב אופטי - החלטה - כאן.
מסמך קביעת מחיר אחיד לשירותי אינטרנט מבוססי סיב אופטי - המלצה לאחר שימוע - כאן.

בשעה 11:30 שלחתי לשר התקשורת יועז הנדל ולידיעת צמרת משרד התקשורת ושר האוצר, את השאלה הדחופה הבאה:
"הנדון: החלטה בתחום המחירים ללא כל סמכות חוקית.
שלום רב,
1. פורסמה היום (כאן)  החלטת מנכ"ל משרד התקשורת, החלטה בסגנון סוציאליסטי - קומוניסטי, בנושא: "קביעת מחיר אחיד לצרכן לקבלת שירותי אינטרנט מתקדמים".
2. כידוע, על פי חוק התקשורת ותקנותיו, היחיד המוסמך בישראל לפרסם ולקבוע מחירים בשוק התקשורת, הוא שר התקשורת בהסכמת שר האוצר (ובפרסום ברשומות).
3. אי לכך, האם לא מן הדין שהשר יבטל לאלתר את ההחלטה הבלתי חוקית הזו, של מנכ"ל משרד התקשורת?
4. ממתין לעדכון דחוף, לאור חומרת הנושא".

תגובה טרם קיבלתי. ככל שאקבל תגובה אעדכן בהתאם.
קוראינו כבר יודעים, שתגובה לא אקבל. די ברור למה (זה גם מוסבר בהרחבה בנספח א' כאן). 

עדכון 13:00: התקבלה תגובת דוברת משרד האוצר: "אני רואה ששלחת גם למשרד התקשורת. הם הכתובת".
מתגובה זו עולה ששר האוצר לא ידע על ההחלטה.

כך, כל פרק ה': תשלומים בעד שירותי בזק ב"חוק התקשורת" (עשרות סעיפי חוק בפרק הזה) הפך לבדיחה אצל מנכ"ל משרד התקשורת והסמנכ"ל הבכיר לכלכלה, שחושבים שהם "הסגנים של אלוהים" ונמצאים מעל לכל חוק. ושר התקשורת יועז הנדל הפך ל"בובה על חוט" כמו שני קודמיו. חסר כל סמכויות שנלקחו ממנו לחלוטין, בכל תחום, ע"י פקידי ה-Deep State, בניגוד לחוקי מדינת ישראל. 

לסיכום:
זו תופעה מדהימה של התערבות גסה אצל חברות פרטיות, חלקן נסחרות בבורסה, שמתנהלת ב"יקום מקביל", יקום, שאין בו חוקים, תקנות, רישיונות, רגולציה, ארגוני צרכנות, מדיניות הממשלה, החלטות הכנסת. כלום.

כך, אין הבדל בקביעת ובכפיית מחירים למי שבתחרות ולמי שהוא מונופול (אולי. כי אין קביעה ברורה מי מונופול בתחום פריסת הסיבים). כולם שווים במתכונת הקומוניסטית הזו, שמתאימה לצפון קוריאה, קובה או ונצואלה. הכל ב"שליפות מקצה האצבע". 

"בַּיָּמִים הָהֵם אֵין מֶלֶךְ בְּיִשְׂרָאֵל אִישׁ הַיָּשָׁר בְּעֵינָיו יַעֲשֶׂה" (ספר שופטים, כ"א, כ"ה). 
 
    
 
Bookmark and Share