עוקץ התא הקולי - באדיבות משרד התקשורת

דף הבית >> צרכנות >> הטיפ השבועי לחסכון >> עוקץ התא הקולי - באדיבות משרד התקשורת
עוקץ התא הקולי - באדיבות משרד התקשורת
מאת: סיני ליבל, 16.3.19, 18:25סיני ליבל
 
קיבלת הודעה, שחברת הסלולר שלך תתחיל בקרוב לחייב אותך עבור התא קולי שניתן עד כה בחינם? נפלת לעוקץ של כ-60 ש״ח בשנה - כל שנה. כל הפרטים, צילומי סעיפי הרישיונות והמסמכים לגבי אחריות משרד התקשורת, שמאפשר שינוי תכנית במסווה עדכון תעריף למען רווחי חברות התקשורת. מה צריך להיות המענה לעוקץ התא הקולי ככול שמשרד התקשורת לא יפעל להפסקתו?
 
הבהרה: הכתבה אינה עוסקת במנויי חברות הסלולר, שבהסכם ההתקשרות שלהם מופיע תעריף נפרד עבור תא קולי או צוינה הטבה לזמן מוגבל במתן שירות תא קולי ללא תשלום.
 
הזכות של חברות הסלולר לגבות תשלומים מהמנוי עבור שירותי רט״ן (רדיו טלפון) - כדוגמת תא קולי, נובעת מלשון סעיף 74 ברישיון (עמ' 98) המתיר:
 
"תשלום בעד שירותים בסיסיים, שירותים נלווים ושירותי ערך מוסף, המפורטים בתוספת הראשונה לרישיון".
 
התנאי לזכאות לגביית התשלום לפי סעיף 74 הוא, שהתעריף עבור שירות הרט"ן יופיע בהסכם ההתקשרות כמפורט בסעיף 55 בתנאי הרישיון:
 
"הסכם התקשרות: חוזה המשמש להתקשרות בין בעל הרישיון לבין מנוי, למתן שירותיו של בעל הרישיון, כולם או חלקם".
 
"הסכם ההתקשרות יכלול, בין היתר, בצורה ברורה, את אלה : החלק הראשון של הסכם ההתקשרות יפרט באופן ברור ומדויק את עיקרי פרטיה של תכנית ת45 (א) -  התעריפים והשירותים על פי הסכם ההתקשרות (להלן - "עיקרי התכנית)".
 
"כל התעריפים, על פיהם מחייב בעל הרישיון את המנוי עבור השירותים שביקש לקבל בעת ביצוע ההתקשרות, לרבות שירותי שיחות וידאו והודעות מולטימדיה, וכן שיעורו של כל תשלום קבוע או תשלום חד פעמי, לרבות תשלום קבוע או תשלום חד פעמי שאינו בגדר שירות בזק".
 
צילום עמוד 54 ברישיון:
עמוד 54
 
ישנו חריג אחד המאפשר לחברות הסלולר לגבות תשלום עבור שירות רט"ן, שלגביו לא נקבע תעריף נפרד בהסכם ההתקשרות:
החריג בסעיף 55.4 ברישיון מפרט את התנאים בהם ניתן לגבות תשלום  עבור שירות, שניתן בהנחה או בחינם לתקופה קצובה (ההטבה") ולאחר מכן בתשלום מלא.

החובה כי בהסכם ההתקשרות - בעיקרי התוכנית - יפורטו:
1.    הסכום החודשי של ההטבה/הזיכוי.
2.    משך תקופת מתן ההטבה /הזיכוי.
3.    סוג המועד, שממנו תתחיל תקופת ההטבה/הזיכוי להימנות.
4.    תעריף השירות לאחר סיום מתן ההטבה.

האמור לעיל יחול גם כשמדובר בהטבה הניתנת במסגרת תכנית התעריפים ולאו דווקא לשירות מסוים הכלול בתכנית.
 
צילום עמוד 56 ברישיון:
עמוד 56

סיכום תנאי הרישיון:

א. ניתן להעלות תעריף עבור שירות רט״ן המפורט בהסכם ההתקשרות - במסגרת עדכון תעריפים (בהודעה מראש למנוי ולמשרד התקשורת).
ב. ניתן להעלות תעריף עבור שירות רט״ן המפורט כהטבה לזמן קצוב בהסכם ההתקשרות - במסגרת עדכון תעריפים (כמפורט בפרטי ההטבה בהסכם ההתקשרות).
ג. לא ניתן במסגרת הרישיון לקבוע תעריף לשירות רט"ן, שניתן ללא תעריף בהסכם ההתקשרות או שניתן במסגרת סל שירותים במסגרת הסכם ההתקשרות.
ד. במידה והשירות רט"ן תא קולי נכלל במסגרת סל שירותים -
 
"סל שירותים" - מספר שירותים המשווקים למנוי כחבילה, לה נקבעו תעריפים כמפורט בסעיף 75.2.
 
"75.2: בעל הרישיון רשאי לקבוע סלי שירותים לפי סוגים של שירותים הכלולים בסל, תקופות זמן או לפי כל שיטה אחרת. בעל הרישיון רשאי לקבוע תעריף נפרד לכל אחד מהשירותים הכלולים בסל או לקבוע לו תעריף כולל".
 
ולא צוין תעריף נפרד עבור תא קולי - רואים בשירות תא קולי כשירות שניתן במסגרת התעריף הכולל.
 
ה. אין מחלוקת כי ניתן לעדכן תעריף כולל. המחלוקת היא, שלא ניתן לקבוע תעריף עבור שירות רט"ן שלא נקבע לו תעריף נפרד ולא צוינה נתינתו כהטבה לזמן מוגבל. 

צילום עמוד 98 לרישיון: 
עמוד 98
 
המענה לעוקץ התא הקולי ככול שמשרד התקשורת לא יפעל להפסקתו
 
כל שקל, שיכנס לחברות הסלולר בגין התחלת גבייה ממנוי עבור שירות רט״ן הניתן ללא תעריף ולא צוין כהטבה בעיקרי התוכנית - במסווה של עדכון תעריפים, יוחזר למינויים בסדרה של תביעות ייצוגיות ותביעות נוספות, שתוגשנה נגדן.
 
שכן, פרשת "עוקץ התא הקולי" פורסמה לראשונה - כאן רק לאחר שהועברה לתגובת חברות הסלולר ולתגובת משרד התקשורת. 
 
לא תעמוד להן גם טענת הגיבוי ממשרד התקשורת, שכן הרגולטור פגום.

מסמך התגובה שנשלח לראשי המשרד וליועצת המשפטית של משרד התקשורת - כאן. ככל שתתקבל תגובה, נעדכן בהתאם. 
 
בסופו של יום יבוא שופט עליון ויקבע - הפרשנות של סיני ליבל את הרישיון - נכונה.
 
דהיינו, נדרשים שני תנאים לתחילת גביית תשלום ממנוי חברת סלולר עבור שירות רט"ן:
 
הראשון: התעריף בגין שירות הרט"ן תא קולי פורט בהסכם ההתקשרות בעיקרי התוכנית כתעריף נפרד.
 
השני: פורטו בעיקרי התוכנית מרכיבי ההטבה, שניתנה לעניין תא קולי  - הסכום החודשי של ההטבה, תקופת ההטבה, תעריף השירות לאחר סיום מתן ההטבה.

אם נקבל את עמדת חברות הסלולר, ש"אין תעריף לשירות רט״ן" (שלא צוין בהסכם ההתקשרות כתעריף נפרד או כהטבה לזמן מוגבל) - הוא תעריף אפס לשירות רט״ן, שניתן לעדכן במסגרת עדכון תעריפים מותר - כל הסכמי ההתקשרות של מנוי הסלולר שווים כנייר עטיפה לדגים. ותו לא.
 
בושה וחרפה שהרגולטור מאפשר שינוי תכנית במסווה עדכון תעריף
החומר הועבר לתגובת היועצת המשפטית של משרד התקשורת, שכן הבושה היא, לכאורה, הפרת אמונים של היועצת המשפטית במשרד התקשורת האמונה על ייעוץ משפטי, שלא העמידה את חברות הסלולר על הפרת תנאי הרישיון לעניין תחילת גביית תשלום עבור תא קולי למינויים בהם לא התקיימו 2 התנאים המצטברים הנ"ל.

בנוסף, כבר באוקטובר 2018 הוגשו תלונות חוזרות וחריפות ביותר לצמרת משרד התקשורת (כאן וכאן) - שלא טופלו. 

התנהלות צמרת משרד התקשורת (לרבות השר והמנכ"ל) בנושא שמוצג במאמר כאן, מחייבת חקירה בחשד (לכאורה) ל"הפרת אמונים" מצד בעלי התפקידים הבכירים ביותר במשרד התקשורת. 
 
בנוסף לנושא זה, ראו גם כתבה בנושא מוקד טלפוני מאויש 24X7 לטיפול בכל תקלה טכנית תחת הכותרת: תעלומה: האם יחול ב-21.3.19 מפנה דרמטי לגבי מוקד טלפוני מאויש 24X7 בחברות הסלולר לטיפול בתקלה טכנית? - כאן.

סיני ליבל שני משמאל

 
VOICE MAILBOX 
 
Bookmark and Share