Telecom News - אבטחת מידע וסייבר: התפקידים החדשים ב-2020 והיכולות החדשות הנדרשות

אבטחת מידע וסייבר: התפקידים החדשים ב-2020 והיכולות החדשות הנדרשות

דף הבית >> דעות ומחקרים >> מחקרים, מצגות מסמכים >> Israel ICT >> אבטחת מידע וסייבר: התפקידים החדשים ב-2020 והיכולות החדשות הנדרשות
אבטחת מידע וסייבר: הכירו את התפקידים החדשים ב-2020 והיכולות החדשות הנדרשות
מאת: שלומי אדר, 30.11.19, 17:18שלומי אדר יחצ
 
צרכים משתנים, פערי יכולת, שינויים טכנולוגיים המתרחשים בקצב מסחרר ודרישות רגולציה, כל אלה יצרו תפקידים חדשים בעולמות אבטחת המידע והסייבר המותאמים לעידן החדש. התפקידים החדשים מצריכים פיתוח יכולות חדשות כדי לעבוד בסביבות הטכנולוגיות המתקדמות ויכולות ניהול כדי לעמוד בקצב השינויים המהיר. בכל מקרה, המנמ"ר לא יכול להיות DPO.

מנהל אבטחת מידע / הגנת סייבר (CISO) - התפקיד של מנהל אבטחת מידע התפתח מתפקיד ארכיטקט אבטחת המידע, מאיש בעל יכולת מקצועית גבוהה הנדרש לשמור על המידע בארגון למנהל סיכונים הנדרש להבנה טכנולוגית עם ראיה עסקית ואף משפטית.

כיום ה-CISO חייב להיות מעורב באופן אקטיבי ולקחת חלק פעיל בהנעת הארגון לעמידה בדרישות הרגולציה השונות הכוללות חלקים משמעותיים ברמה המשפטית, תהליכית וטכנולוגית, כאשר בכל אחד מתחומים אלה מצופה, שה-CISO ישכיל להבין מהן מחוייביות הארגון ולהדגיש את האחריות של כל אחד מבעלי העניין ויכולות ההחלטה הרלוונטיים בארגון.

מנהל ה-CISO נדרש להיות המנהל עסקי והוא חלק ממקבלי ההחלטות הניהוליות בארגון הפועל למימוש הצרכים והפעילות העסקית תוך התמודדות וצמצום הסיכונים העסקיים ולאפשר קיום פעילות במרחב הסייבר באמצעות הנחיה ובקרה.

על ה-CISO להגן על המידע והנכסים בארגון, תוך כדי הבנת הראיה וקיום דו-שיח עם עמיתיו, ה-DPO/CPO (קצין/מנהל הגנת הפרטיות) וה-CRO (מנהל הסיכונים), תוך הימנעות ממאבקי כוח והתנגשויות לצורך יצירת ״שפה משותפת״ וחזית אחידה מול הארגון ובפרט מול ההנהלה.

ה-CISO ישאף לשלב מודיעין סייבר כחלק אינטגרלי בתהליך קבלת ההחלטות לניהול נכון של סיכוני סייבר, כדי לשפר את הבנת הנראות החיצונית והאיומים (הגלויים והחבויים) בעיני התוקף, ואף לצורך הקניית הכרות מקדימה של הארגון מבעוד מועד ע"י ספקי תגובה והתערבות חיצוניים כדוגמת צוותי CIRT וצוותי משא ומתן וניהול משברים. שיקוף המידע להנהלת הארגון בצורה נהירה וברורה יעזור לֹ-CISO להעביר ולהסביר את מטרותיו.

ה-CISO יניע לבניית ארגז כלים, שיאפשר לארגון יכולת התמודדות עם אירועים שונים (חרום, סייבר, רציפות תפקודית, אובדן נתונים ואחרים). עליו לדאוג לקידום תהליכי Cyber Resilience ארגוני, באמצעות הבנה ומיפוי האיומים אליהם חשוף הארגון באופן המתעדכן בהתאם לשינויים הדינמיים ,שחווה הארגון.

כך, שבסוף התהליך לארגון ול-CISO יש בנמצא ״הכלי המתאים״ - לדוגמא Playbook / סד״פ / תו״ל בו ניתן להשתמש במידה והתממש אחד האיומים ביום פקודה. ה-CISO יעבור שינוי ל-״דור 3״ - לתפקיד של מפקד חדר מצב המנהל ומתמודד עם אירועי סייבר כבדרך שגרה.

קצין הגנת המידע (DPO) - תפקידו המרכזי לוודא ציות לרגולציה והוראות חוק GDPR מי חייב במינוי DPO?
ה-GDPR חל על כל חברה המשווקת לאירופה ועושה לצורך כך שימוש במידע של אזרחים אירופאים. עם זאת, החובה למנות DPO חלה רק על ארגונים, שהם רשויות ציבוריות, או ארגונים העומדים בתנאים מסוימים, למשל כשליבת העיסוק שלהם קשורה בעיבוד מידע אישי או כאשר הם מבצעים פעולות של עיבוד מידע בהיקפים גדולים ומשמעותיים.

כמו כן ה-GDPR קובע, שחברה, שאינה חייבת במינוי קצין אבטחת מידע, אך החליטהבכל זאת למנות, חייבת לוודא, שהמינוי עומד בכל דרישות ה-GDPR לנושא.

מהן החובות לגבי משרת ה-DPO?
ה- GDPR קובע שורה של תנאים בהם חייב לעמוד ה-Data Protection Officer הממונה ע"י החברה:
  • על ה-DPO להיות כפוף ולדווח בצורה ישירה לדרג המנהל הבכיר ביותר של החברה.
  • יש לתת ל-DPO את החופש לפעול בצורה המשרתת את תפקידו.
  • ה-DPO חייב להיות מעורב בכל הנושאים הקשורים לאבטחת מידע והגנת הפרטיות בחברה.
  • יש לספק ל-DPO משאבים וסמכויות הנדרשים לו לצורך ביצוע תפקידו בצורה נאותה.
  • אין לפגוע בזכויותיו של ה-DPO  או להטיל עליו סנקציות בשל העובדה, שהוא מבצע תפקיד בקרה וביקורת.
  • יש לוודא, של-DPO אין כל ניגוד עניינים בין תפקידו כ-DPO ובין תפקידיו האחרים בחברה.
מהן החובות והתפקידים של ה DPO?
תפקיד ה-DPO כולל, כאמור, חובה כללית להיות מעורב בכל ההליכים הנוגעים לאבטחת מידע אישי והגנת הפרטיות בארגון.
עם זאת, ה-GDPR מפרט שורה של תפקידים וחובות ספציפיות:

להיות אחראי לניטור הציות להוראות הדין הרלבנטי להגנת הפרטיות - ה-DPO אחראי לוודא, שהארגון מנהל בצורה ההולמת את חובותיו לפי הוראות ה-GDPR וחוקי הגנת פרטיות אחרים, לוודא, שהעובדים מודעים וערים לחשיבות שיש להגנה על מידע אישי ולוודא, שהחברה מתנהלת בהתאם לנהלי אבטחת המידע. ה-Data Protection Officer נדרש, למעשה, לבקרה ארגונית וניהול של הליכי ציות פנים ארגוניים ולהבנה מקצועית של תחומי הגנת הפרטיות ואבטחת מידע.

לבצע סקרי סיכון וביקורות אבטחת מידע והגנת הפרטיות - ה-DPO אחראי לביצוע סקרי סיכון (כשהדבר נדרש - DPIA) ובקרות וביקורות שוטפות, שתכליתן לוודא, שהחברה מתנהלת בהתאם להוראות הדין. תפקיד זה מחייב את ה-Data Protection Officer להכיר הן את מערכות החברה ומאגרי המידע שלה מהצד הטכני-מקצועי והן להכיר את החובות החוקיות השונות מההיבט המשפטי.

לייעץ להנהלת החברה בכל הקשור להוראות החוק - ה-DPO צריך לייעץ להנהלת החברה, בכל תחום ותחום, בנוגע לאופן הפעולה המבטיח ציות להוראות הדין. לצורך זה יש להכיר את החקיקה בתחום ולעקוב אחר ההתפתחויות השונות, ההנחיות, שמפרסמת הוועדה האירופאית להגנת מידע, וההחלטות השונות של ביה"ד האירופאי בנושא.

להיות איש הקשר של החברה מול הרשויות האירופאיות הרלבנטיות - ה-DPO מוגדר, למעשה, כאיש הקשר של החברה לרגולטורים האירופאים השונים, בתחום הגנת הפרטיות, ומחובתו לדווח להם בהתקיים תנאים מסוימים.

לקחת בחשבון, לאורך כל פעילותו וביצוע תפקידיו, את הטיב, ההיקף, ההקשר והתכלית של עיבוד המידע בחברה - ה-DPO נדרש להבנה מסודרת של הארגון, של ההקשרים בהם מבוצעת פעילותו במידע אישי, ושל הסיכונים הייחודיים המתעוררים בכל הקשר.

 כאשר חלה חובה למנות DPO, תפקיד זה כרוך בשורה רחבה של חובות המחייבת ידע מקצועי הן בתחום אבטחת המידע והמחשוב, הן בתחום הרגולציה הפנים ארגונית והן בתחום המשפטי. שילוב זה, יחד עם החובה להימנע מניגוד עניינים, יוצרת בעיה מסוימת באיוש התפקיד. וכך למשל, הוועדה האירופאית הבהירה, שמנמ"ר אינו יכול בעיקרון לכהן כ-DPO, כיוון שהוא מצוי בניגוד עניינים אינהרנטי - ה-DPO אמור לפקח על פעילות המנמ"ר.

בדומה לכך, במרבית הארגונים גם CISO לא יוכל לכהן במקביל כממונה אבטחת מידע. ועל כן, ארגונים רבים בוחרים להיעזר בספק חיצוני, שמחזיק גם במומחיות הנדרשת וגם אינו מצוי בניגוד עניינים, כדי לאייש את תפקיד ה-DPO.
 
מאת: שלומי אדר, נובמבר 2019.
מומחה לביטחון ואבטחת מידע

CYBER FREE
 
 
 
 
NORDVPN 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות


למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
6.6.24 - Israel Mobile Summit


24-25.6.24 - כנס הרצליה 2024 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים