Telecom News - משרד התקשורת פרסם תיקונים צרכניים חדשים ברשיונות חברות הסלולר

משרד התקשורת פרסם תיקונים צרכניים חדשים ברשיונות חברות הסלולר

דף הבית >> חדשות הסלולר והמובייל >> משרד התקשורת פרסם תיקונים צרכניים חדשים ברשיונות חברות הסלולר
משרד התקשורת פרסם תיקונים צרכניים חדשים ברשיונות חברות הסלולר
מאת: מערכת Telecom News, 16.1.17, 10:29תיקונים צרכניים
 
המדובר בנושאים כמו עסקת מכר מרחוק באמצעות שיחת טלפון, אופן שליחת חשבוניות למנוי, שמירת מספר טלפון עבור מנוי לאחר סיום התקשרות, שימוש בחבילות שירותים בארץ ובחו"ל, שינוי תעריפים, הזמנת שירותי תוכן מספק תוכן, שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות ועוד.

מנכ"ל משרד התקשורת שלמה פילבר: "ההתנהלות בין חברות הסלולר לציבור חייבת להיות שקופה ופשוטה והיא מחייבת מעקב מתמיד של משרד התקשורת, דבר שהוביל לתיקונים הצרכניים הללו".
 
תקציר
 
דוגמאות:
 
עסקת מכר מרחוק טלפונית – עסקה שבוצעה בדרך זו תושלם רק לאחר שהחברה תקבל את הודעתו החוזרת של המנוי באמצעות דואר אלקטרוני או מסרון או פקסימיליה, המאשרת את הסכם ההתקשרות, אלא אם יבחר המנוי לוותר על כך.
 
בקשה מפורשת להמשך קבלת שירות שניתן בהנחה או בחינם לתקופה קצובה, בתשלום – החברה תהיה רשאית להמשיך או להתחיל לחייב את המנוי בגין השירות האמור בתום התקופה האמורה, אלא אם המנוי יסרב לכך במסרון חוזר (שליחת הספרה "0").
 
כרטיס חכם (SIM) – החברה לא תוכל לגבות ממנוי תשלום עבור כרטיס חכם שנופק לו על ידי החברה בעבר ונותק. כמו כן, החברה רשאית לגבות את התשלום מהמנוי עבור הכרטיס החכם רק כתשלום חד פעמי במסגרת חשבון הטלפון הראשון העוקב למועד מסירת או שליחת הכרטיס החכם, והיא לא תהיה רשאית לדרוש את החזרתו לחברה.
 
חיוב יחסי – בחודש בו נטש מנוי את החברה הוא יחויב בחיוב יחסי על פי הגבוה מבין:
- מספר הימים בחודש בהם היה מנוי של החברה;
-  כמות היחידות הגבוהה ביותר שצרך מתוך מכסת היחידות החודשית שהוקצתה לו.
(ר' דוגמה בגוף ההודעה)
 
שינוי תעריפים - החברה חייבת להודיע על שינוי בתעריפים או במספר יחידות השימוש, בין ארבעה-עשר (14) יום  לעשרים ואחד (21) יום לפני כניסת השינוי לתוקף באמצעות מסרון ולמנוי החסום לשירותי מסרון באמצעות הודעה קולית.
 
שימוש בשירותי תקשורת בחו"ל – האפשרות למנוי המממן גלישה בחו"ל מכיסו הפרטי לגלוש בחו"ל ללא חבילת או תכנית גלישה תוסר מטופס הגישה לשירותים והמנוי יהיה חסום לגלישה בחו"ל כברירת מחדל.
 
שימוש בשירותי תקשורת בארץ – מנוי שרכש חבילות גלישה נוספות בארץ לאחר גמר ניצול החבילה הבסיסית לפני תום תקופת החשבון, יוכל לבטל חבילות אלה והחברה תחסום אותו לגלישה לאחר ניצול החבילה הבסיסית מבלי להיות מחויב עליהן.
 
שעות פעילות מוקד טלפוני – לאור ערוצי ואפשרויות התקשרות נוספות לחברות, שעות פעילות המוקדים יהיו לפחות 10 שעות ביום והחל משעה 08:00.
 
שליחת חשבוניות – המנוי יקבל את החשבון, על פי בחירתו, באמצעות אחת מהדרכים הבאות: דואר רגיל, דואר אלקטרוני ודרכים אחרות. מהלך זה יכול להועיל למנויים מחד תוך שימוש באמצעים דיגיטאליים ולהפחית מאידך עלויות מיותרות.
 
===================================
 
משרד התקשורת השיק (בעקבות שימוע שחשפנו לפני כמעט שנה), שורת תיקונים ברישיונות החברות. זאת, לאחר שבחן את התנהלות החברות מול הצרכן בשנים האחרונות, מיפה את הפניות הרווחות בנוגע להתנהלות החברות מול הצרכן ושקל את טובת הצרכן. תיקונים אלה יגבירו את השקיפות וישמרו על האינטרסים של הצרכן מול חברות התקשורת.
 
רצ"ב פירוט הנושאים העיקריים, שיתוקנו ברישיונות החברות:
 
"עיקרי התכנית"
 
עיקרי האסדרה:
 
1.  החלק הראשון של הסכם ההתקשרות יפרט באופן ברור ומדויק את עיקרי פרטיה של תכנית התעריפים והשירותים על פי הסכם ההתקשרות.
     חלק זה יכלול את כל התעריפים, על פיהם מחייבת החברה את המנוי עבור השירותים שביקש לקבל בעת ביצוע ההתקשרות, וכן שיעורו של כל תשלום קבוע או תשלום חד פעמי, גם אם התשלום הקבוע או התשלום החד פעמי אינם עבור שירות בזק, ולרבות דמי חיבור של ציוד הקצה לרשת, דמי כרטיס חכם (SIM) ודמי מעבר לתכנית, ככל שקיימים תשלומים כאלה. ככל שהחברה אינה מחייבת בדמי חיבור או בדמי כרטיס חכם או בדמי מעבר, יצוין הדבר בהתאם.
 
2.  ככל שהסכם ההתקשרות מתייחס לסוג אחד של שירותים (סלולר, טלפון נייח וכד'), תהיה החברה רשאית  לפרט את עיקרי התכנית על גבי שני עמודים לכל היותר. החברה רשאית  להוסיף עמוד אחד עבור כל סוג שירות נוסף.
 
3.  ככל שהסכם ההתקשרות כולל שירותים בינלאומיים בדמות חבילת או תכנית דקות שיחה לחו"ל, תציין החברה את תעריפיה, מכסת הדקות המוקצית בה, קוד הגישה הבינלאומי התלת ספרתי שאותו יש לחייג, המדינות הכלולות בה, סוג היעדים באותן מדינות (נייח, נייד) ותעריף החריגה ממנה.
 
4.  ככל שהסכם ההתקשרות כולל רכישה של טובין (ציוד קצה/כל מוצר אחר) יוצג בעיקרי התכנית תיאור הטובין שנרכש בעת ביצוע ההתקשרות ומחירו הכולל, וככול שהוסכם בין המנוי לבין החברה על תשלום לשיעורין בעבור הטובין – שיעורו של כל תשלום. ככל שטובין ניתן במתנה יצוין הדבר באופן מפורש.
 
5.  במידה והחברה מספקת למנוי שירות הניתן בהנחה או בחינם ("הטבה"), לתקופה קצובה, ולאחר מכן בתשלום מלא, תפרט החברה בעיקרי התכנית את אלה: משך תקופת מתן ההטבה, סוג המועד שממנו תתחיל תקופת ההטבה להימנות (לדוגמה: תאריך כניסת התכנית לתוקף, תאריך ההפעלה של הכרטיס החכם על ידי המנוי) ותעריף השירות לאחר סיום מתן ההטבה.
 
6.  תעריפי ופרטי כל השירותים, התשלומים, לרבות תשלומים עבור טובין, וההטבות יוצגו בטבלה בעלת שתי עמודות - "שם השירות/הטובין/התשלום/ההטבה" ו- "תעריף השירות/סכום התשלום/פרטי ההטבה".   
 
ביצוע עסקת מכר מרחוק באמצעות שיחת טלפון
 
עיקרי האסדרה:
 
1.  החברה תקליט את שיחת הטלפון שהתקיימה בין המנוי לבין נציג החברה.
 
2.  במהלך ביצוע שיחת המכירה ולפני שהובעה הסכמתו של המנוי להתקשר עם החברה בהסכם, יבקש נציג החברה את אישורו של המנוי לשלוח אליו באמצעות דואר אלקטרוני או מסרון או פקסימילה, את עיקרי התכנית ואת טופס הגישה לשירותים, ויציין בפניו כי יהיה עליו לאשר בכתב שהוא מקבל את תנאי הסכם ההתקשרות כתנאי לכניסתו לתוקף. ככל שהמנוי יציין באופן מפורש שאין הוא מעוניין לקבל את המסמכים האמורים באחת משלוש הדרכים האמורות בעת ביצוע שיחת המכירה, תהיה החברה פטורה מלשלוח אותם אל המנוי בעת ביצוע שיחת המכירה, ואלה יישלחו אליו, יחד עם יתר הוראות מסמך תנאי ההתקשרות, ביום בו בוצעה העסקה. ביקש המנוי לקבל את המסמכים האמורים באמצעות אחת מהדרכים המצוינות לעיל, ישלח לו אותם נציג החברה בדרך שביקש בעת ביצוע שיחת המכירה.
 
3.  בהודעת הדואר האלקטרוני או במסרון יתבקש המנוי לאשר את דבר ביצוע העסקה, ואת הסימונים כפי שהוצגו בטופס הגישה לשירותים. המנוי יאשר את תנאי העסקה במפורש, ללא שום התניות או הסתייגויות או שינויים בכתב יד לגבי התנאים במסמך תנאי ההתקשרות, באמצעות הודעת דואר אלקטרוני חוזרת או מסרון חוזר, שיכללו את שמו המלא ומספר הזהות שלו.
 
4.  אם ביקש המנוי לקבל את עיקרי התכנית וטופס הגישה לשירותים באמצעות פקסימילה, ישלח נציג החברה את המסמכים האמורים באמצעות פקסימילה, שמספרה יימסר לנציג החברה במהלך השיחה.
 
5.  המנוי יאשר את תנאי העסקה במפורש, ללא שום התניות או הסתייגויות או שינויים בכתב יד לגבי התנאים במסמכים האמורים, בכתב ידו בסימוניו ובחתימותיו על גבי עיקרי התכנית ועל גבי טופס הגישה לשירותים, וישלח את שני המסמכים האמורים באמצעות פקסימילה אל מספר פקסימילה שמסר לו נציג החברה  במהלך השיחה ביניהם.
 
6.  עסקת מכר מרחוק טלפונית תושלם ותיכנס לתוקפה והחברה תהיה רשאית  לחייב את המנוי על פי תנאיה, רק לאחר שהחברה תקבל את הודעתו החוזרת של המנוי באמצעות דואר אלקטרוני או מסרון, המאשרת את דבר כריתתו של הסכם ההתקשרות או את המסמכים האמורים באמצעות פקסימילה כשהם מסומנים וחתומים כנדרש.
 
אופן שליחת החשבון למנוי
 
עיקרי האסדרה:
 
1.  המנוי יקבל את החשבון, על פי בחירתו, באמצעות אחת מהדרכים הבאות: דואר רגיל, דואר אלקטרוני עם קובץ מצורף, מסרון עם קישור מצורף, אתר האינטרנט של בעל הרישיון, אמצעי אלקטרוני אחר על פי בחירתה של החברה.
 
2.  החברה תציג את חמש (5) הדרכים האמורות לבחירתו של המנוי במסגרת טופס הגישה לשירותים. לא בחר המנוי באחת מהדרכים, יישלח אליו החשבון בדואר רגיל אלא אם מדובר במנוי עסקי או "עסקי מפוצל" או אז החשבון יישלח אליו בדרך שהחברה תיבחר וכל זאת מבלי לגרוע בהוראות הקבועות בחוק הגנת הצרכן. המנוי רשאי בכל עת לשנות, בבקשה בעל פה או בכתב, את הדרך בה יקבל את החשבון.
 
3.  החברה אינה רשאית לדרוש מהמנוי תשלום כלשהו בעד הנפקת החשבון, הכולל "פירוט שיחות" באופן קבוע או באופן חד פעמי, ושליחתו אליו, על פי בקשתו, באמצעים אלקטרוניים. החברה רשאית לדרוש תשלום סביר בגין "פירוט שיחות", מכל מועד שהוא, שנשלח אל המנוי לבקשתו באופן קבוע או באופן חד-פעמי, רק במקרה שזה נשלח אליו באמצעות דואר רגיל, לבקשתו של המנוי.
 
שמירת מספר טלפון עבור מנוי לאחר סיום התקשרות
 
עיקרי האסדרה:
 
1.  בוצעה בין החברה  לבין מנוי פעולת סיום התקשרות, בין ביוזמת החברה  ובין ביוזמת המנוי, תשמור החברה, ללא כל תשלום, וללא כל תנאים או הגבלות, על מספר הטלפון עבור המנוי, לא תמסור אותו לאחר ולא תחזיר אותו למאגר המספרים המיועדים להקצאה, שלה או של חברה אחרת שהקצה אותו לראשונה, וזאת למשך תקופה של ארבעה-עשר (14) ימים ממועד סיום ההתקשרות.
 
2.  ביקש המנוי לקבל חזרה את מספר הטלפון שלו, בתוך פרק הזמן האמור, תבצע החברה את בקשתו של המנוי באופן מידי, ורשאית היא לחייב את המנוי עבור פרק הזמן בין פעולת סיום ההתקשרות לבין חידושה עם אותו מספר טלפון שהוחזר לו, על פי תנאי תכנית התעריפים, שבה היה מנוי טרם ביצוע פעולת סיום ההתקשרות, ולהמשיך לחייב אותו על פי תנאי תכנית התעריפים האמורה.
 
חיוב יחסי
 
עיקרי האסדרה:
 
1.  בעסקה שבמסגרתה נגבה מהמנוי תשלום חודשי או תקופתי אחר קבוע עבור סל שירותים תחייב החברה  את המנוי בתשלום הקבוע, כאמור, בגין תקופת החשבון, שבמהלכה בוצעה לבקשתו של מנוי פעולת סיום התקשרות או הפסקה של כלל שירותיו, לרבות בעת ביצוע ניידות של מספר טלפון, על פי הגבוה מבין:
 
א. היחס בין מספר הימים ממועד תחילת תקופת החשבון עד למועד סיום ההתקשרות או מועד ההפסקה, כאמור, במועד שקבע המנוי בבקשתו, או עד ליום עבודה אחד לכל המאוחר לאחר מועד הגשת הבקשה לסיום התקשרות או להפסקת כלל שירותיה  של החברה, ככל שהמנוי לא קבע מועד לסיום ההתקשרות או ההפסקה, כאמור, לבין מספר הימים הכולל בתקופת החשבון.
 
ב.   כמות יחידות השירות שנצרכה ממועד תחילת תקופת החשבון עד למועד סיום ההתקשרות או מועד ההפסקה, כאמור, במועד שקבע המנוי בבקשתו, או עד ליום עבודה אחד לכל המאוחר לאחר מועד הגשת הבקשה לסיום התקשרות או להפסקת כלל שירותיו של בעל הרישיון, ככל שהמנוי לא קבע מועד לסיום ההתקשרות או ההפסקה, כאמור, לבין כמות יחידות שהוקצתה לתקופת החשבון. 
 
2.  להלן דוגמה שתבהיר את האסדרה:
 
א.  מנוי משלם 90 ₪ לחודש עבור 10,000 דקות, 15,000 מסרונים ו-GB3 גלישה;
ב.   המנוי נייד את מספר הטלפון ביום העשירי של תקופת החשבון בחודש בו יש 30 יום, וצרך עד אז 1,000 דקות, 2,000 מסרונים ו-GB2 גלישה;
ג.   חיוב לפי ימים – 30 ₪ (10/30*90);
ד.   חיוב לפי צריכה (הצריכה היחסית הגבוהה ביותר מבין שלושת השירותים הייתה בשירות הגלישה) – 60 ₪ (2/3*90);
ה.  החיוב בו יחויב המנוי בחודש בו נייד את מספר הטלפון שלו – 60 ₪.
 
שימוש בחבילות שירותים בארץ
 
עיקרי האסדרה:
 
1.  רכש המנוי שירות או חבילת שירותים אשר נקבעה להם מכסת יחידות, תודיע החברה  למנוי באמצעות מסרון, על שיעור ניצול מכסת היחידות, וזאת בעת שהמנוי ניצל 75% ו-100% ממכסת היחידות בחבילת השירותים או מכל אחד מהשירותים הכלולים בה. המסרון יישלח אל המנוי בסמוך ככל שניתן למועד בו הגיע המנוי לכל אחת מרמות הניצול האמורות. המסרון יישלח אל מספר הטלפון של המנוי, וכן אל מספר טלפון נוסף, ככל שקבע זאת המנוי בעת ההתקשרות עם החברה. המסרון יישלח ללא תשלום, ויכלול את שיעור ניצול החבילה או השירות, המועד בו הגיע המנוי לשיעור הניצול האמור, תוך פירוט התאריך והשעה בה נקבע שיעור הניצול, תעריף החריגה מחבילת השירותים או מכל אחד מהשירותים הכלולים בה, ככל שהחריגה מותרת, וכן תאריך סיום תקופת החשבון. לעניין זה, "חבילת שירותים" – מספר שירותים המשווקים למנוי כחבילה בתשלום חודשי קבוע, לרבות שירות שיחות בארץ, שירות שיחות לחו"ל, שירות מסרונים או שירות גלישה באינטרנט, כאשר לחבילה נקבעה מכסת יחידות כוללת או נקבעה מכסת יחידות מסוימת לכל אחד מהשירותים הכלולים בה, או שהמנוי קבע לה תקרת צריכה לשם בקרת צריכה.
 
2.  ככל שמדובר בשירות שיחות לחו"ל תישלחנה אל המנוי הודעות, כאמור, על ידי החברה  שבאמצעות המערכת הבינלאומית שלו מנותבות השיחות לחו"ל. ככל שמדובר בקו טלפון החסום לקבלת מסרונים, תישלחנה אל המנוי הודעות קוליות במקום מסרונים. ההודעה הקולית תושמע פעמיים, לבקשתו של המנוי.
 
3.  ככל שמדובר בקו טלפון החסום לקבלת מסרונים, תישלחנה אל המנוי הודעות קוליות במקום מסרונים. ההודעה הקולית תושמע פעמיים, לבקשתו של המנוי.
 
4.  החברה תאפשר לכל מנוי בתשלום מראש (Pre-paid) להתעדכן בכל עת, ללא תשלום, ביתרה העומדת לרשותו ובמועד בו יפוג תוקפו של התקציב העומד לרשותו באמצעות חיוג למספר טלפון ייעודי, שבעקבותיו יקבל המנוי את המידע האמור באמצעות מענה קולי או באמצעות מסרון.
 
5.  הגיע המנוי לניצול של 100% מהמכסה שנקבעה לשירות גלישה, תפסיק החברה את שירות הגלישה או תאט את קצב הגלישה. החברה תשלח למנוי מסרון ללא תשלום, ובו הודעה בדבר הפסקת השירות או האטתו. אפשרה החברה למנוי להמשיך  לגלוש בקצב גלישה מואט, אין היא רשאית לחייב את המנוי בתשלום נוסף מעבר לתשלום החודשי הקבוע עבור שירות הגלישה.
 
6.  החברה רשאית להמשיך ולספק למנוי את שירות הגלישה בתשלום נוסף לאחר ניצול של 100% מהמכסה שנקבעה לשירות הגלישה, ובלבד שהמנוי ביקש זאת באופן מפורש, במהלך תקופת החשבון בה ניצל 100% מהמכסה שנקבעה לשירות הגלישה;
     המנוי רשאי לסרב במעמד ביצוע ההתקשרות עם החברה להמשיך לקבל את שירות הגלישה בתשלום נוסף לאחר ניצול של 100% מהמכסה שנקבעה לשירות הגלישה טרם תום תקופת החשבון.
 
7. רכש המנוי חבילה, הכוללת גלישה, המורכבת מחבילת גלישה בסיסית ומחבילות גלישה נוספות לניצול לאחר ניצול מלוא חבילת הגלישה הבסיסית טרם תום תקופת החשבון, אשר לכל אחת מהן נקבעה כמות של יחידות שירות ומחיר, רשאי המנוי לבטל לחלוטין, בכל עת, בכתב או בעל פה, את רכישת חבילות הגלישה הנוספות שרכש, והחברה תפסיק לספק לו את חבילות הגלישה הנוספות ולא תחייב אותו יותר בגינן החל ממועד הבקשה ואילך.
 
8.  רכש המנוי חבילה הכוללת חבילת גלישה בסיסית, רשאי המנוי לבקש מהחברה, בכל עת, בכתב או בעל פה, לחסום את הגישה לשירות הגלישה והחברה תיענה לבקשתו.
 
שימוש בשירותי תקשורת בחו"ל
 
עיקרי האסדרה:
 
1.  האפשרות של מנוי פרטי או מנוי עסקי המשלם עבור גלישה בחו"ל מכיסו הפרטי להיות פתוח לגלישה בחו"ל מבלי שתהיה לו חבילת/תכנית גלישה הוסרה מטופס הגישה לשירותים. מנויים מהסוג הנ"ל ללא חבילת/תכנית גלישה בחו"ל יהיו חסומים לגלישה בחו"ל בברירת מחדל.
 
2.  סכומי החיוב של מנויים מהסוג הנ"ל עבור חבילות גלישה יהיו ידועים מראש וסופיים, אלא אם המנוי ביקש באופן מפורש להמשיך לגלוש לאחר תום החבילה או תום תוקפה על פי תעריף גלישה ל-MB1 או באמצעות חבילות גלישה נוספות שהוזמנו מראש.
 
3.  ככל שעסקה לרכישת שיחות או מסרונים אינה כוללת יעדים בחו"ל יצוין במסרון שנשלח אל המנוי שבו מוצגים פרטי העסקה כי הוצאת שיחות וכן שליחת מסרונים ליעדים בחו"ל יחויבו על פי תעריף יקר.
 
שינוי תעריפים
 
עיקרי האסדרה:
 
1.  החברה רשאית לשנות תעריף או מספר יחידות השירות המוקצות לתקופת חשבון (להלן – "מספר היחידות") של כל שירות או סל שירותים (להלן בסעיף זה – "שירות"), שנקבע על ידיו ובלבד ששלחה הודעה מראש ובכתב לכל מנוי שהצטרף לשירות, בה יצוין התעריף או מספר היחידות החדשים ומועד כניסתם לתוקף, וכן התעריף או מספר היחידות טרם השינוי, בין ארבעה-עשר (14) יום  לעשרים ואחד (21) יום לפני כניסת השינוי לתוקף. לעניין זה, "שינוי" – כל שינוי בתעריף שיש בו כדי לגרום להגדלה או להפחתה בתשלום לפני מע"מ, שעל מנוי לשלם עבור שירותי החברה או כל הפחתה בכמות יחידות השירות המוקצות לתקופת חשבון ללא שינוי בתעריף.
 
2.  ההודעה כאמור תישלח למנוי הנגיש לקבלת שירותי מסרון באמצעות מסרון ולמנוי החסום לקבלת שירותי מסרון באמצעות הודעה קולית. המסר בדבר השינוי יושמע בהודעה הקולית פעמיים, לבקשתו של המנוי.
 
3.  החובה לשלוח למנוי הודעה בדבר שינוי, תחול גם על שינוי שנקבע מלכתחילה בהסכם ההתקשרות, בעת הצטרפותו לשירות או לסל השירותים או לתכנית התעריפים.
 
4.  החברה תציין בחשבון, שבמהלך התקופה שלו בוצע שינוי, במסגרת "פירוט החשבון", את התעריף או מספר היחידות החדשים ומועד כניסתם לתוקף, וכן את התעריף או מספר היחידות טרם השינוי.
 
בקשה מפורשת להמשך קבלת שירות שניתן בחינם - בתשלום
 
עיקרי האסדרה:
 
ככל שחברה סיפקה למנוי שירות שאיננו שירות דיבור או מסרונים או גלישה, בהנחה או בחינם למשך תקופה קצובה, לא תהיה החברה רשאית להמשיך או להתחיל לחייב את המנוי בגין השירות האמור בתום התקופה האמורה, אם נתקבל מהמנוי מסרון חוזר למסרון בדבר שינוי התעריף, ששלח אליו בעל הרישיון, עם הספרה "0" שמשמעותו בקשה להפסקת השירות.
 
דמי כרטיס חכם
 
עיקרי האסדרה:
 
1.  החברה רשאית לגבות דמי כרטיס חכם (SIM) בנפרד מדמי חיבור (תשלום עבור חיבור ציוד הקצה לרשת).
 
2.  דמי הכרטיס החכם יהיו סבירים ביחס לעלות הכרטיס החכם לחברה.
 
3.  דמי הכרטיס החכם יהיו אחידים, ללא תלות בסוג או דגם ציוד הקצה, סוג הכרטיס החכם והדור הטכנולוגי של הרשת אליה יחובר ציוד הקצה של המנוי.
 
4.  ככל שהחברה תחייב את המנוי בדמי כרטיס חכם, היא תהיה רשאית לגבות את התשלום ממנו רק כתשלום חד פעמי במסגרת חשבון הטלפון הראשון העוקב למועד מסירת או שליחת הכרטיס החכם. ככל שהחברה לא עשתה כן, היא לא תהיה רשאית לגבות את התשלום האמור מן המנוי לאחר מכן, וכן לא תהיה רשאית לגבות מהמנוי את התשלום האמור או כל תשלום אחר, אם לא ישיב לה את הכרטיס החכם בעקבות סיום ההתקשרות ביניהם.
 
5.  החברה אינה רשאית לגבות מהמנוי דמי כרטיס חכם בגין החלפת הכרטיס החכם בעקבות תקלה שנתגלתה בו.
 
6.  החברה אינה רשאית להפלות בגביית דמי כרטיס חכם מנוי שלא רכש את ציוד הקצה ממנה.
 
7.  ככל שיש ברשותו של מנוי כרטיס חכם שנופק לו על ידי החברה, אשר היה בשימושו של המנוי בעבר ונותק בעקבות סיום התקשרות, והמנוי יבקש להפעיל אותו בכדי לחזור ולהיות מנוי של החברה, החברה תעשה כן ולא תהיה רשאית לגבות מהמנוי דמי כרטיס חכם.
 
דמי חיבור
 
עיקרי האסדרה:
 
1.  דמי החיבור (תשלום עבור חיבור ציוד הקצה אל הרשת) יהיו אחידים, ללא תלות בסוג או דגם ציוד הקצה, סוג הכרטיס החכם והדור הטכנולוגי של הרשת אליה יחובר ציוד הקצה של המנוי.
 
2.  החברה אינה רשאית לגבות ממנוי דמי חיבור כל עוד לא הושלם חיבור ציוד הקצה לרשת, לרבות הפעלה (אקטיבציה) של הכרטיס החכם.
 
3.  בעל הרישיון אינו רשאי להפלות בגביית דמי חיבור מנוי שלא רכש את ציוד הקצה ממנו.
 
4.  דמי החיבור לא ייכללו במחיר ציוד הקצה, והם יוצגו בנפרד בהסכם ההתקשרות, בחשבון הטלפון של המנוי ובפרסום תכנית תעריפים באתר האינטרנט של בעל הרישיון, ככל שזו פורסמה.
 
גילוי נאות בחשבון הטלפון
    
עיקרי האסדרה:
 
1.  החשבון יכלול את התשלומים עבור כל השירותים ועבור כל הטובין, המוצגים בעיקרי התכנית.
 
2.  כל התעריפים וכל הסכומים לחיוב יוצגו בחשבון הטלפון של מנוי פרטי כשהם כוללים מע"מ.
 
3.  החברה אינה רשאית להציג בפירוט החשבון של מנוי פרטי תעריפים וסכומים לחיוב ללא מע"מ.
 
4.  ככל שגובה התשלומים או התעריפים עבור השירותים שרכש המנוי אמורים להשתנות או שמתן הטבות שקיבל המנוי אמור להסתיים, יציין בעל הרישיון בפירוט החשבון את גובה התשלומים או התעריפים החדשים עבור השירותים האמורים או את גובה ההטבות האמורות, כשהם כוללים מע"מ, או את כמויות יחידות הצריכה החדשות וכן את תאריך כניסת השינויים לתוקף.
 
הזמנת שירותי תוכן מספק תוכן
 
עיקרי האסדרה:
 
1.  התקשרות עם ספק תוכן לשם קבלת שירותיו, תתבצע אך ורק באמצעות אתר האינטרנט של ספק התוכן.
 
2.  כיום נדרש המנוי להזין באתר של ספק התוכן רק את מספר הטלפון שלו. על פי האסדרה החדשה הפרטים שיידרש מנוי להזין יהיו כדלקמן:
    
מנוי תשלום בדיעבד (Post-paid):
  • "מספר הלקוח" של המנוי, כפי שמופיע בחשבון הטלפון;
  • מספר הזהות של המנוי;
  • מספר הטלפון של המנוי שיחויב בגין צריכת השירות;
  • ארבע הספרות האחרונות של אמצעי התשלום (מספר כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק).
מנוי תשלום מראש (Pre-paid):
  • מספר הטלפון בגינו ניתן לגרוע מהיתרה העומדת לזכותו עבור צריכת השירות;
  • במקרה שהטעינה בוצעה באמצעות כרטיס חיוג – ארבע (4) הספרות האחרונות של מספר כרטיס החיוג; במקרה שהטעינה בוצעה באמצעות כרטיס אשראי – ארבע (4) הספרות האחרונות של מספר כרטיס האשראי.   
שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות
 
עיקרי האסדרה:
 
שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות יהיו כדלקמן:
 
-    ימי חול – 10 (עשר) שעות לפחות ברציפות, החל מהשעה 08:00 בבוקר;
-    ימי שישי, ערבי חג וחול המועד סוכות ופסח – 5 (חמש) שעות לפחות ברציפות, החל מהשעה 08:00 בבוקר.
 
 
 חוזה 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
24-25.6.24 - כנס הרצליה 2024

26-27.6.24 - AI WEEK 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים