Telecom News - מגבירים את השימושים ברשתות הסלולר המתקדמות בדור 5

מגבירים את השימושים ברשתות הסלולר המתקדמות בדור 5

דף הבית >> חדשות הסלולר והמובייל >> מגבירים את השימושים ברשתות הסלולר המתקדמות בדור 5
מגבירים את השימושים ברשתות הסלולר המתקדמות בדור 5
מאת: מערכת Telecom News, 16.7.23, 17:565G FREE
 
בכוונת משרד התקשורת להקצות תדרי דור 5 בהיקף נרחב גם לשחקנים חדשים, שיאפשרו מודלים עסקיים חדשים, יישומים ושירותים טכנולוגיים חדשניים.
עדכונים בסוף הכתבה. 

 
שר התקשורת, ד"ר שלמה קרעי, החליט לאמץ המלצות של גורמי המקצוע במשרד לשינוי מדיניות ביחס לחברות, שאינן חברות סלולר. כדי להאיץ בישראל מהלכי חדשנות בטכנולוגית הדור החמישי, המשרד יפתח את שוק הסלולר לכניסת שחקנים עסקיים חדשים באמצעות הקצאת תדרי דור 5 ייעודיים לטובת פיתוח חדשנות טכנולוגית.
 
התדרים החדשים שיוקצו יאפשרו קידום תחרות ע"י כניסת שחקנים חדשים, וישמשו רשתות פרטיות מאובטחות לתעשיות במגזר העסקי והפרטי כדוגמת חקלאות אוטונומית, רכבים אוטונומיים, אצטדיונים, בתי חולים, מפעלים, אוניברסיטאות ועוד, בטכנולוגיה של 5G. הדבר יזניק את החדשנות הטכנולוגית בישראל, ישפר את איכות הרשתות הסלולריות, יפתח את תחום הרשתות הפרטיות ויתרום לפריון המשק.
 
 
רשת פרטית היא תשתית אלחוטית שנפרשת בתוך תא שטח מוגדר. על גבי הרשת יכולים לפעול רק מכשירים, שאושרו או הוגדרו מראש ע"י מי שמפעיל או שוכר אותה. ברשת כזו אין חשש לגבי מספר המכשירים המחוברים, קיבולת הרשת, הכיסוי שלה ובאופן כללי הביצועים שלה, מתוך הנחה שהפתרון הותאם לצרכים הספציפיים ונתפר לממדי התקציב שיועד לפרויקט.
 
עם זאת, הייחודיות של רשתות פרטיות לא מתמצה בכיסוי וקיבולת, אלא בערך מוסף כגון אמצעי אבטחה ייעודיים ואינטגרציה עם מערכות תפעוליות ועסקיות בשימוש הארגון. זמני השיהוי הנמוכים, שרשת פרטית יכולה לספק, מאפשרים שיפור של זמן התגובה והרחבה שלהם ליישומים חדשים.
 
פתיחת השוק לכניסת שחקנים חדשים באמצעות הקצאת תדרים ייעודיים ברצועת החדשנות יתרמו לפיתוח תחום הרשתות הפרטיות בישראל, ויקדמו חדשנות ותחרות בשוק התקשורת הישראלי.
 
שר התקשורת הנחה את עובדי משרדו להשלים את המהלכים הרגולטוריים הנדרשים ליישומו של מתווה זה ובכלל כך תיקון תקנות הטלגרף האלחוטי, תיקון חוק התקשורת, קביעת מתכונת רישוי חדשה וגיבוש כללים לעניין מספור, נדידה ועוד שיחולו ביחס לשחקנים החדשים.

עדכון 18.7.23: פורסם כאן ב"מעריב" ע"י יהודה שרוני (כותרת בלבד): "השר קרעי הכריז: פלאפון, פרטנר וסלקום זכו במכרז דור 5 של הסלולר.
שר התקשורת שלמה קרעי הודיע: "דור 5 בסלולר יקפיץ את ישראל לקדמת הטכנולוגיה העולמית, סגרנו פערים שהורישו לנו". פלאפון תאפשר שימוש ברשתות המתקדמות לחברות סטארט־אפ."

קודם לכן משרד התקשורת הודיע (כאן): "שר התקשורת פותח ומרחיב את הדור ה-5. משרד התקשורת מוציא לדרך את המכרז השני של הדור החמישי בסלולר".

עדכון 1.10.23: גד פרץ פרסם כאן ב"זמן אוויר" (כותרת בלבד): "נכון לספטמבר פחות מרבע מהאתרים הסלולריים בישראל תומכים ב- 5G.
סלקום מובילה עם המספר הגבוה ביותר - 733 אתרים תומכים."

עדכון 19.12.23: חברת דסק"ש (דיסקונט השקעות) מדווחת כאן לבורסה: "דסק"ש התקשרה בהסכם למכירת אחז' בסלקום ל- Fortissimo תמורת כ-925 מש"ח,השפעה על הדוחות -המשך. מהות האירוע: התקשרות בהסכם למכירת החזקות החברה בסלקום ישראל בע"מ.
בהמשך לדיווח מיידי של חברת השקעות דיסקונט בע"מ ("החברה") מיום 5.12.2023, בדבר התקשרותה במזכר הבנות לא מחייב עם Fortissimo Capital Fund VI, L.P ("הרוכשת") למכירת החזקותיה בסלקום ישראל בע"מ ("סלקום"), מעדכנת החברה, כי ביום 18 בדצמבר 2023 התקשרה עם הרוכשת בהסכם למכירת החזקותיה במניות סלקום (כ- 35.57%) בתמורה לסך של כ-925 מיליון ש"ח, המשקף שווי של 2.6 מיליארד ש"ח לסלקום ("ההסכם", "התמורה" ו"העסקה", בהתאמה). התמורה תוצמד למדד המחירים לצרכן החל מתום שלושה חודשים ממועד חתימת ההסכם, ככל שהשלמת העסקה לא תבוצע עד מועד זה. כמו כן, ככל שהשלמת העסקה תתרחש לאחר פרסום דוחות כספיים נוספים של סלקום (שנתיים או רבעוניים), קרי לאחר מועד פרסום הדוחות השנתיים של סלקום וכל דוח שיבוא לאחר מכן, יתווספו לסכום התמורה 50% מרווחיה של סלקום המיוחסים לחלקה של החברה (35.57%) בגין התקופה שלאחר הדוח הכספי ליום 30 בספטמבר 2023, כפי שיבואו לידי ביטוי בדוחות כספיים כאמור (או הפחתה מקבילה במקרה של הפסדים) ("התאמת המחיר"). ההסכם כולל מצגים מסוימים של הצדדים, ובכלל זה מצג של החברה לגבי מידע בדוחות שסלקום פרסמה לציבור. האחריות של החברה בגין המצגים הוגבלה בסכומים ובתקופות כמקובל בהסכמים מסוג זה. הרוכשת רשאית לבצע את הרכישה באמצעות ישות משפטית חדשה שתוקם לצורך הרכישה ושהרוכשת תחזיק במרבית אמצעי השליטה בה.
בהתאם להוראות ההסכם, עם החתימה על ההסכם מופקד על-ידי הרוכשת אצל נאמן חיצוני סך של כ- 46 מיליון ש"ח, אשר במועד השלמת העסקה יועבר לידי החברה כחלק מהתמורה, וכן יועבר לידי החברה במקרה בו יתקיימו התנאים המתלים (כהגדרתם להלן) והעסקה לא תושלם על-ידי הרוכשת. 
מלוא התמורה, לרבות הסכום המופקד בנאמנות כאמור, תשולם לחברה בתשלום אחד במועד השלמת העסקה לאחר התקיימות התנאים המתלים הקבועים בהסכם: קבלת אישורי משרד התקשורת, רשות החשמל והממונה על התחרות ("התנאים המתלים"). בהתאם להוראות ההסכם, המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים יחול לא יאוחר מתום 120 ימים ממועד ההתקשרות בהסכם, והוא ניתן להארכה על-ידי כל אחד מהצדדים להסכם ב-60 ימים נוספים.
 יצוין, כי החברה צפויה להציג את פעילות סלקום בדוחות הכספיים לשנת 2023, בדוח על המצב הכספי של החברה, כנכסים והתחייבויות של קבוצת מימוש המוחזקים למכירה וכפעילות מופסקת בדוחות רווח והפסד של החברה. כתוצאה מכך, צפויה החברה לרשום בדוחותיה הכספיים לשנת  2023, בהתאם לעלות ההשקעה של החברה בסלקום הרשומה בספרי החברה ליום 30 בספטמבר 2023, הפסד נטו המיוחס לבעלים של החברה, הנאמד בסך של כ-145 מיליון ש"ח, בגין הפער בין התמורה נטו לאחר התאמות לבין עלות ההשקעה של החברה בסלקום הרשומה בספרי החברה. אומדן ההפסד כאמור עשוי להתעדכן, כתוצאה משינויים בסעיף ההשקעה של החברה בסלקום, ובגין התאמת מחיר, עד למועד ההשלמה.  
מובהר, כי אין כל וודאות בדבר השלמת העסקה, לאור התנאים המתלים הקבועים בהסכם שהתקיימותם אינה תלויה בחברה בלבד." 

חברת סלקום פרסמה כאן את ההודעה הבאה לבורסה: "בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 5.12.2023 בדבר התקשרותה של חברת השקעות דיסקונט בע"מ (בעלת השליטה בעקיפין בחברה - "דסק״ש") במזכר הבנות לא מחייב עם Fortissimo Capital Fund VI, L.P ("הרוכשת") למכירת אחזקותיה בחברה, החברה מעדכנת, כי ביום 18.12.2023 דיווחה דסק"ש כי התקשרה עם הרוכשת בהסכם למכירת החזקותיה במניות החברה (כ- 35.57%) בתמורה לסך של כ-925 מיליון ש"ח, המשקף שווי של 2.6 מיליארד ש"ח לחברה ("ההסכם", "התמורה" ו"העסקה", בהתאמה). התמורה תוצמד למדד המחירים לצרכן החל מתום שלושה חודשים ממועד חתימת ההסכם ככל שהשלמת העסקה לא תבוצע עד מועד זה. כמו כן, ככל שהשלמת העסקה תתרחש לאחר פרסום דוחות כספיים נוספים של החברה (שנתיים או רבעוניים), קרי לאחר מועד פרסום הדוחות השנתיים של החברה וכל דוח שיבוא לאחר מכן, יתווספו לסכום התמורה 50% מרווחיה של החברה המיוחסים לחלקה של דסק"ש (35.57%) בגין התקופה שלאחר הדוח הכספי ליום 30.9.2023, כפי שיבואו לידי ביטוי בדוחות כספיים כאמור (או הפחתה מקבילה במקרה של הפסדים) ("התאמת המחיר"). דסק"ש ציינה בדיווחה, כי ההסכם כולל מצגים מסוימים של הצדדים, ובכלל זה מצג של דסק"ש לגבי מידע בדוחות שהחברה פרסמה לציבור. האחריות של דסק"ש בגין המצגים הוגבלה בסכומים ובתקופות כמקובל בהסכמים מסוג זה. הרוכשת רשאית לבצע את הרכישה באמצעות ישות משפטית חדשה שתוקם לצורך הרכישה ושהרוכשת תחזיק במרבית אמצעי השליטה בה.
כפי שציינה דסק"ש, בהתאם להוראות ההסכם, עם החתימה על ההסכם מופקד על-ידי הרוכשת אצל נאמן חיצוני סך של כ- 46 מיליון ש"ח, אשר במועד השלמת העסקה יועבר לידי דסק"ש כחלק מהתמורה, וכן יועבר לידי דסק"ש במקרה בו יתקיימו התנאים המתלים (כהגדרתם להלן) והעסקה לא תושלם על-ידי הרוכשת. 
מלוא התמורה, לרבות הסכום המופקד בנאמנות כאמור, תשולם לדסק"ש בתשלום אחד במועד השלמת העסקה לאחר התקיימות התנאים המתלים הקבועים בהסכם: קבלת אישורי משרד התקשורת, רשות החשמל והממונה על התחרות ("התנאים המתלים"). בהתאם להוראות ההסכם, המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים יחול לא יאוחר מתום 120 ימים ממועד ההתקשרות בהסכם, והוא ניתן להארכה על-ידי כל אחד מהצדדים להסכם ב-60 ימים נוספים.
דסק"ש הבהירה בדיווחה, כי אין כל וודאות בדבר השלמת העסקה, לאור התנאים המתלים הקבועים בהסכם שהתקיימותם אינה תלויה בדסק"ש בלבד."

עדכון 28.1.24: סלקום מדווחת כאן לבורסה: "דסקש-עדכון הוראות לנאמן בק"ע עסקה למכ' מניות סלקום והחלטה בדבר רכישת אג"ח של החברה.
מהות האירוע: התקשרות בעדכון הוראות לנאמן לפי הסכם נאמנות בעסקה למכירת מניות סלקום ישראל בע"מ והחלטה בדבר רכישת אגרות חוב של החברה.
בהמשך לאמור בדיווח מיידי של חברת השקעות דיסקונט בע"מ ("החברה") מיום 18.12.2023 בדבר התקשרותה בהסכם למכירת החזקות החברה (באמצעות כור תעשיות בע"מ ("כור")) במניות סלקום ישראל בע"מ ("סלקום")  ל-Fortissimo Capital Fund VI, L.P ("הרוכשת", "ההסכם" ו-"העסקה", בהתאמה), מעדכנת החברה, כי ביום 25 בינואר 2024 התקשרו החברה וכור עם הרוכשת והנאמן החיצוני לעסקה בעדכון הוראות ההשקעה לפי הסכם הנאמנות הנלווה לעסקה ("הנאמן", "הסכם הנאמנות" ו-"התוספת להסכם הנאמנות", בהתאמה) לפיו, החל ממועד קבלת אישור רשות התחרות לעסקה תהא כור רשאית להורות לנאמן לרכוש בכספי הנאמנות שהפקידה הרוכשת בידי הנאמן במועד החתימה על ההסכם בסך של כ-46 מיליון ש"ח ("כספי הנאמנות") אגרות חוב של החברה ("אגרות החוב"), וזאת מהסדרות, במועדים, בסכומים, במחירים ובתנאים עליהם תורה החברה לנאמן. 
עוד נקבעו בתוספת להסכם הנאמנות, כי אם יתקיימו התנאים שבהם על-פי הסכם הנאמנות על הנאמן להשיב את כספי הנאמנות לרוכשת (כלומר בתרחיש של אי ביצוע העסקה עקב אי קבלת האישורים הרגולטורים במועד שנקבע בהסכם), על כור יהיה לשלם לרוכשת את הפער, ככל שיהיה כזה, בין שווי אגרות החוב (ככל שנרכשו על-ידי הנאמן) במועד זכאותה של הרוכשת לקבלת כספי הנאמנות, לבין הסכום שאמור היה להצטבר בחשבון הנאמנות לולא נרכשו אגרות החוב. 
בהתאם, דירקטוריון החברה הסמיך את הנהלת החברה להורות לנאמן לרכוש אגרות חוב, וזאת, במחירים, באופן ובמועדים שההנהלה תמצא לנכון בהתאם לתנאי השוק, כפי שיהיו מעת לעת. 
יובהר, כי אין ודאות לביצוע רכישות בפועל מכספי הנאמנות וכן ביחס להיקפן." 

כ"כ פורסם כאן (כותרת בלבד): "מגדל תצטרף לעסקת רכישת השליטה בסלקום בהשקעה של כ-150 מיליון שקל." 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
21.5.24 - Axis Tel Aviv 2024

13.3.24 - כנס השפעה בסייבר.

19.3.24 - Europe Days 2024 Conference

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים