Telecom News - עוקץ התא הקולי - באדיבות משרד התקשורת

עוקץ התא הקולי - באדיבות משרד התקשורת

דף הבית >> צרכנות >> הטיפ השבועי לחסכון >> עוקץ התא הקולי - באדיבות משרד התקשורת
עוקץ התא הקולי - באדיבות משרד התקשורת
מאת: סיני ליבל, 16.3.19, 18:25סיני ליבל
 
קיבלת הודעה, שחברת הסלולר שלך תתחיל בקרוב לחייב אותך עבור התא קולי שניתן עד כה בחינם? נפלת לעוקץ של כ-60 ש״ח בשנה - כל שנה. כל הפרטים, צילומי סעיפי הרישיונות והמסמכים לגבי אחריות משרד התקשורת, שמאפשר שינוי תכנית במסווה עדכון תעריף למען רווחי חברות התקשורת. מה צריך להיות המענה לעוקץ התא הקולי ככול שמשרד התקשורת לא יפעל להפסקתו?
 
הבהרה: הכתבה אינה עוסקת במנויי חברות הסלולר, שבהסכם ההתקשרות שלהם מופיע תעריף נפרד עבור תא קולי או צוינה הטבה לזמן מוגבל במתן שירות תא קולי ללא תשלום.
 
הזכות של חברות הסלולר לגבות תשלומים מהמנוי עבור שירותי רט״ן (רדיו טלפון) - כדוגמת תא קולי, נובעת מלשון סעיף 74 ברישיון (עמ' 98) המתיר:
 
"תשלום בעד שירותים בסיסיים, שירותים נלווים ושירותי ערך מוסף, המפורטים בתוספת הראשונה לרישיון".
 
התנאי לזכאות לגביית התשלום לפי סעיף 74 הוא, שהתעריף עבור שירות הרט"ן יופיע בהסכם ההתקשרות כמפורט בסעיף 55 בתנאי הרישיון:
 
"הסכם התקשרות: חוזה המשמש להתקשרות בין בעל הרישיון לבין מנוי, למתן שירותיו של בעל הרישיון, כולם או חלקם".
 
"הסכם ההתקשרות יכלול, בין היתר, בצורה ברורה, את אלה : החלק הראשון של הסכם ההתקשרות יפרט באופן ברור ומדויק את עיקרי פרטיה של תכנית ת45 (א) -  התעריפים והשירותים על פי הסכם ההתקשרות (להלן - "עיקרי התכנית)".
 
"כל התעריפים, על פיהם מחייב בעל הרישיון את המנוי עבור השירותים שביקש לקבל בעת ביצוע ההתקשרות, לרבות שירותי שיחות וידאו והודעות מולטימדיה, וכן שיעורו של כל תשלום קבוע או תשלום חד פעמי, לרבות תשלום קבוע או תשלום חד פעמי שאינו בגדר שירות בזק".
 
צילום עמוד 54 ברישיון:
עמוד 54
 
ישנו חריג אחד המאפשר לחברות הסלולר לגבות תשלום עבור שירות רט"ן, שלגביו לא נקבע תעריף נפרד בהסכם ההתקשרות:
החריג בסעיף 55.4 ברישיון מפרט את התנאים בהם ניתן לגבות תשלום  עבור שירות, שניתן בהנחה או בחינם לתקופה קצובה (ההטבה") ולאחר מכן בתשלום מלא.

החובה כי בהסכם ההתקשרות - בעיקרי התוכנית - יפורטו:
1.    הסכום החודשי של ההטבה/הזיכוי.
2.    משך תקופת מתן ההטבה /הזיכוי.
3.    סוג המועד, שממנו תתחיל תקופת ההטבה/הזיכוי להימנות.
4.    תעריף השירות לאחר סיום מתן ההטבה.

האמור לעיל יחול גם כשמדובר בהטבה הניתנת במסגרת תכנית התעריפים ולאו דווקא לשירות מסוים הכלול בתכנית.
 
צילום עמוד 56 ברישיון:
עמוד 56

סיכום תנאי הרישיון:

א. ניתן להעלות תעריף עבור שירות רט״ן המפורט בהסכם ההתקשרות - במסגרת עדכון תעריפים (בהודעה מראש למנוי ולמשרד התקשורת).
ב. ניתן להעלות תעריף עבור שירות רט״ן המפורט כהטבה לזמן קצוב בהסכם ההתקשרות - במסגרת עדכון תעריפים (כמפורט בפרטי ההטבה בהסכם ההתקשרות).
ג. לא ניתן במסגרת הרישיון לקבוע תעריף לשירות רט"ן, שניתן ללא תעריף בהסכם ההתקשרות או שניתן במסגרת סל שירותים במסגרת הסכם ההתקשרות.
ד. במידה והשירות רט"ן תא קולי נכלל במסגרת סל שירותים -
 
"סל שירותים" - מספר שירותים המשווקים למנוי כחבילה, לה נקבעו תעריפים כמפורט בסעיף 75.2.
 
"75.2: בעל הרישיון רשאי לקבוע סלי שירותים לפי סוגים של שירותים הכלולים בסל, תקופות זמן או לפי כל שיטה אחרת. בעל הרישיון רשאי לקבוע תעריף נפרד לכל אחד מהשירותים הכלולים בסל או לקבוע לו תעריף כולל".
 
ולא צוין תעריף נפרד עבור תא קולי - רואים בשירות תא קולי כשירות שניתן במסגרת התעריף הכולל.
 
ה. אין מחלוקת כי ניתן לעדכן תעריף כולל. המחלוקת היא, שלא ניתן לקבוע תעריף עבור שירות רט"ן שלא נקבע לו תעריף נפרד ולא צוינה נתינתו כהטבה לזמן מוגבל. 

צילום עמוד 98 לרישיון: 
עמוד 98
 
המענה לעוקץ התא הקולי ככול שמשרד התקשורת לא יפעל להפסקתו
 
כל שקל, שיכנס לחברות הסלולר בגין התחלת גבייה ממנוי עבור שירות רט״ן הניתן ללא תעריף ולא צוין כהטבה בעיקרי התוכנית - במסווה של עדכון תעריפים, יוחזר למינויים בסדרה של תביעות ייצוגיות ותביעות נוספות, שתוגשנה נגדן.
 
שכן, פרשת "עוקץ התא הקולי" פורסמה לראשונה - כאן רק לאחר שהועברה לתגובת חברות הסלולר ולתגובת משרד התקשורת. 
 
לא תעמוד להן גם טענת הגיבוי ממשרד התקשורת, שכן הרגולטור פגום.

מסמך התגובה שנשלח לראשי המשרד וליועצת המשפטית של משרד התקשורת - כאן. ככל שתתקבל תגובה, נעדכן בהתאם. 
 
בסופו של יום יבוא שופט עליון ויקבע - הפרשנות של סיני ליבל את הרישיון - נכונה.
 
דהיינו, נדרשים שני תנאים לתחילת גביית תשלום ממנוי חברת סלולר עבור שירות רט"ן:
 
הראשון: התעריף בגין שירות הרט"ן תא קולי פורט בהסכם ההתקשרות בעיקרי התוכנית כתעריף נפרד.
 
השני: פורטו בעיקרי התוכנית מרכיבי ההטבה, שניתנה לעניין תא קולי  - הסכום החודשי של ההטבה, תקופת ההטבה, תעריף השירות לאחר סיום מתן ההטבה.

אם נקבל את עמדת חברות הסלולר, ש"אין תעריף לשירות רט״ן" (שלא צוין בהסכם ההתקשרות כתעריף נפרד או כהטבה לזמן מוגבל) - הוא תעריף אפס לשירות רט״ן, שניתן לעדכן במסגרת עדכון תעריפים מותר - כל הסכמי ההתקשרות של מנוי הסלולר שווים כנייר עטיפה לדגים. ותו לא.
 
בושה וחרפה שהרגולטור מאפשר שינוי תכנית במסווה עדכון תעריף
החומר הועבר לתגובת היועצת המשפטית של משרד התקשורת, שכן הבושה היא, לכאורה, הפרת אמונים של היועצת המשפטית במשרד התקשורת האמונה על ייעוץ משפטי, שלא העמידה את חברות הסלולר על הפרת תנאי הרישיון לעניין תחילת גביית תשלום עבור תא קולי למינויים בהם לא התקיימו 2 התנאים המצטברים הנ"ל.

בנוסף, כבר באוקטובר 2018 הוגשו תלונות חוזרות וחריפות ביותר לצמרת משרד התקשורת (כאן וכאן) - שלא טופלו. 

התנהלות צמרת משרד התקשורת (לרבות השר והמנכ"ל) בנושא שמוצג במאמר כאן, מחייבת חקירה בחשד (לכאורה) ל"הפרת אמונים" מצד בעלי התפקידים הבכירים ביותר במשרד התקשורת. 
 
בנוסף לנושא זה, ראו גם כתבה בנושא מוקד טלפוני מאויש 24X7 לטיפול בכל תקלה טכנית תחת הכותרת: תעלומה: האם יחול ב-21.3.19 מפנה דרמטי לגבי מוקד טלפוני מאויש 24X7 בחברות הסלולר לטיפול בתקלה טכנית? - כאן.

סיני ליבל שני משמאל

 
VOICE MAILBOX 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 

24.7.24 - הכנס הארצי -שנתי ה-22 של מיט”ל 2024

2.12.24 - Telco 2024

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים