Telecom News - פורסמו תקנות הגנת הפרטיות התשפ"ג-2023

פורסמו תקנות הגנת הפרטיות התשפ"ג-2023

דף הבית >> צרכנות >> צרכנות לארגון ולעסק >> פורסמו תקנות הגנת הפרטיות התשפ"ג-2023
פורסמו תקנות הגנת הפרטיות התשפ"ג-2023
מאת: מערכת Telecom News, 23.5.23, 16:47PRIVACY FREE

התקנות הן אבן דרך חשובה בתהליך חידוש מעמד התאימות (Adequacy), שניתן לישראל ע"י האיחוד האירופי ב-2011, כמדינה שרמת הגנת המידע בה תואמת לרמת ההגנה על מידע אישי הנוהגת במדינות האזור הכלכלי האירופי.

ב-7.5.23 פורסמו ברשומות תקנות הגנת הפרטיות (הוראות לעניין מידע שהועבר לישראל מהאזור הכלכלי האירופי), התשפ"ג-2023, שהותקנו ע"י שר המשפטים, באישור ועדת החוקה של הכנסת, והן תיכנסנה לתוקףב-7.8.23. ביחס לכל מידע שהתקבל במאגר מידע בישראל מהאזור הכלכלי האירופי החל מיום 7.5.23 למעט מידע שאדם העביר במישרין על עצמו. בנוגע למידע שהתקבל באותם מאגרים לפני מועד פרסומן, התקנות תיכנסנה לתוקף ב-7.5.24. ביחס למידע אחר המצוי באותם מאגרים בהם התקבל מידע מאירופה, התקנות תיכנסנה לתוקף ב-1.1.25.
 
התקנות קובעות 4 חובות, שתחולנה על מידע אישי, שהועבר לישראל מהאזור הכלכלי האירופי (האיחוד האירופי, איסלנד, נורבגיה וליכטנשטיין), והחל מ- 1.1.25 גם על מידע אחר המצוי באותו מאגר יחד עם המידע שהתקבל מהאזור הכלכלי האירופי, בנוסף על הוראות חוק הגנת הפרטיות: חובת מחיקת מידע, הגבלת החזקת מידע שאינו נחוץ, חובת דיוק מידע וחובת יידוע.  כ"כ, התקנות קובעות, שמידע בדבר מוצאו של אדם ומידע בדבר חברות בארגון עובדים, ייחשב "מידע רגיש" לעניין סעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות.
 
בהתאם לחריגים שנקבעו בתקנות, הן לא תחולנה על סוגי המידע הבאים:
1. מידע שאדם העביר במישרין על עצמו.
2. מידע שהועבר מרשות האחראית על הביטחון או על אכיפת החוק באזור הכלכלי האירופי, אל רשות ביטחון בישראל.
3. ביחס לשימוש במידע הנדרש לתכלית על הגנה על ביטחון המדינה או אכיפת חוק, וזאת בהיקף הנחוץ והמידתי להבטחת מטרות אלו.
להלן עיקרי החובות הקובעות במסגרת התקנות.
 
חובת מחיקת מידע
תקנה 3 קובעת את זכותו של נושא המידע לבקש, שמידע אישי אודותיו יימחק ממאגר המידע, ובהתאם את חובתו של בעל המאגר למחוק מידע זה. חובה זו תלויה בהתקיימות אחת העילות - קרי, אם המידע נוצר או נאסף בניגוד להוראות כל דין, או אם המידע אינו נחוץ עוד למטרות שלשמן נוצר או נאסף. בעל המאגר רשאי לסרב לבקשת המחיקה בהתקיים אחד מהחריגים שלהלן, וזאת בהיקף הנחוץ והמידתי לאותו צורך:

א. מימוש חופש הביטוי, לרבות זכות הציבור לדעת.
ב. מילוי חובה חוקית או ביצוע סמכות על פי דין.
ג. הגנה על עניין ציבורי, לרבות למטרת ארכוב, מחקר מדעי או מחקר סטטיסטי.
ד. ניהול הליך משפטי או גביית חובות.
ה. מניעת הונאה, גנבה, או מניעת פעולות אחרות העלולות להשפיע על דיוק המידע או מהימנותו.
ו. מימוש חובות הנובעות מהסכם בין-לאומי, שממשלת ישראל היא צד לו.
ככל שהתקבלה אצל בעל המאגר בקשה למחיקת מידע, שלגביה מתקיימות עילות המחיקה ולא מתקיים אחד החריגים שנמנו לעיל - בעל המאגר ימחק את המידע שבשליטתו או יבצע פעולות המבטיחות ,שלא יתאפשר, באמצעים סבירים, לזהות את נושא המידע.

הגבלת החזקת מידע שאינו נחוץ
תקנה 4 קובעת, של בעל המאגר להפעיל מנגנון - ארגוני, טכנולוגי או אחר - שמטרתו להבטיח, שבמאגר המידע לא מוחזק מידע שאינו נחוץ למטרה שלשמה נאסף או הוחזק או למטרה אחרת שלשמה מותר להחזיקו לפי כל דין. עוד נקבע בתקנה 4, שאם מצא בעל המאגר, שבמאגר המידע מוחזק "מידע שאינו נחוץ", עליו למחוק מידע זה בהקדם האפשרי, ככל שלא מתקיים אחד החריגים לזכות המחיקה שנמנו לעיל. חובת המחיקה לא תחול אם בוצעו פעולות המבטיחות, שלא יתאפשר, באמצעים סבירים, לזהות את נושא המידע.

חובת דיוק מידע
תקנה 5 קובעת חובת דיוק מידע, לפיה על בעל המאגר להפעיל מנגנון – ארגוני, טכנולוגי או אחר -  שמטרתו להבטיח, שהמידע, שנמצא במאגר, יהיה נכון, שלם, ברור ומעודכן. עוד קובעת התקנה, שככל שמצא בעל המאגר, שקיים במאגר מידע לא נכון, שלם, ברור או מעודכן, עליו לנקוט אמצעים סבירים בנסיבות העניין לצורך תיקון או מחיקת המידע.

חובת יידוע
תקנה 6 קובעת חובה על בעל מאגר, שבו מוחזק מידע, שהתקבל מהאזור הכלכלי האירופי, ליידע את נושא המידע על העניינים המפורטים בתקנה זו - זהות בעל המאגר ומנהל המאגר, מענם ודרכי ההתקשרות עמם; מטרת העברת המידע; סוג המידע שהועבר; וקיומה של זכות מחיקה לפי התקנות, זכות עיון לפי סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות וזכות לתיקון מידע לפי סעיף 14 לחוק.

על ההודעה לנושא המידע להימסר במישרין, או בעקיפין באמצעות הגורם, שממנו הועבר המידע מהאזור הכלכלי האירופי, ככל הניתן בסמוך לאחר קבלת המידע ולכל המאוחר בתוך חודש ממועד קבלתו.

ככל שבעל המאגר מבקש להעביר את המידע שקיבל על נושא המידע לצד שלישי, עליו ליידע את נושא המידע (במישרין, או בעקיפין באמצעות הגורם, שממנו הועבר המידע מהאזור הכלכלי האירופי), מוקדם ככל האפשר ולכל המאוחר עם העברת המידע בדבר הזהות ופרטי ההתקשרות עם הצד השלישי או סוגי הגורמים השלישיים, שאליהם יועבר המידע, לצד יתר הפרטים, שעליהם חלה חובת היידוע.
 
התקנה כוללת שורה של חריגים לחובת היידוע:

א. לבעל המאגר יש יסוד סביר להניח כי פרטי המידע ידועים לנושא המידע.
ב. פרטי ההתקשרות של נושא המידע אינם ידועים לבעל המאגר, או שיישום חובת היידוע כרוך בהכבדה בלתי סבירה על בעל המאגר, והכל בשים לב לאפשרות להיעזר בגורם שממנו הועבר המידע.
ג. קיומה של חובת סודיות בדין או איסור בדין על גילוי המידע.
ד. קיומה של הוראה בדין המסדירה את גילוי פרטי המידע.
ה. מימוש חובת היידוע עלול לפגוע בשלומו או בחייו של אדם.
ו. מימוש חובת היידוע עלול לפגוע בפעילות עיתונאית או לחשוף את מקור המידע של פעילות עיתונאית.
ז. מימוש חובת היידוע יפגע בזכויות של אדם במידה העולה על הפגיעה הנובעת מאי-גילוי פרטי המידע.
 
פרטי מידע נוספים המוגדרים מידע רגיש:
תקנה 7 קובעת, שמידע, שהתקבל מהאזור הכלכלי האירופי בדבר מוצאו של אדם או מידע על חברותו בארגון עובדים, ייחשבו "מידע רגיש" לפי סעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות. כאמור, החל מיום 1.1.25 תקנה זו תחול גם על כל מידע אחר המוחזק באותו מאגר יחד עם המידע, שהתקבל מהאזור הכלכלי האירופי.

נוסח התקנות המלא - כאן.
  
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

חג פסח כשר ומאושר לכל הקוראים!!! 
שיהיה לנו רק טוב - עם הרבה בריאות.

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
1.5.24 - Axis Tel Aviv 2024

7-8.5.24 - ChipEx2024 

7.5.24 - Data Driven Factories - Industry 4.0 

6.6.24 - Israel Mobile Summit 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

חג פסח כשר ומאושר לכל הקוראים!!! שיהיה לנו רק טוב - עם הרבה בריאות.

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים