Telecom News - עוד קנס מצחיק הוטל על חברת הדואר הפועלת כעת גם לסלק לקוחות מהסניפים

עוד קנס מצחיק הוטל על חברת הדואר הפועלת כעת גם לסלק לקוחות מהסניפים

דף הבית >> דואר ישראל וגמלאי הדואר >> עוד קנס מצחיק הוטל על חברת הדואר הפועלת כעת גם לסלק לקוחות מהסניפים
עוד קנס מצחיק הוטל על חברת הדואר הפועלת כעת גם לסלק לקוחות מהסניפים
מאת: מערכת Telecom News, 7.1.20, 09:55לירן אבישר בן חורין

הקנס המצחיק האחרון מהשבוע, שהטיל משרד התקשורת על חברת הדואר, הוא בשל הפרות הוראת הרישיון, שעניינן פריסת יחידות הדואר, עם הנחה של 30% למרות שזו לא הפרה ראשונה בתחום הפריסה.
 
ב-17.12.20 דיווחנו - כאן, שמנכ"לית משרד התקשורת, לירן אבישר בן-חורין, (בתמונה משמאל), הטילה קנס מגוחך על חברת הדואר של 18,258.5 ₪ בלבד (ועוד לאחר מתן הנחה של 30%), וזאת בשל הפרת הוראות הרישיון, שעניינן משך זמן ההמתנה בתור ביחידות הדואר.

כבר אז הערכנו, שהקנס המגוחך הנ"ל, שהטיל המשרד על החברה, לא יביא לצמצום העומס בסניפי הדואר, והחברה תעדיף לספוג קנס של כמה אלפי ₪ ולא להשקיע את הכספים הנדרשים לצורך צמצום זמני ההמתנה בתור. ושכ"כ, יש להשלים את מהלך הגדלת גובה הקנסות, שניתן להטיל על חברת הדואר במקרה של הפרה, וכן לוודא, שהטבות, שהמדינה מעניקה (ומתכוונת להעניק) לחברה, אכן תשמשנה אותה כדי לשפר את השירות לציבור.

עוד הדגשנו, שההפרה הנ"ל של חברת הדואר בנוגע לזמני ההמתנה בתור בסניפיה, התרחשה "למרות היענות המשרד לבקשת החברה לצמצום שעות וימי הפעילות של יחידות הדואר בתקופה משבר הקורונה. צמצום שנועד, על-פי בקשת החברה, לאפשר לה לאייש ולתגבר את  אשנבי השירות לשם הורדת משך זמן ההמתנה ביחידות הדואר".

כעת אנו מדווחים על קנס מגוחך נוסף, שמטיל משרד התקשורת על חברת הדואר בנוגע לשירות בסניפיה: עיצום של 19,726 ₪ בלבד, וזאת בשל הפרות הוראת הרישיון, שעניינן פריסת יחידות הדואר.

תיאור האסדרה החלה
סעיף 3.3(ד) של נספח ב' לרישיון הכללי לחברת דואר ישראל בע"מ למתן שירותי דואר, שירותים כספיים מטעם החברה הבת ושירותים נוספים קובע: "הסתיימה התקשרות עם סוכן דואר, או ככל שסוכן דואר הודיע לבעל הרישיון על סיום התקשרות להפעלת סוכנות דואר ולא ניתן אישור לסגירת סוכנות דואר וככל שבעל הרישיון לא התקשר עם סוכן דואר חלופי בתוך שישה (6) חודשים מיום סגירת סוכנות דואר, יפתח בעל הרישיון סניף דואר המופעל על ידו".

סעיף 3.4 של נספח ב' לרישיון הכללי קובע ("הסעיף"): "ביקש בעל הרישיון לסגור אחת מיחידות הדואר המפורטות בסעיף 3.3, יודיע על כך למנהל, חמישים (50) ימי עבודה מראש ובכתב ויוכיח כי יחידת הדואר שמבקש לסגור עומדת בהוראות הסעיף".

ממצאי פעולת הפיקוח
עולה, שהחברה לא פתחה יחידת דואר לאחר 6 חודשים ממועד סגירת סוכנות "שגב שלום" ומבלי שהודיעה למשרד על סגירת היחידה - כנדרש מהוראות הרישיון.

נימוקים לעניין הקנס
חברת הדואר דיווחה למשרד על סגירת יחידת הדואר כשנתיים מהמועד בו היא נסגרה, בניגוד להוראות סעיף 3.4 של נספח ב' לרישיון ולא פתחה יחידת דואר כנדרש בסעיף 3.3. (ד) של נספח ב' לרישיון.

בעת קביעת סכום הקנס הובאו בחשבון תקנת משנה 2(א) לתקנות הדואר (הפחתה של סכום עיצום כספי), תשע"ד-2013 הקובעת, שהמנהל, רשאי להפחית למפר את סכום הקנס, בין היתר, בשל הפרה ראשונה, הפסקת ההפרה מיוזמת המפר, פעולות, שנקט המפר למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, ההפרה היא קלה בנסיבות ביצועה.

הקנס, שהוטל על חברת הדואר ביום 3.1.21 עומד על 19,726 ₪, לאחר הפחתה של 8,454 ₪ אשר מהווים 30% מסכום הקנס בשל היקף הפרה, שהיא קלה בנסיבות ביצועה, שכן מדובר בסגירת יחידה בהמלצת אגף הביטחון של חברת הדואר.
 
דהיינו, בעוד ששוב משרד התקשורת מקל על חברת הדואר, כשהפעם הוא מאשר לה לסגור יחידות דואר רבות באמצעות אימוץ המלצות "ועדת רוזן", מתברר, שהחברה "גומלת" בכך, שהיא לא פותחת אפילו יחידת דואר כנדרש בישוב "שגב שלום", וזאת במשך מעל לשנתיים.

גם הפעם, חרף הצפצוף החמור של חברת הדואר על הציבור ועל משרד התקשורת, העניק המשרד לחברה הנחה משמעותית של 30% על הקנס, שכאמור מלכתחילה היה מגוחך.

יודגש: ההנחה הנוכחית, שנתן המשרד לחברה, תמוהה במיוחד, לאור העובדה, שמשרד התקשורת כבר הטיל ב-16.9.19 קנס כספי (שוב, מגוחך) על חברת הדואר בגין אותה הפרה ממש, כשהוא קובע אז, ש"מפעולת פיקוח, שבוצעה ע"י מינהל הדואר במשרד התקשורת עלה, שסוכנות תל גיבורים סגורה למעשה החל ממרץ 2018 בניגוד להוראות סעיף 3.3(ד) של נספח ב' לרישיון וזאת מבלי שהודיעה החברה לח"מ על סגירת היחידה, כמתחייב מהוראות סעיף 3.4 של נספח ב' לרישיון".

לאור העובדה, שמדובר בהפרה חוזרת של חברת הדואר, באותו נושא של אי פתיחת יחידת דואר כנדרש, לא ברור כלל מדוע העניק המשרד לחברה הנחה בקנס גם כעת?

האם יכול להיות, שמשרד התקשורת ממהר "לסיים" את כל ההפרות של חברת הדואר, כל עוד ניתן להטיל על החברה קנסות מגוחכים וטרם כניסתם לתוקף של הקנסות המשמעותיים עליהם המליצה "ועדת רוזן"?

כזכור, בנוסף לקנסות המגוחכים הנ"ל, הטיל משרד התקשורת לאחרונה על חברת הדואר, את הקנסות המגוחכים הבאים:
קנס על כך, שחרף הוראת משרד התקשורת, לא פעלה חברת הדואר במשך כשנה וחצי לחלק דואר בישוב "רכסים", קנס בסך של 6,940 ₪ בשל עיכובים בחלוקת דואר בעיר אופקים, קנס בסך של 21,760.5 ₪ בשל עיכובים בחלוקת דואר רגיל ודואר רשום בעיר רחובות, וקנס בסכום של 4,164 ₪ מאחר שהחברה לא יישמה את הוראת ניטור דברי הדואר.

כאמור, "ועדת רוזן" המליצה על שינוי התבחינים לפריסת יחידות דואר, באופן שיאפשר לחברת הדואר לסגור סניפים רבים המספקים שירותי אשנב.

בהמלצה זו התכוונה "ועדת רוזן" להעניק הטבה עצומה לחברת הדואר, כדי לסייע לחברה לספק את השירות האוניברסלי. הוועדה הייתה כמובן ערה לחשש, שסגירת סניפים תפגע בציבור ולכן דרשה בתמורה (ואף כתנאי) פיתוח ערוצים ישירים, כמו מכשירים אוטומטיים וערוצים מקוונים, שיאפשרו ללקוחות לצרוך את שירותי הדואר ובנק הדואר, ללא צורך להמתין בתור לאשנב (ובכך יקטן העומס בסניפים).

אולם, "ועדת רוזן" לא הסתפקה בכך, והמליצה "לא לאפשר לחברת הדואר לספק שירותים נוספים, שאינם שירותי דואר, שממילא יעמיסו על הסניפים הצפופים, עד אשר תעמוד בתקני האיכות לעניין משך זמן ההמתנה ביחידות הדואר וזמן המענה במוקד הטלפוני וכן עד אשר תנגיש את שירותיה לציבור גם בערוצים ישירים ומקוונים".

בינתיים, התברר לנו כי שר התקשורת המפוטר יועז הנדל, (בתמונה משמאל), אישר לחברת הדואר יומיים לאחר שפוטר מתפקידו ושנייה לפני שפינה את המשרד, "תוכנית לשיפור שירותי הדואר".יועז הנדל

בעוד אנו ממתינים שמשרד התקשורת ייענה לדרישתנו לפרסם את אותה "תוכנית שיפור שירותי הדואר", נחתה על שולחננו הודעה מטעם חברת הדואר, תחת הכותרת הצינית: "חברת דואר ישראל ממשיכה לצמצם את התורים בסניפים: מרחיבה בינואר את שירות זימון תור מראש לעשרות סניפים".

מתברר שבמקום להציג כנדרש תוכנית אמיתית לשיפור השירות בסניפי הדואר, לרבות באמצעות "מכשירים אוטומטיים וערוצים מקוונים", החליטה חברת הדואר לסלק את הלקוחות מסניפי הדואר, תוך שהיא מסרבת לספק שירות לציבור בעשרות סניפים (ובהמשך במאות סניפים), אלא רק ללקוחות, שהזמינו תור מראש באתר האינטרנט של החברה - ועוד להציג זאת כשיפור השירות!

לקרוא ולא להאמין!

אי לכך שאלנו: האם זו התוכנית "הגאונית והחשאית", שיועז הנדל אישר לחברת הדואר לאחר שכבר פוטר ושנייה לפני שפינה את המשרד? פשוט לאסור על לקוחות להגיע לעשרות סניפי דואר (ובהמשך למאות), אלא רק למי שהזמין מראש תור באתר האינטרנט של החברה? מה עם האוכלוסייה החלשה, שנשענת על שירותי הדואר העממיים ופחות זמינה לאתר האינטרנט של חברת הדואר?

לסיכום, המצב עגום: סניפי הדואר קורסים מרוב עומס, משרד התקשורת מטיל על חברת הדואר קנסות מגוחכים על אי עמידת בהוראות הרישיון בנוגע למשך זמן ההמתנה בתור ביחידות הדואר ובנוגע לפריסת יחידות הדואר (והפרות נוספות), ו"לקינוח" חברת הדואר מסלקת מהסניפים את הלקוחות ומונעת שירות ממי שלא קובע תור מראש (עדיין נותר לראות האם מדובר במהלך, שאושר ע"י משרד התקשורת).
POST FREE
עדכון 7.1.21: ביום 5.1.21 שלחתי את השאלות הדחופות הבאות לצמרת חברת הדואר ולצמרת משרד התקשורת:
"הנדון: חברת דואר ישראל ממשיכה לצמצם את התורים בסניפים: מרחיבה בינואר את שירות זימון תור מראש לעשרות סניפים.
שלום רב,
בהתייחס להודעת חברת הדואר שנמצאת כאן [הודעה מספר: 974], יש לי 2 שאלות:
1. האם התכנית הזו אושרה ע"י משרד התקשורת?
2. האם התכנית הזו היא חלק מהאישור שכתבתם אודותיו במענה אלי ב-28.12.20 במשרד התקשורת כדלהלן:
***************************************************************************************************
אבי ערב טוב,
 
בהמשך לפנייתך, חברת דואר ישראל הציגה ב-7 בדצמבר
תוכנית לשיפור השירות לשר התקשורת היוצא ולמנכ"לית המשרד.
הודעה לתקשורת יצאה בנושא מטעם דובר השר.
ראה דוגמא לידיעה שפורסמה:
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3882179,00.html
 חתימת דוברת הדואר נוי קדם-מדמון
********************************************************************************
3. אודה להתייחסותכם."

תגובה לא קיבלתי, לא מחברת הדואר ולא ממשרד התקשורת. ככל שאקבל תגובה, אעדכן בהתאם.  
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות


למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
6.6.24 - Israel Mobile Summit


24-25.6.24 - כנס הרצליה 2024 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים