Telecom News - היבטי פרטיות בכניסה למקומות עבודה/מסחר בהתמודדות עם נגיף הקורונה

היבטי פרטיות בכניסה למקומות עבודה/מסחר בהתמודדות עם נגיף הקורונה

דף הבית >> חדשות לארגונים ולעסקים >> היבטי פרטיות בכניסה למקומות עבודה/מסחר בהתמודדות עם נגיף הקורונה
הרשות להגנת הפרטיות: היבטי פרטיות בכניסה למקומות עבודה/מסחר בהתמודדות עם נגיף הקורונה
מאת: מערכת Telecom News, 1.5.20, 17:34CORONA FREE

לקראת חזרה הדרגתית של המשק לפעילות בתנאי "שגרת קורונה", הרשות להגנת הפרטיות פרסמה המלצות בנושא היבטי פרטיות בכניסה למקומות עבודה ומסחר במסגרת התמודדות עם נגיף הקורונה. הרשות פנתה למשרד האוצר בבקשה, ש"התו הסגול" יתוקן כך, שיותאם לאמור בתקנות לשעת חירום בהיבטי פרטיות וימנע שמירת מידע עודף על עובדים ולקוחות. עדכונים כולל עדכון לגבי מוסדות חינוך בתחתית הכתבה.

במסגרת חידוש פעילות מקומות עבודה ומרכזי מסחר, אלה יידרשו לבדוק את הנכנסים בשעריהם ולמנוע כניסת גורמים בעלי פוטנציאל לסכן אחרים, כדי למנוע את התפשטות המגיפה. הרשות להגנת הפרטיות פרסמה היום מסמך המתייחס לכללים המרכזיים בנושאי שמירה על הפרטיות בהקשר של הבדיקות המבוצעות בכניסה למקומות עבודה ולמקומות מסחר ושמטרתו להבהיר לציבור, לגופים הציבוריים ולגורמים הפרטיים ובראשם מעסיקים, עניינים אלה.

הרשות מבהירה, שעל מקומות עבודה ומסחר הנדרשים על פי תקנות שעת חירום לערוך בדיקות ותשאולים במסגרת כניסת פרטים בשעריהם, להימנע מלאסוף מידע מעבר לנדרש בהוראות הדין ולהימנע מלהשתמש במידע הנאסף אלא לצורך מניעת כניסה למקומות עבודה ומסחר של פרטים העשויים להיחשב כבעלי פוטנציאל להדביק ולסכן אחרים. כל שימוש אחר במידע עשוי להיחשב כפגיעה בפרטיות.

הרשות מדגישה, שגם כאשר יש נסיבות בהן אינטרסים אחרים כגון הגנה על בריאות הציבור יצדיקו פגיעה מסוימת בזכות לפרטיות, זו צריכה להיעשות בהתאם לתכלית הוראות הדין ולעמוד בעקרונות הכלליים של פעילות בסבירות, תום לב ומידתיות.

תקנות שעת חרום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות) קובעות הנחיות לפיהן על מעסיקים במקומות עבודה ומסחר לבדוק את הנכנסים למתחמים הנמצאים תחת אחריותם ולהגביל את הכניסה לפרטים מסוימים לאור אינדיקציות מסוימות היכולות להעיד, שהם בעלי פוטנציאל לסיכון אחרים (שיעול, חום גוף, מגע עם חולה קורונה).

בחינת הרשות העלתה, שהנחיות, שנכללות ב"תו הסגול", מחייבות עמידה בכללים שונים המפורטים בתקנות שעת חירום. סעיף 13 ל"תו הסגול למקומות עבודה" קובע, שעל סוגים מסוימים של מעסיקים ובתי עסק, שמפורטים בתקנות, לנהל רישום באופן ממוחשב, בין היתר, בעניין דיווח על ביצוע תשאול כמפורט בסעיף 4 לתו (שיעול, חום גוף, מגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים) ומדידת חום וכן דיווח על מי שלא אושרה כניסתו בעקבות תשאול מדידת חום.

לאור העובדה, שסעיף זה עלול היה להתפרש כמרחיב את איסוף המידע האישי הקבוע בתקנות, פנתה הרשות להגנת הפרטיות למשרד האוצר, בבקשה לתקן את סעיף 13 לתו הסגול כך, שלא יידרש דיווח על מי שלא אושרה כניסתו בעקבות תשאול מדידת חום, וזאת בהתאמה לקבוע בעניין זה בתקנות, כדי לצמצם את הפגיעה בפרטיות העובדים ולמנוע איסוף מידע אישי רגיש על אודותיהם שלא לצורך ובניגוד לדין. 

לאור האמור בתקנות ובתו הסגול, מבקשת הרשות להאיר במסמך, שהיא מפרסמת נקודות מרכזיות המתייחסות להיבטי פרטיות עליהן יש לשים דגש הן במקומות עבודה והן במקומות מסחר הכפופים לתקנות ופועלים על פיהן ובין היתר:

להימנע, ככל הניתן, מלהציג בפני הנכנסים שאלות נוספות מעבר לאלו המפורטות בתקנות הנוגעות להיבטים בריאותיים הקשורים לנגיף הקורונה או לבקש מידע אישי אחר הנוגע אליהם, מעבר למפורט בתקנות.
 
להימנע, ככל הניתן, מלאסוף ולשמור מידע אישי על אודות עובדים או הציבור בכלל הנחשף במסגרת הליך התשאול והבירור בנוגע להיבטים בריאותיים הקשורים לנגיף הקורונה, והעלול להביא לזיהויים. ככל שמידע שכזה נאסף במסגרת הליכי התיעוד הרגילים בכניסה למקומות העבודה והמסחר (לדוגמה, כתוצאה משימוש במצלמות מעקב/אבטחה), על מקומות העבודה והמסחר להקפיד, שלא להשתמש במידע לצרכים שונים, לבחון את הצורך בהמשך שמירתו ובמידה וצורך זה לא מתקיים להביא למחיקתו תוך ימים ספורים, וכן להקפיד שלא להעביר מידע זה לגורמים אחרים (מסחריים ו/או ציבוריים), אלא כנדרש על-פי הוראות הדין ו/או במסגרת דרישה חוקית ומחייבת של גורמי אכיפה ובריאות הציבור.
 
על מקומות העבודה והמסחר להימנע מלעשות שימוש במידע הנקלט והמעובד במסגרת הבדיקה הטכנולוגית, לרבות עצם נתוני חום הגוף של הנכנסים בשעריהם, לכל מטרה אחרת.
 
מומלץ למקומות עבודה ומסחר להימנע מלשמור את המידע הנקלט במסגרת שימוש באמצעים טכנולוגיים למדידת חום, וזאת במיוחד כאשר מדובר במידע הניתן לשייך לאדם ספציפי ולהביא לזיהויו, זאת בהתאם לתכלית ועקרונות דיני הגנת הפרטיות.
 
ככל שיוחלט במקום עבודה ומסחר על שימוש באמצעים טכנולוגיים המאפשרים מדידת חום של אנשים, כדוגמת מצלמות תרמיות וכד', מומלץ, שאמצעים אלה יפעלו רק במסגרת של "זמן אמת". קרי, ללא שמירה ותיעוד אוטומטיים של המידע הנאסף במסגרתן.
 
קישור למסמך ההמלצות

עדכון 7.4.20: הרשות להגנת הפרטיות פרסמה מסמך הבהרות והמלצות בנוגע להגנה על פרטיות תלמידים בכניסה למוסדות חינוך בתקופת משבר הקורונה. בהמשך להחלטה על חזרה הדרגתית לפעילות שגרתית במוסדות החינוך, נקבעו כללים שונים בנוגע לפתיחתם והפעלתם של מוסדות חינוך בתקופה הנוכחית, כדי  להגן על בריאותם של תלמידים וצוותי הוראה ולמנוע את התפשטות הנגיף. במסגרת זו הוסמכו מוסדות החינוך, בין היתר, לדרוש מהורים להציג מידע בריאותי הנוגע לילדיהם, וזאת כתנאי לכניסת תלמידים לשטח המוסדות. מצב זה טומן בחובו אפשרות לפגיעה בפרטיות

קישור למסמך ההמלצות

עדכון 14.5.20, 16:20: הבהרה בנוגע להיבטי הפרטיות של אופן יישום חובת התשאול הקבועה בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף -2020 ע"י מעסיקים ובעלי עסקים.
     
במסמך המעודכן בעניין "פרטיות בכניסה למקומות עבודה ומסחר במסגרת התמודדות עם נגיף הקורונה" שפרסמה הרשות ב - 8.5.2020, הובהר כי בהתאם להוראות הדין המעודכנות, לא חלה יותר על מעסיקים החובה לדרוש מעובדיהם, או מאנשים אחרים הנכנסים למקום העבודה, למלא טופס הצהרה בדבר מצבם הבריאותי, שכולל פרטים אישיים. דרישה זו למילוי טופס הצהרה בוטלה והמשך הצגתה בפרסומי משרד הבריאות נעשה בטעות שתתוקן.
 
בתיאום עם מחלקת יעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, מבהירה הרשות, שעם ביטולה של החובה להחתים על טופס הצהרה, ובהיעדר מקור סמכות חוקית אחר לכך, חל איסור על איסוף ושמירת מידע אישי על אודות לקוחות וספקים, לרבות לצורך מילוי חובת תשאול הנכנסים למקום. עסקים וארגונים, שכבר החלו לאסוף ולשמור מידע כאמור, נדרשים להיערך להפסיק את הפרקטיקה הזו בהקדם.
 
ביחס למימוש חובת התשאול של עובדים, לאור מהות היחסים המיוחדת בינם לבין המעסיק והמידע ,שהוא מחזיק עליהם ממילא, הרי שמבחינת דיני הפרטיות יהיה מעסיק רשאי לבקש הסכמה של עובדיו להשיב על התשאול באמצעות מערכת מקוונת, ככל שהדבר חיוני לצורך ביצוע התשאול, בכפוף לתנאים שלהלן:
 
א. המערכת תשמור מידע אישי למשך הזמן הקצר החיוני למניעת כניסת עובדים, שענו בחיוב על שאלות התשאול. בכל מקרה, לא ישמר המידע מעבר לשעות ספורות.

ב. מעבר לפרק הזמן הקצר כאמור לעיל, למעסיק לא תהיה כל גישה למידע, והוא לא יעשה בו כל שימוש אחר.

      
NORDVPN 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
1.5.24 - Axis Tel Aviv 2024

7-8.5.24 - ChipEx2024 

7.5.24 - Data Driven Factories - Industry 4.0 

6.6.24 - Israel Mobile Summit 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים