Telecom News - מש' התקשורת הטיל קנס מגוחך על חב' הדואר על אי עמידה בזמן המתנה בתור

מש' התקשורת הטיל קנס מגוחך על חב' הדואר על אי עמידה בזמן המתנה בתור

דף הבית >> דואר ישראל וגמלאי הדואר >> מש' התקשורת הטיל קנס מגוחך על חב' הדואר על אי עמידה בזמן המתנה בתור
משרד התקשורת הטיל קנס מגוחך על חברת הדואר בגין הפרת הוראות הרישיון בנושא אי עמידה בתקן זמן המתנה בתור
מאת: מערכת Telecom News, 17.12.20, 08:39לירן אבישר בן חורין

עומדים שעות בתור בסניפי הדואר? נראה, שהתוצאה של הקנס המגוחך תשיג בדיוק את ההיפך. שכן, כאשר ההשקעה הנדרשת לשיפור השירות עומדת על מיליוני ₪, והקנס על כמה אלפי ₪ בלבד, הרי שמדובר מבחינת החברה ב"הפרה משתלמת". לכן, בינתיים תמשיכו להמתין בתור שעות בסבלנות. עדכון בתחתית הכתבה.
 
נדמה שהכל מכירים את הסיוט של ביקור בסניפי דואר והיחשפות לתורים האינסופיים, בדרך לקבלת החבילה, משלוח הדואר הרשום, או ביצוע תשלום באשנב.

אז עכשיו תחושת העומס בסניפי הדואר, זו כבר לא רק תחושה סובייקטיבית.

מנכ"לית משרד התקשורת, לירן אבישר בן-חורין, (בתמונה למעלה), הטילה בימים אלה קנס על חברת דואר ישראל ("חברת הדואר") של 18,258.5 ₪, וזאת בשל הפרות הוראת סעיף 28.1 והוראת סעיף 3.2 (ב)(2.2) בנספח ב' לרישיון הכללי של חברת הדואר  למתן שירותי דואר, שירותים כספיים מטעם החברה הבת ושירותים נוספים ("הרישיון"), שעניינם תקן משך זמן ההמתנה בתור ביחידות הדואר.

תיאור האסדרה החלה
סעיף 28 לרישיון קובע, שבעל הרישיון יספק את שירותיו באורח תקין וסדיר ובאופן בלתי מפלה, בהתאם לתקני איכות ושירות כמפורט בנספח ב', ובהתאם להוראות הדין והרישיון.

סעיף 3.2(ב)(2.2) בנספח ב' לרישיון קובע, שהחל מ-1.1.2020 ועד ליום 30.6.2020 - 90% מיחידות הדואר יעמדו בתקן של משך זמן המתנה של 12 דקות בחישוב ממוצע ארצי משוקלל לכל תקופה הנמדדת כהגדרתה ברישיון, בניכוי יום אחד בתקופה הנמדדת, שבו נמדד ממוצע ארצי משוקלל של משך זמן ההמתנה הגבוה ביותר ("תקן זמן ההמתנה").

ממצאי פעולת הפיקוח   
ב-4 תקופות שונות בחודשים אפריל ומאי 2020, משרד התקשורת בדק את משך זמן ההמתנה ביחידות דואר שונות, ומצא, שהתקיימה חריגה מהותית ורחבה ביותר מתקן זמן ההמתנה, שנקבע ברישיונה של חברת הדואר.

נימוקים לעניין הקנס   
ממצאי הפיקוח עלה, שהחברה לא עמדה בתקן זמן ההמתנה בחודשים אפריל ומאי 2020. החריגה התקיימה למרות היענות המשרד לבקשת החברה לצמצום שעות וימי הפעילות של יחידות הדואר בתקופה משבר הקורונה. צמצום שנועד, על-פי בקשת החברה, לאפשר לה לאייש ולתגבר את  אשנבי השירות לשם הורדת משך זמן ההמתנה ביחידות הדואר. בהתאם לתקנה 2(א) לתקנות הדואר (הפחתה של סכום עיצום כספי), תשע"ד-2013 , הופחת מסכום העיצום הקבוע בחוק סך השווה ל-35%.
 
סוגיית העיצום הכספי הנ"ל, שהטילה המנכ"לית על חברת הדואר בשל עומס בסניפי הדואר, מתקשרת למספר היבטים, שעלו בדו"ח "ועדת רוזן", שעסק בהסדרת ענף הדואר.

ראשית, גובה העיצום הכספי המגוחך, שהוטל על החברה והעומד על 18,258.5 ₪ (לא לשכוח לגבות גם את החצי ₪ בסוף), ודאי שאינו מהווה גורם מרתיע, שיוביל את החברה לשפר את זמני ההמתנה בתור בסניפים.

נראה, שהתוצאה של העיצום המגוחך תשיג בדיוק את ההיפך. שכן, כאשר ההשקעה הנדרשת לצורך שיפור השירות, עומדת על מיליוני ₪, ואילו העיצום הכספי הוא כמה אלפי ₪ בלבד, הרי שמדובר מבחינת החברה ב"הפרה משתלמת".

"ועדת רוזן" הייתה מודעת לבעיית גובה העיצומים הכספיים, שניתן להטיל על חברת הדואר במקרה של הפרת רישיונה, ולכן המליצה על "הגדלת סכום העיצומים הכספיים הקבועים כיום בחוק הדואר, שהם נמוכים ואינם מרתיעים דיים (מסכומים של 28,090 ₪ ו־13,290 ₪  ל־200,000 ₪ ו־400,000 ,₪ בהתאם לסוג ההפרה), ובהגבלת תקרת סכום העיצום כך, שלא יעלה על 10% מהכנסותיו של בעל הרישיון/בעל ההיתר (בהתאם לדו"ח כספי המבוקר האחרון שלו), וזאת כדי להרתיע בעלי רישיון מלהפר את הוראות הדין השונות החלות עליהם, לבטל את הכדאיות הכללית שבהפרה וכן להבטיח רמת שירות נאותה לציבור.

שנית, יש לשים לב, שההפרה של חברת הדואר בנוגע לזמני ההמתנה בתור בסניפיה, התרחשה "למרות היענות המשרד לבקשת החברה לצמצום שעות וימי הפעילות של יחידות הדואר בתקופה משבר הקורונה. צמצום שנועד, על-פי בקשת החברה, לאפשר לה לאייש ולתגבר את  אשנבי השירות לשם הורדת משך זמן ההמתנה ביחידות הדואר".

דהיינו, משרד התקשורת העניק הטבה לחברת הדואר כדי להקל עליה, במחיר של פגיעה בזמינות סניפי הדואר לציבור, אך "בתמורה" החברה לקחה את ההטבה, חסכה הון עתק וגמלה למשרד בכך, שדווקא הגדילה את הפגיעה בשירות לציבור, בכך שלא עמדה בדרישות הרישיון לעניין למשך זמן ההמתנה בתור.

כפי שפורט בהרחבה באתר זה, "ועדת רוזן" העניקה הטבות רבות לחברת הדואר, במחיר של פגיעה קשה בתחרות בענף הדואר, וכל זאת כדי להקל על חברת הדואר ולסייע לספק את השירות האוניברסלי לכלל הציבור בכל הארץ.

יש לוודא, שתופעת העומס בסניפי הדואר, שמתוארת לעיל, לא תחזור עליה והפעם ביתר שאת בכל שירותי הדואר. דהיינו: החברה תיקח לכיסה את ההון העתק הגלום בהטבות, ש"ועדת רוזן" העניקה לחברה, אבל שוב תגמול למשרד התקשורת בהגדלת הפגיעה בשירות לציבור.

כך לדוגמא, יש לתת את הדעת להמלצת "ועדת רוזן" לשינוי התבחינים לפריסת יחידות דואר, באופן שיאפשר לחברת הדואר לסגור סניפים רבים המספקים שירותי אשנב.

גם במקרה פריסת הסניפים "ועדת רוזן" התכוונה להעניק הטבה עצומה לחברת הדואר, כדי לסייע לחברה לספק את השירות האוניברסלי. הוועדה הייתה כמובן ערה לחשש, שסגירת סניפים תפגע בציבור ולכן דרשה בתמורה (ואף כתנאי) פיתוח ערוצים ישירים, כמו מכשירים אוטומטיים וערוצים מקוונים, שיאפשרו ללקוחות לצרוך את שירותי הדואר ובנק הדואר, ללא צורך להמתין בתור לאשנב (ובכך יקטן העומס בסניפים).

אולם, "ועדת רוזן" רוזן לא הסתפקה בכך, וככל הנראה, מתוך היכרות עם "נטיית" חברת הדואר לקבל בשמחה את ההטבות, שמעניקה לה המדינה, אך לא לספק בחזרה את ההטבות הנדרשות לשיפור השירות לציבור - המליצה הוועדה "לא לאפשר לחברת הדואר לספק שירותים נוספים שאינם שירותי דואר, - שממילא יעמיסו על הסניפים הצפופים, עד אשר תעמוד בתקני האיכות לעניין משך זמן ההמתנה ביחידות הדואר וזמן המענה במוקד הטלפוני וכן עד אשר תנגיש את שירותיה לציבור גם בערוצים ישירים ומקוונים."

לא זו בלבד שלא בטוח, ששר התקשורת הבא (בני גנץ) אכן יעמוד בפרץ ולא יאשר לחברה שירותים נוספים, שאינם שירותי דואר, כתנאי לסגירת סניפי דואר (מה גם שההמלצה מדברת על אי אישור תוספת שירותים שאינם שירותי דואר והרי גם שירותים דואריים חדשים יעמיסו על סניפי הדואר), הרי שבהחלט יתכן, ש "האיום" של המדינה שלא לאשר לחברת הדואר שירותים נוספים, לא יהווה תמריץ מספק לפיתוח כלים אוטומטיים וטכנולוגיים לצמצום העומסים בסניפים.

אי לכך, נזכיר לשר התקשורת החדש, ש"ועדת רוזן" המליצה ,ליתר ביטחון, "לתת למנהל הכללי במשרד התקשורת סמכות להורות לחברת הדואר לא לסגור יחידת דואר במקרה בו לא קיימות חלופות לקבלת שירותי אשנב בערוצים ישירים ומקוונים".

לסיום, נראה, שהקנס המגוחך הנ"ל, שהטיל משרד התקשורת על חברת הדואר, לא יביא לצמצום העומס בסניפי הדואר, והחברה תעדיף לספוג עיצום כספי של כמה אלפי ₪ ולא להשקיע את הכספים הנדרשים לצורך צמצום זמני ההמתנה בתור. יש להשלים את מהלך הגדלת גובה העיצומים הכספיים, שניתן להטיל על חברת הדואר במקרה של הפרה, וכן לוודא, שהטבות, שהמדינה מעניקה (ומתכוונת להעניק) לחברה, אכן תשמשנה אותה כדי לשפר את השירות לציבור.

בנושא הצרכני החשוב ביותר הזה נעשתה ביום 13.12.20 פנייה דחופה לשר התקשורת (עדיין יועז הנדל) ולצמרת משרד התקשורת בזו הלשון:
"הנדון: 
שאלה בנושא הטלת עיצום כספי על חברת דואר ישראל.
שלום רב,
1. פורסם ביום 29.11.20, שהוטל עיצום כספי על חברת הדואר ע"י המנכ"לית של משרד, בגין הפרת הוראות הרישיון בנושא אי עמידה בתקן זמן המתנה בתור.

העיצום הכספי, שהוטל על חברת הדואר ביום 24 לנובמבר 2020, עומד על 18,258.5 ₪.

2. האם השר והמנכ"לית באמת מאמינים, שעיצום כספי מגוחך כל כך, של כמה אלפי ₪ (18,258.5 ₪), יגרום לחברת הדואר להשקיע את סכומי הכסף הדרושים, לצורך צמצום העומסים הבלתי נסבלים בסניפי הדואר בכל רחבי הארץ?

3. האם המשרד יגלה אומץ להמשיך לבדוק כך את העומסים בסניפים נוספים ולהטיל עיצומים נוספים על החברה במקרה של הפרה?

או שזה היה עיצום חד-פעמי, כדי לצאת ידי חובה - למרות שזה דבר ידוע, שסניפי דואר רבים הפכו לסיוט עבור הציבור, בכל הקשור למשך זמן ההמתנה בתור?

4. כמו כן, כיצד ראשי המשרד מתכוונים לגרום לחברת הדואר לספק חלק מהשירותים באמצעות מכשירים אוטומטיים וערוצים מקוונים, כפי שהמליצה "וועדת רוזן" והאם ראשי המשרד מתחייבים, שזה אכן יהיה תנאי לאישור סגירת סניפי דואר (וכידוע, פחות סניפים - יותר עומס על הסניפים הנותרים)?

5. ממתין לתגובה, לנוכח דחיפות וחשיבות של הנושא הזה, בדיוק כעת כאשר נושא הפרטת חלק מהאחזקות בחברת הדואר נמצא בתהליכים מתקדמים."

תגובה טרם נתקבלה. ככל שתתקבל, נעדכן בהתאם. 

עדכון 4.1.21, 14:11: חברת הדואר מרחיבה בינואר את שירות זימון תור מראש לעשרות סניפים, אליהם ניתן יהיה להגיע אבל רק בהזמנת תור מראש באמצעות אתר החברה, באפליקציה בנייד, או בשיחה טלפונית למוקד 171. חלק מהתורים יוקצו להגעה מזדמנת של לקוחות, שהם זכאים לפטור מעמידה בתור, בכללם אזרחים ותיקים מעל גיל 80 ובעלי מוגבלויות.
 
בין הערים בהם תידרש הזמנת תור מראש לפני ההגעה: טבריה, כרמיאל, קצרין, נצרת, נהריה, קרית ים, נשר, חדרה, עפולה, אור עקיבא, קרית אונו, כפר סבא, נתניה, מעלה אדומים, אשדוד, קרית גת, דימונה וסניפים נבחרים בירושלים, תל אביב, באר שבע, חולון, חיפה, פ"ת וראשון לציון.
 
במסגרת פיילוט, שבוצע בחודשים נובמבר ודצמבר, השתתפו 9 יחידות ברחבי הארץ. שמייצגות את כלל החברה הישראלית, במרכז, בפריפריה, במגזר הערבי והחרדי. לקוחות, שהזמינו תור מראש, המתינו בממוצע כ-6 דקות. בחודש דצמבר שורתו 2.5  מיליון לקוחות בסניפי הדואר, מתוכם כ-375 אלף הזמינו תור מראש (כ-15% מכלל המגיעים). לשם השוואה בחודש ספטמבר שורתו כ-2 מיליון לקוחות בסניפים, מתוכם הזמינו תור רק כ-200 אלף לקוחות (כ-10% מכלל המגיעים).
 
הערת מערכת ביחס לעדכון: האם זו התוכנית "הגאונית והחשאית", שיועז הנדל אישר לחברת הדואר לאחר שכבר פוטר ושנייה לפני שפינה את המשרד? פשוט לאסור על לקוחות להגיע לעשרות סניפי דואר (ובהמשך למאות), אלא רק למי שהזמין מראש תור באתר האינטרנט של החברה? מה עם האוכלוסייה החלשה, שנשענת על שירותי הדואר העממיים ופחות זמינה לאתר האינטרנט של חברת הדואר?
 
 
 
LINE OF PEOPLE FREE
 
 
  
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 

24.7.24 - הכנס הארצי -שנתי ה-22 של מיט”ל 2024 

21.8.24 - רוח אחרת - כנס חירות ישראלי

2.12.24 - Telco 2024

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים